X
X
X Gemeente Amsterdam


Nummer 48 - 8 december 1999

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 3 EN DINSDAG 7 DECEMBER 1999

PERSBERICHTEN

PROJECT 'DE UITDAGING' KRIJGT VERVOLG

Het eerste onderdeel van het project 'De Uitdaging', dat deze zomer bij de Koninklijke Landmacht is uitgevoerd, is succesvol verlopen. Dat blijkt uit de evaluatie van het project, waarvan het college van B&W deze week heeft kennis genomen.

'De Uitdaging' is een project voor jongeren die in aanraking met de politie zijn geweest of dat dreigen te komen. Doel van het project is te voorkomen dat deze jongeren afglijden in de criminaliteit. De jongeren volgen vrijwillig drie maanden lang intern een opleiding bij een onderdeel van de krijgsmacht. In deze gedisciplineerde omgeving doen zij sociale vaardigheden op en leren zij structuur in hun leven aan te brengen. De vakopleiding die zij volgen, kunnen zij afsluiten met een erkend diploma. De toeleiding naar het project wordt verzorgd door Nieuwe Perspectieven (jeugdhulpverlening), Reclassering (jeugdbescherming), Keerpunt 2000 (arbeidsvoorziening) en de regiopolitie.

De gemeente Amsterdam en het ministerie van Defensie hebben in april jl. afgesproken om drie deelprojecten uit te voeren bij de verschillende onderdelen van de krijgsmacht. In de zomer van 1999 is bij de Landmacht een eerste pilot uitgevoerd. Van de zeventien jongeren die in april startten, hebben er dertien de opleiding met succes afgerond. Zij hebben een diploma lassen en certificaten bedrijfshulpverlening en computergebruik behaald en zijn uitgestroomd naar vervolgopleidingen en werk; drie deelnemers zijn bij een lasbedrijf gaan werken, twee in de zakelijke sector, vier zijn een werk/leertraject gestart, twee volgen een vakopleiding en twee zijn aangenomen bij de Landmacht. De specifieke aanpak van 'De Uitdaging' - een combinatie van een heldere werkstructuur, discipline, opleiding en fysieke training (sport) - is voor deze jongeren heel doelmatig gebleken.

Gezien dit positieve resultaat zal 'De Uitdaging' worden voortgezet met deelprojecten bij de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. De opleiding bij de Marine start op 17 januari 2000, bij de Luchtmacht in april 2000. De Marine zal een opleiding op het gebied van automatisering en computertechniek verzorgen en een opleiding tot servicemonteur voor het onderhoud van machines en motoren.

De gemeente Amsterdam betaalt per opleidingsplaats 15.000 gulden. De kosten worden gedekt uit de middelen Jeugd en Veiligheid.

Anna Bekius 5522208

EVENEMENTENNOTITIE III

Het college van B&W is akkoord met de Evenementennotitie III. Hoofdonderdeel van de notitie zijn de Evenementenkalenders voor de centrale stad en de binnenstad voor het jaar 2000. Op de Evenementenkalender voor de centrale stad staan de evenementen die van betekenis zijn voor de stad als geheel of een grootstedelijk karakter hebben. Evenementen die van betekenis zijn voor de binnenstad staan op de Evenementenkalender binnenstad. Overigens betekent plaatsing op één van beide kalenders nog niet dat er ook een vergunning aan wordt toegekend. Om de kalenders te kunnen vaststellen stelt de burgemeester ieder jaar de termijn vast voor het indienen van aanvragen voor grote evenementen voor de centrale kalender en voor grote en middelgrote evenementen voor de binnenstadskalender. Op deze manier krijgt het bestuur tijdig een overzicht van wat de stad het komend jaar te wachten staat aan evenementen en kan het een goede afweging maken bij de vergunning ervan. Vooral met het oog op de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid is dit de komende jaren van het grootste belang. De stad staat dan de uitvoering te wachten van een aantal grote werken als de bouw van de Noord/Zuidlijn, de IJ-tram en de voltooiing van de Stadshartlus. Voor de jaarlijkse vaststelling worden de concept-kalenders eerst ter inspraak voorgelegd.

