Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 21 december 1999

College wil in 2000 beginnen met werkzaamheden Fietsnota

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen in 2000 te beginnen met de uitvoering van de Fietsnota van de Gemeente Oosterhout. Deze nota, in opdracht van de gemeente uitgevoerd door bureau Oranjewoud, geeft aan welke maatregelen in Oosterhout nodig zijn om het fietsverkeer te bevorderen. Die maatregelen hebben te maken met het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de verbindingen voor langzaam verkeer. In de nota worden een kleine honderd aanbevelingen gedaan.

Omdat het ondoenlijk - en onbetaalbaar - is al die maatregelen in één keer uit te voeren, hebben b. en w. een keuze moeten maken. Daarbij heeft het college zich mede laten leiden door de prioriteitsstelling die Oranjewoud heeft aangebracht. Daarnaast is ook gekeken naar planologische ontwikkelingen, de mogelijkheden tot aansluiting bij andere plannen ("werk met werk maken"), de mate waarin al draagvlak binnen de samenleving bestaat en de gemeentefinanciën.

Voor het jaar 2000 komen b. en w. met de reconstructie van kruispunt Trommelen, de aanleg van een fietsoversteek en fietsvoorzieningen in de Wilhelminalaan, de aanleg van tweezijdig gescheiden fietspaden langs het Wilhelminakanaal-zuid en de aanleg van de fietsverbinding tussen Oosterhout en Dorst.

De vervanging van de verkeersregelinstallaties op de kruising Europaweg/Burg. Holtroplaan staat voor 2001 op de rol. In het vat voor dat jaar zitten tevens tweezijdig vrijliggende fietspaden en het aanleggen van vlakke verharding langs de Burg. Elkhuizenlaan en het verleggen van het fietspad langs de Statendamweg. In 2002 staat de oversteek op de Pasteurlaan ter hoogte van de Bovensteweg op het programma, terwijl in 2003 aan bod komt de reconstructie van de rotonde Torenstraat/Strijenstraat/Hoofseweg. De aanleg van een rotonde op de kruising Veersweg/Abdis van Thornstraat/Leijsenhoek - ter vervanging van de verkeerslichteninstallatie - staat voor 2004 op het programma.

Overigens merken b. en w. in hun voorstel aan de raad wel op dat in het uitvoeringsprogramma verschuivingen kunnen optreden als gevolg van het vaststellen van de Voorjaarsnota.

B. en w. zien vooralsnog nog geen reden instellen woonlastenfonds

Om de woonlasten voor Oosterhouters met een minimuminkomen betaalbaar te houden, is het niet nodig een apart woonlastenfonds op te richten. In principe bieden de al bestaande regelingen voor de minima namelijk soelaas, zij het dat die nog wel beter benut kunnen worden.

Burgemeester en wethouders hebben dat besloten naar aanleiding van de evaluatie van de Nota Woonlastenbeleid. Daarin wordt de mogelijkheid van een woonlastenfonds - als vangnet bij de te hoge woonlasten - geopperd.

In hun evaluatie merken b. en w. op dat ze het instellen van een woonlastenfonds niet noodzakelijk vinden, omdat alle bestaande voorzieningen nog niet of niet volledig zijn benut. En dat is op zich jammer, omdat Oosterhout een goed minimabeleid heeft waarvan de doelgroep gebruik kan maken. De gemeente zal haar inspanningen op dit gebied daarom nog verder intensiveren. Tenslotte is de overweging dat het instellen van zo'n fonds de gemeente flink wat geld gaat kosten. Dat is, gezien de penibele financiële situatie waarin de gemeente zicht bevindt, niet haalbaar, aldus het college.

Overigens sluiten b. en w. niet helemaal uit dat een dergelijk fonds er nooit zal komen. "Het is belangrijk dat alle ontwikkelingen op het gebied van het woonlastenbeleid nauwlettend in de gaten worden gehouden, om zo de woonlasten voor de minima zo laag mogelijk te houden. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan kan alsnog overwogen worden een woonlastenfonds in te voeren", schrijven b. en w.

