Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 2 februari 2000 Nieuwsdatum: 03-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 1 februari jl. de volgende besluiten genomen:

STADSDEELWERKEN
Uitwerking verbeterpunten warenmarkt Stadionplein Sinds 15 jaar wordt op het Stadionplein een warenmarkt gehouden. In de loop der jaren is de omvang van de markt afgenomen en de laatste drie jaar is er sprake van stagnerende omzetten. Om inzicht te krijgen in de levensvatbaarheid en de toekomstmogelijkheden van deze markt is aan het EIM opdracht gegeven daar een onderzoek naar te doen. Volgens het rapport zijn er in de toekomst zeker mogelijkheden voor een levensvatbare markt op het Stadionplein. De in het rapport gedane verbeteringsvoorstellen zijn verder uitgewerkt in een plan van aanpak dat nu is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur. Het betreft korte termijn maatregelen om de markt te ondersteunen in de aanloop naar integratie in de nieuw te bouwen woonwijk op en nabij het Stadionplein. Zo zal onder andere de openbare ruimte ter plekke van de marktlocatie en de opstelling van de kramen (uitstraling markt) verbetering behoeven.
Inrichtingsplannen Schinkelbuurt Noord
De nota van beantwoording zienswijzen en het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan voor de Schinkelbuurt Noord zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Het inrichtingsplan voor de Schinkelbuurt Noord heeft betrekking op de Schinkelkade, de Tweede en Derde Schinkelstraat en de Veerstraat Noord.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Omzetting busparkeerplaatsen in laad- en loshaven bussen Albert Cuypstraat
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verkeersbesluit om ter hoogte van de diamantair Van Moppes Diamonds in de Albert Cuypstraat de drie busparkeerplaatsen om te zetten in een laad- en loshaven voor bussen. Hiertoe is besloten omdat bij volledige bezetting van de busparkeerplaatsen, andere touringcars elders op de Albert Cuypstraat of op de brug bij de Hobbemakade gaan stoppen om passagiers uit te laten stappen. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te bevorderen zal van de parkeergelegenheid een in- en uitstaphaven voor bussen worden gemaakt en zal het daadwerkelijk parkeren van de bussen elders plaats dienen te vinden.

PUBLIEKSZAKEN
Bezwaarschriften instellen taxistandplaats Dusartstraat Op 27 april 1999 is het verkeersbesluit genomen om de taxistandplaats aan het Sarphatipark op te heffen (omdat deze nauwelijks werd gebruikt) en een nieuwe taxistandplaats in te richten in de Dusartstraat. Dit laatste met als doel de taxi-overlast van fout geparkeerde taxis ter plaatse te verminderen. Diverse omwonenden van de beoogde nieuwe locatie hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit omdat naar hun mening de taxistandplaats door taxichauffeurs als parkeerplaats zal worden gebruikt indien zij het populaire chauffeurscafé Dusart bezoeken. Op die manier wordt volgens de bezwaarden fout parkeergedrag van de taxichauffeurs in feite beloond met het creëren van gereserveerde parkeerplaatsen. Het Dagelijks Bestuur heeft de bezwaarschriften gegrond verklaard, waarmee de beoogde nieuwe taxistandplaats in de Dusartstraat komt te vervallen, terwijl de intrekking van de taxistandplaats aan het Sarphatipark in stand zal worden gelaten.
Bestedingsvoorstel effecten werkgroep Publiekszaken 2000 Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2000 op 9 december
1999 heeft de raad gevraagd om een nadere toelichting inzake het begrotingsvoorstel incidentele en structurele effecten van de werkgroep Publiekszaken van respectievelijk f 800.000,- en f 200.000,-. Het bestedingsvoorstel dat voorziet in deze toelichting is voor akkoord bevonden door het Dagelijks Bestuur.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Reguliere subsidiebeschikkingen 2000
In 1999 is begonnen met het harmoniseren van de reguliere subsidiebeschikkingen van de voormalige stadsdelen De Pijp en Zuid en met het invoeren van het budgetsubsidiesysteem. Voor het jaar 2000 is het gelukt om de meeste reguliere subsidiebeschikkingen in een eerder stadium dan vorig jaar, in één pakket klaar te hebben. Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verstrekken van de in het pakket opgenomen subsidiebedragen voor de daarbij behorende instellingen en activiteiten.