In de Evenementennotitie is ook een procedure opgenomen voor het maken van filmopnamen in de binnenstad. De binnenstad is hiervoor een geliefd decor. Om ervoor te zorgen dat bepaalde locaties niet 'overbelast' raken wordt een centraal meldpunt ingesteld waar filmmakers filmopnamen tenminste drie weken tevoren moeten aanmelden. Ook een tijdige voorlichting naar de bewoners maakt deel uit van de procedure.

Behandeling in de raadscommissie is op 14 december.

Thio Sian-Lie 5524555

ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg

Het college stemt in met de gedragslijn(en) voor het verzenden van stukken voor inspraak of aan de commissie van advies voordat collegebehandeling heeft plaatsgevonden.

Bouwen, Wonen en Economie

Het college gaat de gemeenteraad verdere voorstellen doen over het zogeheten cluster Marnix III, een aantal panden aan de Willemsstraat en de Marnixstraat. De panden zouden eerst worden gesloopt, maar inmiddels is besloten de panden te behouden en grondig te renoveren. Woningstichting Zomers Buiten gaat samen met particuliere eigenaren de panden aanpakken. Tegen eigenaren die eventueel niet meedoen met de gezamenlijke aanpak moet begin 2000 de onteigeningsprocedure worden ingezet. De gemeente zal een nieuwe kademuur aanleggen.

Het voorstel wordt op 27 januari in de raadscommissie behandeld en in de gemeenteraad in februari

Middelen, Welzijn en Onderwijs

Het college stemt in met het plan van aanpak voor de openbare basisschool de Witte Olifant. De formatie van de school in de Nieuwe Uilenburgerstraat wordt uitgebreid met 1,2 fte en twee groepen worden tijdelijk (tot 1 augustus 2000) gehuisvest in het gebouw Oude Schans. Daarnaast wordt het aannemen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2000/2001 tijdelijk stopgezet totdat uitbreiding in het hoofdgebouw voltooid is. Verder wordt het hoofdgebouw gefaseerd gerenoveerd. Mocht de uitbreiding van het hoofdgebouw niet gerealiseerd zijn voor de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt begonnen met het voorbereiden van het plaatsen van noodlokalen in de buurt. Behandeling in de raadscommissie is op 7 december.

Het college stemt in met de tekst van de brief die aan de Raadscommissie Middelen Binnenstad wordt gestuurd over de organisatorische 'rafels' tussen de bevoegdheden van de centrale stad en de Dienst Binnenstad. Deze 'rafels' zijn inmiddels geïnventariseerd, waaruit blijkt dat er inmiddels ook zaken als van zelf zijn opgelost. Het gaat dan om onderwerpen als hoe het beheer van gemeentelijke panden (inclusief kunstgebouwen) wordt geregeld of wie de verantwoordelijkheid van het beheer te water (Dienst Binnenwaterbeheer) heeft. Rafels die nog niet zijn opgelost zijn het beheer van de markten in de binnenstad (is in studie), het kostenniveau van de bouwleges en de extra kosten die de Dienst Binnenstad moet maken wegens het uitzonderlijk intensieve gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad. Behandeling in de raadscommissie is op 7 december.