In hun evaluatie trekken b. en w. de algemene conclusie dat het beleid om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken, in het algemeen goed werkt. Wel is het zo dat de groep alleenstaanden met een hoge huur en een inkomen van 110 tot 120 procent boven het minimum, aandacht verdient. Voor deze categorie zouden de woonlasten verlaagd kunnen worden door het aanpassen van de kwijtscheldingsregeling voor heffingen van de gemeente en het waterschap. Ook het invoeren van differentiatie naar huishouden op het gebied van rioolrecht en afvalstoffenheffing zou daarin verbetering kunnen brengen, aldus het college. Ten derde zullen b. en w. de hoge huren voor alleenstaanden aan de orde stellen bij de mogelijke herziening, in de loop van 2000, van het woonruimteverdeelsysteem.

Gemeente gaat Regeling In- en Doorstroombanen zorgsector uitvoeren

De gemeente Oosterhout zal vanaf 2000 ook de regeling voor in- en doorstroombanen in de zorgsector gaan uitvoeren. Deze regeling maakt het voor werkgevers in de zorgsector (financieel) aantrekkelijk langdurig werklozen in dienst te nemen. In Oosterhout gaat het om 38 arbeidsplaatsen. De gemeente ontvangt voor de uitvoering van de regeling van het rijk een vast bedrag per arbeidsplaats en een eenmalige uitkering van ƒ 150.000. De gemeente - en dan meer bepaald het Centrum voor Werk en Inkomen - houdt zich nu al bezig met de uitvoering van de "gewone" in- en doorstroomregeling.

Het college heeft ook nagedacht over de mogelijkheid de regeling uit te besteden aan Stichting Werk. Burgemeester en wethouders hebben daarvan, om een aantal redenen, afgezien. Allereerst wordt de huidige regeling al uitgevoerd door de gemeente en daarmee zijn goede ervaringen opgedaan. De werklozen die voor de regeling in aanmerking komen, blijken meestal vrij eenvoudig bemiddeld te kunnen worden. Bovendien is uitvoering van de regeling door de gemeente goedkoper. Als Stichting Werk het project zou gaan doen, zou de bijdrage die de gemeente daarvoor van het rijk ontvangt hoogstwaarschijnlijk niet hoog genoeg zijn. De gemeente zou dan uit eigen kas moeten bijleggen.

Geen schadevergoeding reconstructie aan ondernemer Tilburgseweg

Het college van b. en w. is niet van plan schadevergoeding uit te keren aan een aan de Tilburgseweg gevestigde ondernemer. Deze heeft bij de gemeente een schadeclaim van ƒ 235.000 ingediend, omdat hij omzet zou hebben misgelopen als gevolg van de reconstructie van de oosttangent.

Burgemeester en wethouders hebben een aantal redenen om niet tot nadeelcompensatie over te gaan. Allereerst is er een juridische. De ondernemer in kwestie had ook bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit dat de wettelijke basis is voor de reconstructie. Dat bezwaar is door het college ongegrond verklaard, waarna de ondernemer geen verdere stappen heeft ondernomen. Dat betekent dat er nu compensatie wordt gevraagd, terwijl het verkeersbesluit niet is vernietigd. En dat is vreemd, omdat het verlenen van compensatie meestal samenhangt met de rechtmatigheid van het desbetreffende (verkeers)besluit.

B. en w. wijzen erop dat de tijdelijke verkeersmaatregelen vinden behoren "tot een normaal maatschappelijk risico". Slechts als een individueel belang onevenredig zwaar wordt getroffen, kan dit voor ons aanleiding zijn nadeelcompensatie toe te passen". Volgens b. en w. is daarvan in dit geval geen sprake, zeker omdat de gemeente geprobeerd heeft de bereikbaarheid van de ondernemers te garanderen. Langzaam verkeer was altijd mogelijk. De gemeente heeft bovendien omleidingsborden aangebracht, waarbij voor individuele ondernemers de mogelijkheid bestond eigen bebording aan te brengen.