PROJECTOPDRACHTGEVER
Ontwerp hoofdinfrastructuur bedrijventerrein Schinkel Als onderdeel van de grootschalige herinrichting van het bedrijventerrein Schinkel zal de hoofdinfrastructuur opnieuw worden ingericht. Doel hiervan is het verbeteren van de bereikbaarheid van het terrein en de doorstroming van het bestemmingsverkeer op het terrein en het aantrekkelijker maken van het uiterlijk en de uitstraling van het gebied. Het Dagelijks Bestuur is nu akkoord gegaan met het ontwerp voor de hoofdinfrastructuur van het bedrijventerrein, bestaande uit de straten Anthony Fokkerweg West en Noord, Generaal Vetterstraat, Valschermkade Noord en Oost en Vliegtuigstraat. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met ondernemers, bewoners van het Jaagpad en de Amsterdamse Industrie Vereniging. Het ontwerp voorziet onder andere in vernieuwing van bestrating en riolering en de aanleg van parkeerplaatsen en een brug over de Riekerhaven.

Overige informatie/mededelingen:
Richard Ronteltap heeft gesproken met vertegenwoordigers van Vereniging Woonschepen Zuid inzake de financiering van rioolaansluitingen voor woonschepen. De mogelijkheid voor het krijgen van subsidies wordt verder uitgezocht. Richard Ronteltap komt daarna met een voorstel.
Het Dagelijks Bestuur heeft de bijeenkomst met de fractievoorzitters van 27 januari jl. besproken. Naar aanleiding daarvan zal Paul van der Wal zo spoedig mogelijk met een voorstel over de begrotingsbehandeling
2001 komen. Verder zal Ger de Visser middels een brief de fracties uitnodigen de discussie over een duaal stelsel voort te zetten.

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hun van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

De parkeeroplossing? Autodate natuurlijk! Nieuwsdatum: 03-Feb-2000

Amsterdam Oud Zuid bindt samen met drie bedrijven de strijd aan tegen de parkeerproblemen in de Noord-Pijp. De oplossing wordt gezocht in gedeeld autogebruik. Het lijkt een ideale uitkomst voor degenen die niet dagelijks een auto nodig hebben: autodaten kan de parkeerdruk verminde-ren, de deelnemers behoor-lijk wat geld schelen en is goed voor het milieu.

Met drie bedrijven is een overeenkomst gesloten, die elk een eigen vorm van gedeeld autogebruik aanbieden: AutoDelen, Diks Autodate en Green-wheels.
Voor bewoners van de Noord-Pijp die niet dagelijks een auto nodig hebben, is het mogelijk zich bij een van deze (landelijk erkende) bedrij-ven te abonneren. Zij kunnen daarmee toch dag en nacht over een auto beschikken. Dat kost hen relatief weinig en zij hoeven er niet ver voor te lopen. Alle beschikbare wagens staan namelijk op vaste, gereserveerde parkeer-plaat-sen in de buurt. De abonnementhouders kennen dus ook geen parkeer-problemen. Bovendien beschikken alle wagens over een parkeer-vergun-ning voor het hele stadsdeel. Andere voordelen zijn dat onder-houd, reparaties, verze-keringen en belasting voor rekening van de autodate-bedrijven komt.

Bij het stadsdeelkantoor is vanaf medio februari een folder verkrijgbaar met de verschillende regels en tarieven voor het gebruik van de date-auto. Voor algemene informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Stichting voor Gedeeld Autogebruik: 0900 - 899 1196.

Deel: ' Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud Zuid '
Lees ook