Bestuurlijk Stelsel

Het college heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden drs. G. Goedhart, F.A.W. Niamut en D. Balak (CDA) over de sluiting door het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer van het loket Burgerzaken in de Helmholtzstraat vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met de vervolgrapportage deel 1 over het Integraal Dynamisch Parkeerverwijssysteem. In deze rapportage wordt gekozen voor een verwijssysteem op de centrumring s100 en de Cityring op basis van vol/vrij, ondersteund door de kleuren rood en groen. Dit is een ander systeem dan waarvoor het college in 1998 zijn voorkeur had uitgesproken; toen is de wens uitgesproken dat het verwijssysteem de aantallen vrije plaatsen zou weergeven. Een vergelijkend onderzoek naar de twee systemen heeft duidelijk gemaakt dat wanneer het systeem de aantallen vrije plaatsen weergeeft, dit sneller tot verkeersonveilige situaties kan leiden. Automobilisten moeten een extra afweging maken (in welke garage maak ik de meeste kans op een parkeerplaats?), dit kost tijd en aandacht waardoor er minder aandacht voor het verkeer is. Bovendien kan een automobilist geneigd zijn om, als er nog maar een paar vrije plaatsen in een garage zijn, sneller te gaan rijden om op tijd te zijn voor een plek. Bij het vol/vrij-systeem, waar het college nu voor kiest, weet een automobilist precies waar hij of zij aan toe is, het systeem houdt namelijk rekening met aanrijden, vulsnelheid en historische gegevens. De vervolgrapportage wordt zo snel mogelijk in de raadscommissie behandeld.

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag over de uitvoering van het Verkeersinrichtingsplan (VIP). In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de centraal-stedelijke onderdelen van het VIP, te weten P+R-voorzieningen en parkeergarages. Belangrijke werkzaamheden waren o.a. het definitief ontwerp van de parkeergarage Rokin, de modellenstudie parkeergarage Weteringcircuit, de voorverkenning Singelgrachtgarages, het doelgroepenonderzoek parkeergarages en de realisatie van het P+R-terrein Stadionplein. Het jaarverslag wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Sociale Zaken/Werk

Het college stemt in met het uitvoeringsplan in het kader van de regeling Sluitende aanpak nieuwe werklozen. Het uitvoeringsplan is een uitwerking van het implementatieplan, waarmee het college op 27 juli jl. heeft ingestemd. De regeling is gericht op volwassen werkloze werkzoekenden die nog geen jaar werkloos zijn en een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel van de aanpak is reïntegratie in het arbeidsproces en daarmee bestrijding van langdurige werkloosheid. De aanpak houdt in dat nieuwe werklozen van 23 jaar en ouder, die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar een betaalde baan, binnen een jaar een aanbod krijgen, waarmee hun kansen op betaalde arbeid vergroot worden. Zij krijgen een consulent/trajectbegeleider toegewezen, die samen met hen een bemiddelingsplan opstelt. In dit plan wordt beschreven welk(e) traject(en) iemand moet volgen om hem/haar bemiddelbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld een scholingsgericht traject zijn, zoals een taalcursus, of een assessment of sollicitatietraining. Er zijn verschillende partners in de uitvoering van de regeling: NIBO, Stichting Opmaat, GAK, Randstad, NV Werk en ARBVO. Het traject start in 1999 en kost over dit jaar maximaal 15 miljoen gulden. Het Rijk heeft voor 1999 9.954.121 gulden beschikbaar gesteld. De gemeente stelt 5 miljoen gulden beschikbaar uit het extra budget Scholing en activering over 1999. Behandeling in de Raadscommissie Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zaken, onder uitnodiging van de Raadscommissie Economische Zaken/Werk is op 19 januari.

Cultuur

Het college stemt in met het plan van aanpak voor de vlakke vloervoorziening Stadsschouwburg. Het college gaat daarmee ook akkoord met de in dit plan gevraagde beslissingen. Zodra door de gemeenteraad wordt besloten tot de bouw van het vlakke vloertheater wordt als eerste stap in het traject een nieuwe directeur voor de Stadsschouwburg aangetrokken. Een mede op dit plan van aanpak gebaseerde profielschets vormt het startpunt voor de wervingsprocedure. Met inachtneming van de hierop van toepassing zijnde procedures en voorschriften wordt de wethouder Cultuur uitgenodigd voorstellen te ontwikkelen die kunnen leiden tot verzelfstandiging van de Dienst van de Stadsschouwburg. Over de financiering van het vlakke vloertheater wordt een beslissing genomen in het kader van de mid-term review 2000. De wethouder wordt gemachtigd het plan van aanpak verder uit te voeren. Behandeling in de raadscommissie volgt zo snel mogelijk.