Het college zet bovendien vraagtekens bij de hoogte van de schadeclaim, die onvoldoende met berekeningen valt te staven.

Subsidie voor huurappartementen in plan-Pauluswerf

Burgemeester en wethouders hebben besloten een subsidie van ƒ 980.000 te verstrekken aan de Woningbouwstichting Oosterhout in de kosten van de bouw van 49 sociale huurappartementen in het plan-Pauluswerf. De subsidie wordt verleend op basis van het Besluit woninggebonden subsidies. Voor de uitvoering van dit besluit, dat bedoeld is om de stichtingskosten van woningen te drukken, ontvangt de gemeente geld van het rijk.

Het plan, dat ontwikkeld is door Kokon architecten en ingenieurs bv uit Rotterdam, gaat uit van tien appartementen op de begane grond, dertien op de eerste en tweede verdieping, negen op de derde en vier op de vierde verdieping. Op de begane grond is bovendien een openbare ruimte gesitueerd. Alle appartementen in het gebouw bestaan uit een entree, keuken, woonkamer, toilet, twee slaapkamers, badkamer, bergruimte en balkon. Alle appartementen zijn met trap en lift bereikbaar. Door de ronding in het gebouw verschillen sommige appartementen in vormgeving en oppervlak van elkaar.

Huurprijs nieuwbouwwoningen zo kostendekkend mogelijk

Bij het bouwen van nieuwbouwwoningen in de huursector moet worden uitgegaan van een zo kostendekkend mogelijke huurprijs. Daarbij zal worden uitgegaan van een gemiddelde huurprijs van ƒ 800 per woning. Als blijkt dat het voor een dergelijke huurprijs de exploitatie van een nieuwbouwcomplex huurwoningen niet rond te krijgen is, moeten de kosten op een andere manier worden gedrukt. De gemeente kan de grondprijs verlagen, de woningcorporatie kan een greep doen in de eigen reserves en de gemeente kan extra subsidie verlenen. Een andere mogelijkheid tenslotte is dat de betreffende woningcorporatie in hetzelfde plan ook koopwoningen bouwt en de opbrengst ervan gebruikt om de kosten van de huurwoningen te drukken.

Dat blijkt uit de gemeentelijke uitgangspunten voor nieuwbouw, die b. en w. hebben vastgesteld. Hiermee willen b. en w. zowel intern als extern duidelijk op welke manier het gemeentebestuur sturing kan en wil geven aan nieuwbouw in de gemeente. De uitgangspunten hebben overigens niet alleen betrekking op de sociale huursector, maar ook op de andere sectoren in de woningmarkt.

Ook in 2000 mogelijkheid tot automatische incasso belastingen en heffingen

Inwoners van Oosterhout krijgen ook in 2000 de mogelijkheid te kiezen hoe zij hun gemeentelijke belastingen en heffingen willen betalen. Wie de gemeente machtigt, kan het bedrag in acht termijnen betalen. Wie niet gebruik wil maken van de automatische incasso, zal het bedrag in twee keer moeten voldoen.

In 1999 heeft de gemeente Oosterhout voor het eerst met dit systeem gewerkt. Achterliggende gedachte was dat gespreide betaling zonder automatische incasso erg veel verwerkingstijd - en dus geld - kostte. Vandaar dat het college vervolgens besloot heeft bij gespreide betaling automatische incasso verplicht te stellen.

Het aantal Oosterhoutse belastingplichtigen dat de gemeente heeft gemachtigd, is door deze nieuwe regeling gestegen van 8.000 naar 16.000. Dat betekent dat er nog 8.000 belastingplichtigen geen gebruik maken van de incassomogelijkheid. Deze personen en bedrijven krijgen begin 2000 opnieuw een aanbod van deze regeling gebruik te maken.

