Gemeente Amsterdam


Nr 9 -1 maart 2000

Vergaderagenda's

Nummer 9 - 1 maart 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 25 FEBRUARI 2000

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Openbare ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met de herbestemming van de in 1997, 1998 en 1999 teruggevorderde subsidies in het kader van het antispeculatiebeding Stadsvernieuwing Amsterdam. De door het Bureau Monumentenzorg (BMZ) teruggevorderde subsidies worden bestemd voor het opschonen en verfilmen van het archief van dit bureau. Omdat het archief overvol is dreigt verzakking en is het nauwelijks meer te raadplegen. De geraamde kosten van 400.000 gulden worden gedekt uit de teruggevorderde subsidies (220.000 gulden) en uit de begroting van BMZ (180.000 gulden).

De notitie wordt ter kennisname aan de leden van de commissie gezonden. Het college stemt in met de raadsvoordracht over het negatieve advies van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de aanvraag om het wooncomplex Oude Schans/Nieuwe Batavierenstraat/Nieuwe Uilenburgerstraat op de monumentenlijst te plaatsen. Zowel het Bureau Monumentenzorg als de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg hebben een negatief advies uitgebracht omdat het complex binnen zijn periode en typologie zeer alledaags is. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april en in de gemeenteraad op 19 april.

Het college stemt in met het niet meer toepassen van het wortelgeleidingssysteem 'Deep Root'. In dit systeem werd bij de aanplant van bomen een paneel geplaatst waardoor de wortels gedwongen werden langs de binnenzijde van de schermen verticaal naar beneden te groeien. Zodra de onderzijde van het scherm was bereikt konden de wortels verder groeien in de omringende grond. Uit onderzoek is echter gebleken dat het merendeel van de onderzochte bomen toch schuin omhoog groeien richting verharding. Dit onderzoek sluit aan bij onderzoek dat in het buitenland is verricht. Behandeling in de raadscommissie is op 6 april.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag van 2,5 miljoen gulden voor het plaatsen van ondergrondse glas- en papiercontainers. In 1996 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Binnenstad Afvalstoffen Plan (BAP). In 1996/1997 zijn bij wijze van proef op 6 locaties ondergrondse containers geplaatst. In 1998/1999 is begonnen met het seriematig produceren, ingraven en bestraten van 13 containers. Hierbij is een aantal technische- en beheersmatige problemen aan het licht gekomen die inmiddels zijn opgelost. In de afsluitende fase worden 6 containers vervangen en worden er nog 72 geplaatst. Hiermee komt het toaal op 85 containers. De locaties zijn geselecteerd op technische haalbaarheid, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels, leidingen en afwezigheid van bomen en boomtakken. De werkzaamheden zullen in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd. De bewoners van de binnenstad worden hierover geinformeerd. Behandeling in de raads-commissie is op 9 maart en in de gemeenteraad op 5 april.

Bouwen, Wonen en Economie
Het college stemt in met de raadsvoordracht over het bestemmingsplan Grote Bickersstraat/Bickersgracht 1. In het bestemmingsplan van 1997 was een Montessorischool gepland aan de Bickersgracht 1 en een werf met woningen aan de Grote Bickersstraat 86. Omdat de school veel overlast zou ondervinden van lawaai is door buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen de vestiging van de school op de Bickersgracht. Naar aanleiding van een motie is in oktober 1997 besloten om beide functies te wisselen. Bij de tervisielegging van het plan zijn hiertegen bezwaren ingediend. Reden hiervoor was dat er teveel watergebonden bedrijven op de Westelijke eilanden zouden komen. In de Bickersgracht blijft echter voldoende waterbreedte over voor de werven. Behandeling in de commissie van advies van 23 maart en in de gemeenteraad op 19 april.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het Verdelingsvoorstel extra Sleutelgeld 2000 voor de binnenstad. Uit het Stadsvernieuwingfonds wordt 372.000 gulden beschikbaar gesteld voor stadsvernieuwing in de breedste zin van het woord. Behandeling in de raadscommissie is op 23 maart en in de gemeenteraad op 10 mei.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de subsidieverordening welzijn Amsterdam Binnenstad. In de gemeenteraad van december 1997 is de Experimenteerregeling Budgetsubsidiering Amsterdam Binnenstad aangenomen. Deze experimenteerregeling voldoet in de praktijk goed. Aan de andere kant voldoen een aantal andere subsidievormen zoals bijvoorbeeld exploitatie-, waarderings en eenmalige subsidies niet aan het huidige wettelijke kader toegespitst op de praktijk van de binnenstad. Hierdoor werd het noodzakelijk om een nieuwe subsidieverordening samen te stellen, waarin alle susbidievormen op hun juridische basis zijn beschreven. Behandeling in de raadscommissie is op 28 maart en in de gemeenteraad in april.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het deelplan Onderwijs in Allochtone Talen (OALT) 2000-2002. In augustus 1998 is de regelgeving OALT in werking getreden. De regelgeving vervangt die van het Onderwijs Eigen taal en Cultuur en is opgenomen in de wet primair onderwijs. Ook maakt de OALT deel uit van het lokale onderwijsbeleid van de gemeente en de binnenstad. In het deelplan staan de wettelijke en stedelijke aspecten die in aanmerking komen voor de uitkering van de rijksmiddelen voor de schooljaren 2000/2001 en 2001/2002. Voor het schooljaar 1999/2000 geldt de overgangsregeling.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college stemt in met de stedelijke randvoorwaarden voor de herprofilering van de kruising Cornelis Lelylaan/Meer en Vaart. De herprofilering wordt gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van een tramlijn naar De Aker. In de stedelijke randvoorwaarden is o.a. opgenomen dat de tramrails in het midden van de kruising zal worden aangelegd, dat de kruising een compacte vorm zal krijgen i.v.m. het oversteken en de kwaliteit van de openbare ruimte, en dat er een verbetering zal komen in de veiligheid, onderlinge bereikbaarheid en toegankelijkheid van de OV-haltes. Behandeling in raadscommissie is op 15 maart.

