Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 22 februari 2000 Nieuwsdatum: 24-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 22 februari jl. de volgende besluiten genomen:
STADSDEELWERKEN
Werkplan graffitibestrijding
Op basis van de aanpak van graffiti in de binnenstad, andere gemeentes en uit eigen ervaring is een aanpak voor de graffitibestrijding in Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid ontwikkeld. Uitgangspunt van die aanpak is dat het hele stadsdeel wordt schoongemaakt en schoongehouden. De jaarlijkse buurtschouw zal daar onder andere bij worden aangegrepen om de aanwezige graffiti te inventariseren. Aan alle eigenaren van panden en objecten zal schriftelijk om toestemming worden gevraagd, de gevels en objecten van hun bezit schoon te mogen maken. Daarna zal, buurt voor buurt, het hele stadsdeel binnen een jaar worden schoongemaakt. Dit alles met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Meldingen van achteraf opnieuw aangebrachte graffiti kunnen worden doorgegeven via een klachtennummer, waarna binnen 48 uur de graffiti zal worden verwijderd. Het Dagelijks Bestuur is nu akkoord gegaan met de bespreking van het werkplan op 7 maart a.s. in de Commissie van Advies.

Concept-raadsvoordracht aanwijzing marktgebied Van der Helstplein Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin wordt voorgesteld om het Van der Helstplein en een deel van de
2e van der Helststraat aan te wijzen als marktgebied en om een, binnen dit marktgebied te houden, bijzondere warenmarkt in te stellen. De afgelopen jaren zijn er op deze locatie met succes op proefbasis kunstmarkten gehouden, welke een positieve bijdrage hebben geleverd aan de kunstzinnig-ambachtelijke uitstraling van de buurt. De concept-raadsvoordracht behelst het formaliseren van deze kunstmarkten op grond van de Verordening op de straathandel.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Notitie uitgangspunten parkeerbeleid
Het parkeervraagstuk in Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een capaciteitsprobleem overdag naar een capaciteitsprobleem in de avond en nacht. In de notitie over de uitgangspunten van het parkeerbeleid worden vanuit dit zicht keuzen voorgelegd ten aanzien van onder andere het aantal te verstrekken vergunningen, het aantal te realiseren (inpandige) parkeerplaatsen en de bekostiging daarvan. Het Dagelijks Bestuur heeft de notitie vrijgegeven voor inspraak. De raadscommissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken zal op 7 maart a.s. adviseren over de te houden inspraak.

Advies naar aanleiding van Second opinion Inpandige Stationstoegangen Noord/Zuidlijn
Er is een second opinion uitgevoerd over de noodzaak tot sloop van de hoekpanden voor de twee inpandige stationstoegangen van het toekomstige Metrostation Ceintuurbaan. Naar aanleiding van de eindrapportage van deze second opinion is een concept-advies opgesteld in de vorm van een raadsvoordracht. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de behandeling van de raadsvoordracht in de Commissie van Advies van 23 februari en de raad van 8 maart a.s.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Subsidieaanvraag Vredescafé
Ten behoeve van het Vredescafé is een subsidie van f 2.500,- vastgesteld voor de organisatie van tien discussie-avonden in buurthuis Lydia. Het Vredescafé organiseert al twaalf jaar discussie-avonden in buurthuis Lydia, die veelal in het licht staan van vrede, mensenrechten, maatschappelijke participatie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Subsidieaanvraag Naschoolse Opvang Marimba in Huize Lydia Ten gunste van Stichting Welzijn Oud Zuid zal een subsidie van f
104.000,- worden verleend. Deze subsidie is bestemd voor de aanloopkosten van de uitbreiding Naschoolse Opvang Marimba in Huize Lydia met 26 plaatsen, inclusief de inrichting, en gebaseerd op een subsidie van f 4.000,- per gerealiseerde plaats.

Spoedeisende aanvraag herstel constructiefout riolering 1e Openluchtschool
Als gevolg van een constructiefout aan de riolering bij de gymzaal van de 1e Openluchtschool, bestaat het risico dat bij hevige regenval onvoldoende water kan worden afgevoerd. Hierdoor kan de gymzaal onder water komen te staan, met als gevolg ernstige waterschade aan de zaal en de vloer. Ter voorkoming van deze schade zal aan het bestuur van de
1e Openluchtschool een bedrag van f 3.657,78 beschikbaar worden gesteld voor de bekostiging van het herstel van de constructiefout.

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld

Deel: ' Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud Zuid '
Lees ook