B. en w. houden vast aan jongerenontmoetingsplaats in Gooikensbos

Burgemeester en wethouders houden vast aan hun voornemen in het Gooikensbos een jongerenontmoetingsplaats (JOP) en skatebaan aan te leggen. Om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden, zal de toegang worden verplaatst. Die komt nu verder af van het parkeerterrein aan de Prinsendam te liggen.

De jongerenontmoetingsplaats zal bestaan uit een trapveld met doelpalen en ballenvangers, een skatevoorziening, een overdekte ontmoetingsplaats en een tafeltennistafel. De plannen voor het JOP maken onderdeel uit van het besluit van de gemeenteraad tot aanleg van het Gooikensbos. Omdat de inspraakprocedure op het moment van het raadsbesluit nog niet was afgerond, besloot de raad tot uitvoering van het plan onder de voorwaarde dat "het inspraakproces op harmonieuze wijze zal worden afgerond".

In totaal zijn tijdens de inspraakreacties achttien reacties binnengekomen, waarbij één reactie was ondertekend door 43 bewoners. Uit de reacties wordt duidelijk dat omwonenden bevreesd zijn voor overlast door jongeren. Volgens het college is er echter in het recente verleden veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren. Jongeren zijn bij de ontwikkeling van het plan betrokken Met de politie en het jongerenwerk zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van jongeren na realisatie van de JOP.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal begin 2000 begonnen worden met de uitvoering van het Gooikensbos. De skatevoorziening en JOP zullen in het begin van de zomer worden aangebracht.

Omwonenden die het niet eens zijn met het besluit van het college, kunnen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

College wil ontwikkelingsproject in Guatemala ondersteunen

Burgemeester en wethouders gaan de raadscommissie vragen wat zij inhoudelijk vindt van het voornemen om de gemeente Oosterhout in de periode tot en met 2002 te laten deelnemen in een Derde-Wereldproject in Guatemala. Het gaat om het project "ontwikkeling met respect voor de natuur", dat in Guatemala door NOVIB wordt ontwikkeld.

De Oosterhoutse gemeenteraad besloot in 1991 zijn Derde-Wereldbeleid te gaan vormgeven door het aangaan van zogenaamde "projectkoppelingen". In 1992 ging de gemeente een verbinding aan met NOVIB voor een project in Bangladesh, terwijl vier jaar later een project in Zimbabwe volgde.

De keuze voor het project in Guatemala is mede ingegeven door het feit dat NOVIB veel ondersteuningsmateriaal ter beschikking heeft dat kan worden ingezet voor de bewustwording van de Oosterhoutse burger.

Overigens zal het college van b. en w. bij behandeling van de Voorjaarsnota moeten afwegen of de gemeente Oosterhout ook geld - ƒ 10.000 per jaar - voor het project wil uittrekken.

Geen extra subsidie voor Brabants Museum Oud-Oosterhout

Het college van b. en w. is niet bereid de subsidiergels voor Brabants Museum Oud-Oosterhout te wijzigen. Het bestuur van het museum had daarom gevraagd, omdat het met de huidige gemeentelijke subsidie net niet mogelijk blijkt tot een sluitende exploitatie te komen. De gemeente verstrekt een subsidie van ƒ 1,50 per bezoeker, waarbij het museum een minimum-subsidie van ƒ 15.000 is gegarandeerd. Maximaal kan het museum op een subsidie van ƒ 20.000.

De praktijk leert dat er niet zoveel bezoekers naar het museum komen, dat de gemeente meer dan de minimumsubsidie moet uitkeren. Het museumbestuur zou evenwel graag zien dat de gemeente de maximale subsidie zou uitkeren. Het college wil daaraan echter niet meewerken, omdat dat in strijd is met de gemaakte afspraken. Bovendien hanteert de gemeente momenteel een sober financieel beleid.

