Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 14 augustus 2001

Oosterhout neemt deel aan quickscan recreatieve fietspaden

De gemeente Oosterhout zal, samen met de gemeenten Breda, Drimmelen en Geertruidenberg, deelnemen aan een regionale fiets-quickscan. Deze quickscan, een initiatief van de regiocommissie Toerisme en Recreatie West-Brabant, moet aangegeven hoe in hoeverre de fietsroutes in het gebied tussen A27 en A16 voldoen aan de toeristisch/recreatieve vraag. De uitkomsten van de quick-scan komen van pas bij het opstellen van het actieplan dat volgt op het in december door de gemeenteraad vast te stellen beleidsplan voor toerisme en recreatie. De kosten van het onderzoek bedragen 20.912 ( 9.490). Hiervan komt 2.729 ( 1.238) voor rekening van de gemeente Oosterhout.

College brengt Brabantse duurzaamheidsbalans ter kennis van PDO

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de, door Telos ontwikkelde, Brabantse duurzaamheidsbalans. Met behulp van deze balans brengt Telos een samenwerkingsverband van de provincie, KUB, TU Eindhoven, PON Noord-Brabant en ETIN de duurzame ontwikkeling in de provincie in kaart. Daarbij is gekeken naar het ecologisch, het economisch en het sociaal-cultureel kapitaal. De conclusie van het rapport is dat in de provincie Noord-Brabant nog een lange weg te gaan is om een optimaal duurzame situatie te bereiken.

B. en w. zullen de bevindingen van Telos doorsturen naar het Platform Duurzaam Oosterhout (PDO), het lokale samenwerkingsverband op het gebied van duurzaamheid. PDO is momenteel gestart met het opstellen van een Oosterhoutse Lokale Agenda 21, waarin gezocht wordt naar een juiste balans tussen een goed milieu, een gezonde economie en een goed sociaal klimaat.

B. en w. besluiten tot aanwijzing bestuurders in vacatures

Het Oosterhoutse college van b. en w. heeft besloten een aantal vacatures te vervullen die vrijkomen nu bekend is geworden dat mevr. W. Huijbregts-Schiedon waarnemend burgemeester C. Leijten zal opvolgen als burgemeester van Oosterhout. Het college heeft besloten mevrouw Huijbregts te benoemen als gemeentelijk vertegenwoordiger in de plaatselijke evaluatiecommissie, de aandeelhoudersvergadering van NV Waterleidingmij. Noord-West-Brabant, de adviescommissie voor de bezwaarschriften (plv. lid) en de commissie voor de straatnaamgeving.

Daarnaast zal de raad gevraagd worden de nieuwe burgemeester aan te wijzen als lid voor het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken van de Regeling voor het Overlegpodium Regio Breda en de Regeling Brandweer Stadsgewest Breda. Over de invulling van het commissariaat bij Intergas zal het college later nog een voorstel aan de raad formuleren.

Oosterhout, 16 augustus 2001

Deel: ' Besluitenlijst college van B & W van Oosterhout '
Lees ook