Het college stemt in met de voortgang van het Mainportplan Beeldcultuur. De op 13 juli jl. voor een fototentoonstellingsbeleid bestemde jaarlijkse bijdrage van 800.000 gulden per 2000 wordt nader bestemd voor de uitvoering van het plan Fotografie Museum, waaronder het aantrekken van een intendant en het in gebruik nemen van een tijdelijke accommodatie. De wethouder Cultuur wordt uitgenodigd het Mainportplan voor wat betreft behoud en versterking van de functies van het Filmmuseum te concretiseren en voor wat betreft de nieuwe media verder te ontwikkelen. De Raadscommissie Cultuur wordt hierbij nauw betrokken. Het bedrag van 800.000 gulden voor het jaar 2000 wordt ten laste gebracht van het onderdeel 'Programmering en accommodaties' uit het programakkoord. De wethouder wordt uitgenodigd om voor de jaren na 2000 dekking te vinden binnen de cultuurbegroting en het Kunstenplan 2001-2004 en via externe bronnen. Behandeling in de raadscommissie is op 15 december.

Gemeentewaterleidingen

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de herziening van de tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden voor de levering van drinkwater in 2000. In de voordracht wordt voorgesteld om de tarieven voor alle gebruikersgroepen met 2,1% te verlagen, hiermee komt de prijs per berekeningseenheid per kwartaal van â 20,38 op â 19,95. Het tarief voor het vastrecht voor de zakelijke verbruikers blijft â 87,- per jaar. Behandeling in de raadscommissie is op 2 december en in de gemeenteraad op 15 en 16 december.

Milieu

Het college stemt in met de benoeming van de leden van de Raad van Advies. De raad adviseert het college over de inzet van de beschikbare middelen voor het uitvoeren van de milieutaken. In de raad hebben zitting: R. Grondel, wethouder Milieu centrale stad; G. Timmer, portefeuillehouder Milieu stadsdeel Bos en Lommer; G. Beckman, portefeuillehouder Milieu stadsdeel Amsterdam-Noord; P. Veldhuizen, portefeuillehouder Milieu stadsdeel Zuidoost; P. van der Wal, portefeuillehouder Milieu stadsdeel Oud Zuid, en mevr. G. Elings, portefeuillehouder Milieu stadsdeel De Baarsjes.

Het college heeft besloten dat Amsterdam een waterplan gaat maken. Doel van het waterplan is het realiseren van een ecologisch gezond en veilig functionerend watersysteem in de stad. Het versterken van de belevingswaarde, een evenwichtig gebruik van het water en het versterken van de identiteit van Amsterdam Waterstad maken deel uit van het waterplan. Het waterplan gaat uit van een visie op het Amsterdamse water op het gebied van de waterstructuur, het gebruik van het oppervlaktewater en het 'water als biologisch gezond en waardevol element van de openbare ruimte'.

Grondzaken

Het college gaat akkoord met de herziene grondexploitatie Zuiderhof. Het stadsdeel Zuideramstel heeft in september jl. ingestemd met de herziene grondexploitatie voor het plan Zuiderhof (voorheen Jollenpad). Behandeling in de raadscommissie is op 19 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

Het college gaat akkoord met drie grondexploitaties in het stadsdeel Osdorp.