Een andere mogelijkheid om de inkomsten te vergroten, is het uitbreiden van de horeca-accommodatie. Het stichtingsbestuur heeft hiervoor wensen ingediend. Dat verzoek zal, zo laten b. en w. weten, worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Warandegebied.

B. en w. vragen raad perceel Weststad III te verkopen aan De Graaf

Het college vraagt de raad een perceel grond van vijf hectare op bedrijventerrein Weststad III (locatie Logistiekweg) te verkopen aan De Graaf Transport.

Bij de onderneming, dat de vestigingen in Breda en Nieuwendijk op termijn in Oossterhout wil concentreren, werken nu zeventig mensen. Op termijn wordt een groei naar honderd personeelsleden verwacht. Bovendien heeft De Graaf Transport een overeenkomst gesloten met een fusie-onderneming van Rhone Poulenc en Hoechst, die aanvullend aan tachtig mensen werk biedt. De Graaf zal nadrukkelijk gebruik gaan maken van de spoorwegaansluiting op Weststad III.

De grondprijs die De Graaf in rekening wordt gebracht, bedraagt ƒ 110 per m².

Raad krediet gevraagd voor sloop pand Trommelen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een krediet van ƒ 110.000 beschikbaar te stellen voor de sloop van het pand Bredaseweg 34 (Trommelen). Het pand heeft de gemeenteraad aangekocht in het kader van de reconstructie van het kruispunt Bredaseweg/Wilhelminalaan/Van Liedekerkestraat. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid voor met name het fietsverkeer verbeterd. De kosten van de sloop worden ten laste gebracht van de bouwgrondexploitatie van de structuurvisie Vrachelen.

B. en w. stellen regionale samenwerkingsverbanden voor

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen op een aantal beleidsterrein een regionaal samenwerkingsverband te sluiten. Dat is een logisch vervolg van een eerder besluit van de gemeenteraad om het Stadsgewest Breda op te heffen; in plaats daarvan wil Oosterhout op een aantal terreinen - meestal voor praktische uitvoering van beleid - met omliggende gemeenten samenwerken.

In het raadsvoorstel gaat het allereerst om de Regeling Overlegplatform Regio Breda. Daarin komen de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en algemene zaken aan de orde. De andere twee regelingen zijn de Regeling Volkshuisvesting en de Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. Deze "lichte" regelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Er is overleg tussen portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Dat overleg wordt voorbereid door een klein ambtelijk bureau. Het personeel van dit bureau treedt in dienst van een van de deelnemende gemeenten en wordt daar ook gehuisvest. De kosten worden verhaald op alle deelnemende gemeenten. Het personeel dat de nieuwe regelingen moet uitvoeren, zal gehuisvest worden bij de gemeente Breda (dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Milieu, gehuisvest in het stadsdeelkantoor Prinsenbeek).

College besluit tot aanschaf helmspreeksets brandweer

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot aanschaf van helmspreeksets voor de Oosterhoutse vrijwillige brandweer. Dat is nodig omdat het communiceren door middel van portofoons wordt bemoeilijkt door de nieuwe helmen waarover de brandweer sinds enige tijd beschikt.

Met de aanschaf is een bedrag van ƒ 24.675 gemoeid. Dat is ongeveer ƒ 9.000 minder dan oorspronkelijk werd gedacht. Die prijsdaling is een gevolg van enerzijds het besluit om met aanschaf te wachten totdat meer brandweerkorpsen dergelijke helmpsreeksets zouden gaan kopen en anderzijds de inschakeling van de gemeentelijke afdeling inkoop.