Het college stemt in met machtiging van de directeur Gemeentevervoerbedrijf voor de uitgaven tot een bedrag van 2.578.000 gulden. Dit geld is nodig om de capaciteit op de Ringlijn te vergroten. Het bestellen van nieuw ringlijnmateriaal duurt dusdanig lang dat op korte termijn voor een andere oplossing wordt gekozen. Het voorstel is om bestaand materiaal op de Ringlijn in te zetten. Aangezien oude metrostellen breder zijn dan de nieuwe, moeten de perrons versmald worden. Het voorstel wordt ter kennisneming in de raadscommissie op 15 maart aangeboden.

Grondzaken
Het college gaat akkoord met het toekennen van de planvoorbereidingskosten Lutkemeerpolder tot en met de Nota van Uitgangspunten. Hierin worden de plannen beschreven van een bedrijventerrein van 45 hectare voor Schiphol-gebonden bedrijvigheid en 40 hectare natuurgebied.

Volkshuisvesting
Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de wijziging van de regeling Energie Prestatie Bestaande bouw (EPB) plus als gevolg van de subsidiëring van het vervangen van meervoudige koperen stijgleidingen door enkelvoudige voor de bemetering van woningen. In november 1998 heeft de gemeenteraad ingestemd met meters voor het drinkwaterverbruik van individuele huishoudens. Hiervoor moeten aanpassingen in de watertoevoer van de woningen worden uitgevoerd. Doordat de vervanging van de stijgleidingen samenhangt met woningverbetering heeft Gemeentewaterleidingen (GWL) contact gezocht met de Stedelijke Woningdienst (SWD). Het energiebedrijf NV NUON en de SWD werken samen in de EPB plus voor met name de uitvoer van energie- en geluidsmaatregelen. Nu wordt de samenwerking uitgebreid met GWL. Behandeling in de raadscommissie is op 15 maart en in de gemeenteraad op 5 april.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de verlenging van de Beleidsovereenkomst Volkshuisvesting Amsterdam 1998-1999, Stad voor iedereen en accordering Kernvoorraad (+) monitor Amsterdam 1997-2004. In de beleidsovereenkomst zijn uitgangspunten, doeleinden en afspraken over het volkshuisvestingsbeleid vastgelegd. Dit is een overeenkomst tussen gemeente, stadsdelen en Federatie van Amsterdamse woningcorporaties. Deze overeenkomst is niet meer geldig. Er wordt voorgesteld om deze overeenkomst te verlengen tot 1 oktober 2000. In de periode tot oktober kan dan onderhandeld worden over een nieuwe beleidsovereenkomst. In de Beleidsovereenkomst 1998-1999 is opgenomen dat partijen er naar streven de afspraken over de kernvoorraad te differentiëren naar woninggrootte en dat daartoe in gezamenlijk overleg de nota Kernvoorraad (+) monitor Amsterdam 1997-2004 is opgesteld. Behandeling in de raadscommissie is op 15 maart en in de gemeenteraad op 5 april.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

* Twee adviezen van de Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften.

* Advies op bezwaarschrift op genomen besluit door Binnenwaterbeheer Amsterdam.

Bouwen, Wonen en Economie

* Zeven adviezen op bezwaarschriften.

* Twee adviezen van de bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.

Algemene Zaken

* Eenentwintig adviezen op bezwaarschriften.

Diversiteit

* Besluit over subsidieverlening.

Financiën

* Besluit over het voeren van verweer in een procedure over aansprakelijkheid.

Personeel & Organisatie

* Brief over afwijzing van een verzoek voor gedeeltelijke vergoeding.

* Brief over niet-ontvankelijk verklaring van bezwaar.
* Besluit over het wijzigen van een mandaatbesluit.
* Besluit over het machtigen voor het doen van uitgaven.

Sport

* Besluit over het machtigen van de directeur Dienst Welzijn Amsterdam.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

* Drie besluiten over het machtigen van de directeur dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer.

Sociale Zaken

* Beschikking op een bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Cultuur

* Besluit over subsidie.

Nutsbedrijven

* Besluit over het aftreden van een commissaris.
* Besluit over garantie voor een lening

Werkgelegenheid

* Beschikking voor vaststelling van indicatie op grond van artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Grondzaken

* Twee besluiten over het machtigen van de directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.

* Besluit over het geven van middelen voor externe deskundige ondersteuning.

Ruimtelijke Ordening

* Besluit over positieve advisering aan Gedeputeerde Staten.

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

© gemeente Amsterdam -16-02-2000

Deel: ' Besluitenlijst college B en W gemeente Amsterdam '
Lees ook