Het college verleent toestemming aan Autoliv Safety products BV om haar erfpacht (Johan Huizingalaan) te vervreemden aan Global Switch Products BV, ervan uitgaande dat de bedrijfsbestemming gehandhaafd blijft. Het besluit wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Ruimtelijke Ordening

Het college gaat akkoord met de mandaatregeling grootstedelijk project Zuidas. Het mandaat wordt verleend aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel, ter uitvoering van de Woningwet, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet Milieubeheer voor de realisering van bepaalde bouwplannen binnen de gebiedsgrenzen van het grootstedelijk project Zuidas.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de Visie Zuidas. De Visie Zuidas, opgesteld door het atelier onder leiding van stadsontwerper Pi de Bruyn, is de stedenbouwkundige verbeelding van het Masterplan Zuidas dat op 7 januari 1998 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarbij is het dokmodel als uitgangspuntmodel genomen. Tijdens een uitgebreide consultatieronde hebben diverse organisaties de uitgangspunten van de Visie Zuidas in het algemeen onderschreven. De vragen die leven richten zich met name op het hoe en wanneer van de planvorming. Behandeling in de gemeenteraad is op 15 december.

Volkshuisvesting

Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.L. Bakker (SP) over asbest in gemeentelijke en openbare gebouwen. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de viering van 100 jaar Woningwet. In 2001 is het honderd jaar geleden dat de Woningwet door het parlement werd aangenomen. Om dat te herdenken worden op nationaal niveau initiatieven ontplooid. De nadruk ligt hierbij op het organiseren van festiviteiten in Amsterdam en Rotterdam. De kosten van het Amsterdamse programma worden op 2 miljoen gulden begroot. Dekking hiervoor kan worden gevonden in het rentefonds BWS. Behandeling in de raadscommissie is op 19 januari en in de gemeenteraad op 26 januari.

Stadsvernieuwing

Het college gaat akkoord met de toekenning van budgetten van in totaal 18.254.855 gulden aan stadsdeelplus- en herstructureringsprojecten voor het jaar 2000. Binnen de regelingen voor stadsdeelplus- en herstructureringsprojecten in naoorlogse gebieden kunnen de stadsdelen een bijdrage aanvragen voor de planvoorbereidingskosten in een nieuw begrotingsjaar. Het college stemt in met een verhoging van de eigen bijdrage bij de herstructureringsprojecten van 30 naar 40% in 2000. De stadsdelen hebben ook gerapporteerd over de bestedingen en de voortgang van de projecten van het eerste kwartaal 1999. Over 1999 wordt een overschrijding verwacht. Het college gaat akkoord met het dekken van deze overschrijding en de overmaat op de toekenningen 2000 met de onderschrijdingen van 1998.

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken


*Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg


*Besluit over machtiging directeur Binnenstad.

Bouwen, Wonen en Economie


*Vier adviezen op bezwaarschriften. *Drie adviezen op bezwaren.

Middelen, Welzijn en Onderwijs


*Besluit over voorwaarden garantieverlening.

Algemeen Bestuur


*Besluit over mandaatbesluit Gemeentearchief. *Dertien adviezen op bezwaarschriften.


*Twee besluiten over benoeming ambtenaar burgerlijke stand. *Besluit over benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Onderwijs


*Drie besluiten over subsidieverleningen.

Diversiteitsbeleid


*Besluit over subsidiëring fietsenproject.

Personeel & Organisatie


*Brief over afwijzing bezwaar. *Brief over gegrond verklaring bezwaar.
*Brief over ongegrond verklaring bezwaar. *Drie besluiten over verlening ontslag wegens overtolligheid van personeel. *Twee besluiten over verlening ontslag wegens opheffing betrekking. *Brief over afwijzing gedeeltelijke vergoeding premiekosten voor pensioenopbouw tijdens FPU.


*Besluit over toekenning pensioen.

GG&GD


*Besluit over directiestructuur GG&GD.

Sport


*Drie besluiten over reserveringen in jaarrekening DWA 1999. *Besluit over Sportprijs gemeente Amsterdam.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur


*Besluit over machtiging directeur dIVV.

Sociale Zaken


*Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Cultuur


*Besluit over bruikleen twee kunstwerken uit collectie Rijksmuseum.

Zorg


*Besluit over afboeking vordering. *Besluit over reservering in jaarrekening DWA 1999.


*Besluit over restant houden middelen ouderenbeleid, plannings- en registratiesystemen.


*Besluit over restanten 1996, 1998 en 1999 middelen Wonen Plus, WTV, ATA en AT.