Tekst overdrachtsdocument openbaar onderwijs vastgesteld

Het college van b. en w. heeft de tekst vastgesteld van het document waarmee de gemeente Oosterhout het bestuur van het openbaar onderwijs formeel overdraagt aan de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs in de gemeente Oosterhout (BCOO). Ondertekening van dit document zal medio januari 2000 plaatsvinden. Hiermee wordt de bestuurscommissie dan ook formeel het bestuur dat de vijf Oosterhoutse basisscholen voor openbaar onderwijs (Sterrendonk, Duizendpoot, Rubenshof, Loevenstein en Pionier). De gemeenteraad van Oosterhout is eerder al akkoord gegaan met deze bestuursoverdracht en de overdracht van de voor het openbaar onderwijs opgebouwde reserves.

College vraagt raad jaarverslag leerplicht vast te stellen

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad het jaarverslag 1998-1999 vast te stellen. Het jaarverslag bevat, naast algemene informatie, een evaluatie van het in het vorig jaarverslag opgenomen activiteitenplan. Op basis van die resultaten zijn in het activiteitenplan 1999-2000 verdere acties opgenomen.

Het jaarverslag geeft verder de relatie aan met andere beleidsterreinen die raakvlakken hebben met leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Het geeft ook een overzicht van de leerplichtactiviteiten die Oosterhout voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg heeft verricht.

In hun voorstel aan de raad merken b. en w. op dat het activiteitenplan alleen kans van slagen heeft als daarvoor bij de scholen breed draagvlak bestaat. "Het centrale doel is de leerplicht in brede zin te integreren binnen het onderwijs, zodat er gericht aandacht komt voor de problematiek van leerplicht en voortijdig schoolverlaten", aldus het college.

B. en w. werken mee aan afwijkend bouwplan Vrachelsedijk

B. en w. hebben besloten mee te werken aan de bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de Vrachelsedijk, die afwijkt van het bestemmingsplan. De afwijking bestaat eruit dat het pand breder is dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

Dat het college toch aan de plannen wil meewerken, heeft een aantal redenen. Zo voldoet het plan geheel aan de beeldskwaliteitseisen en worden er geen belangen van derden geschaad.

Belangrijk argument is verder dat de bouwplannen al bekend waren op het moment dat de gemeente het bestemmingsplan opstelde. De gemeente heeft echter nagelaten met dat specifieke bouwplan rekening te houden in het bestemmingsplan. Deze omissie willen b. en w. daarom nu herstellen.

College wijst toezichthouders sector Stadsbeheer aan

Het college van b. en w. heeft besloten een aantal medewerkers van de gemeentelijke sector Stadsbeheer aan te wijzen als toezichthouder. Dat betekent dat zij, op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening, mogen toezien op de naleving van door de gemeente afgegeven vergunningen en ontheffingen.

B. en w. vragen raad woon-werkkavel De Wijsterd te verkopen

B. en w. gaan de raad vragen een woon-werkkavel op bedrijventerrein De Wijsterd te verkopen aan Dom van der Laan Meubel Design. Deze onderneming produceert in Oosterhout design meubelen. In Amsterdam, Brussel en Leeds heeft het bedrijf verkoopsteunpunten. Verkoop vindt vanuit Oosterhout niet aan particulieren plaats, maar uitsluitend aan galerieën.

Oosterhout begint met opzetten gemeentelijk (vastgoed)adressenbestand

De gemeente Oosterhout zal volgend jaar beginnen met het opzetten van een gemeentelijk (vastgoed)adressenbestand. Hierin wordt vastgelegd welke gemeentelijke adressen bestaan, de locatie van de adressen en de wijze waarop die adressen binnen de gemeente moeten worden gebruikt.

Het centraal adressenbestand maakt onderdeel uit van het Vastgoedimplementatieplan. Daarin is de visie voor vastgoed(registratie) in de komende jaren vastgelegd. B. en w. vragen de raad voor de verdere uitwerking van dit plan een krediet van ƒ 172.500 beschikbaar te stellen.

Oosterhout, 23 december 1999

Deel: ' Besluitenlijst college van B & W gemeente Oosterhout '
Lees ook