Gemeentevervoerbedrijf


*Besluit over machtiging directeur GVB.

Milieu


*Besluit over toekenning subsidie. *Besluit over afwijzing subsidieverzoek.

Stadsvernieuwing


*Besluit over Stadsvernieuwingsfonds.

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

II. Data en agenda's openbare vergaderingen raad en raadscommissies van 8 t/m 17 december

RAADSCOMMISSIES

Woensdag 8 december

Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

13.00 en 19.30 uur, Boekmanzaal

Agenda

Algemeen


*Opening


*Mededelingen


*Besluitenlijst/verslag openbare vergadering op 10 november


*Besluitenlijst/verslag openbare vergadering op 24 november


*Rondvraag

Grondzaken


*Raadsvoordracht over grondexploitatiebegroting Olympisch Stadionterrein, Noordzijde


*Raadsvoordracht over kredietverhoging uitvoering werkzaamheden inrichtingsplan Java-

eiland (Oostelijk Havengebied)


*Raadsvoordracht over eindrapportage '100 jaar Erfpacht, operatie Groot Onderhoud'


*Raadsvoordracht over erfpachtuitgifte van een terrein aan de Hanedastraat (Teleport)


*Raadsvoordracht over oninbaarverklaring van vorderingen van het Gemeentelijk

Grondbedrijf

Ruimtelijke Ordening


*Raadsvoordracht over voorbereiding herziening bestemmingsplan Amstel III


*Raadsvoordracht over Uitvoeringsbesluit Mahler 4 (Zuidas)


*Raadsvoordracht over Stedenbouwkundig Plan Haveneiland en Rieteilanden West (IJburg)


*Raadsvoordracht over gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Haveneiland en Rieteilanden (IJburg) tussen de consortia IJburg en de gemeente Amsterdam


*Raadsvoordracht over vaststelling uitwerking I van het bestemmingsplan IJburg 1e fase


*Raadsvoordracht over vaststelling Eerste herziening van het bestemmingsplan Westhaven

e.o.


*Raadsvoordracht over vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het

bestemmingsplan Admiralengracht e.o. van het stadsdeel Bos en Lommer

Volkshuisvesting


*Evaluatie Regeling Woonlastenbijdrage voor woonboten en woonwagens en

beantwoording adressen aan de gemeenteraad van S.D.L. Tan en R. Heeck


*Brief van 2-11-99 van wethouder Volkshuisvesting over keurmerk voor woning- en

kamerbemiddelingsbureaus

Donderdag 9 december

Financiën, Personeel en Organisatie, Facilitaire Bedrijven, Beheer Binnenwater, Sport en Havenaangelegenheden

09.30 uur, kamer 0235

Presentatie EK Voetbal 2000 - kwartaalrapportage

Agenda

Algemeen


*Mededelingen


*Verslag vergadering op 11 november


*Vaststellen agenda


*Rondvraag

P&O


*Mededelingen


*Geactualiseerde begroting Bestuursdienst 1999


*Uitvoering motie R'


*Rondvraag

Sport


*Mededelingen


*Skate-skeelervoorzieningen in Oost/Watergraafsmeer


*Wijziging tarieven sportaccommodaties die in beheer zijn bij de Dienst Amsterdam Beheer (seizoen 1999-2000)


*Rondvraag

Haven

Havenaangelegenheden


*Mededelingen


*Concept-voordracht over intrekking Zeehaven- en kadegeldverordening Amsterdam 1996

en vaststelling Zeehaven- en kadegeldverordening Amsterdam 2000


*Rondvraag

Luchthavenaangelegenheden


*Mededelingen


*Beantwoording brief van de gezamenlijke milieu- en omwonendenorganisaties over het bestuurlijk overleg ten aanzien van de nieuwe geluidszone voor het vierbanenstelsel van de luchthaven Schiphol


*Preadvies op de notitie 'Amsterdam ziet ze steeds meer vliegen' van het raadslid Van

Poelgeest (GroenLinks) van 9 juli 1999


*Stand van zaken Schiphol X


*Rondvraag

Facilitaire Bedrijven


*Mededelingen


*Rondvraag

Financiën


*Mededelingen


*Legesverordening


*Decentralisatie huisvesting basisonderwijs


*Rondvraag

Beheer Binnenwater


*Mededelingen


*Rondvraag

Dinsdag 14 december

Algemene Zaken

14.00 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen


*Opening en mededelingen


*Actualiteiten


*Termijnagenda


*Verslag vergadering Binnenstad op 30 november jl.

Binnenstad


*Evenementennotitie-III (2000)

Centraal


*Verslag vergadering Centraal op 30 november jl.


*Evaluatie aanpak 'Bezit en gebruik messen' getiteld: 'Evaluatie Wapenontmoedigingsbeleid Amsterdam'


*Preadvies op de notitie 'Klagen moet lonen' van de raadsleden H. Kalt en R. Danen


*Amsterdamse Burgermonitor


*Wenselijke financiële bijdragen aan televisieprogramma's en de voorwaarden die hieraan gesteld moeten worden


*Rondvraag

Woensdag 15 december

Cultuur, Telecommunicatie en Lokale Media

09.30 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen


*Opening


*Mededelingen

Cultuur


*Mededelingen


*Plan van aanpak vlakke vloer


*Bestedingsvoorstel vrijval 1999


*Benoeming bestuurslid AFK


*Voortgang Mainport Beeldcultuur


*Rondvraag

Telecommunicatie


*Mededelingen


*Koers ICT-stimuleringsfondsen en -budgetten, inclusief voortgang Fonds Elektronische Gemeenschapsdiensten


*Voortgangsrapportage met peildatum begin november 1999 over millenniumproblematiek van 26 november


*Rondvraag

Lokale Media


*Mededelingen


*Rondvraag

Donderdag 16 december

Onderwijs, Jeugdzaken, Diversiteitsbeleid, Bestuurlijk Stelsel en Grote Stedenbeleid

09.30 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen


*Opening


*Mededelingen


*Concept-besluitenlijst vergadering op 2 december


*Ingekomen stukken


*Voorwoord verslag werkbezoek commissie aan Birmingham

Bestuurlijk Stelsel


*Mededelingen


*Toekomst regionale samenwerking


*Rondvraag

Diversiteitsbeleid


*Mededelingen


*Bijstelling subsidie (voorwaarden) 2000 voor Stichting Ondersteuning Allochtonenwerk

Amsterdam (SOAA)


*B&W-besluiten ter instemming over:


* Subsidiëring fietsenproject Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam


* Subsidiëring discussiebijeenkomst Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam


* Subsidieafwijzing Culturele Vereniging Amazigh


* Aanvulling van het Fonds bijzondere kosten nieuwkomers


*Rondvraag

Jeugdzaken


*Mededelingen


*Evaluatie en voortzetting project 'De Uitdaging'


*B&W-besluit over subsidieverlening voor uitgaven in het kader van het programma

Integraal Jeugdbeleid en subsidieverlening ten laste van de stelposten Jeugd en Diversiteit


*Rondvraag

Onderwijs


*Mededelingen


*B&W-besluiten ter instemming over:


* Subsidieverlening nieuwe taakgroepen Twi en Koerdisch, Onderwijs in Allochtone

Levende Talen (OALT) 1999-2000


* Subsidieverlening Surinaamse taalgroep inzake OALT 1999-2000


* Subsidieverlening Amsterdamse Turkse Lerarenvereniging (AEB)


* Verdeelbesluit 1999 Vakmanschap


* Coördinatiekosten onderwijsvoorzieningen asielzoekerscentra Amsterdam


* Opdrachtverstrekking evaluatie contracten ROCA


*Rondvraag

Grote Stedenbeleid


*Mededelingen/Rondvraag

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Besluitenlijst college van B&W Amsterdam '
Lees ook