Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 18 september 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Aanpassing tarieven provinciale belastingverordeningen

Informatie: J.Kikken afdeling Financieel Beleid

tel. (043) 389 71 78

e-mail:
jma.kikken@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een voorstel aan Provinciale Staten te doen tot vaststelling van de tarieven-tabellen 2002, behorende bij de legesverordening 2000, de verorde-ning precariobelasting 2000, de verordening nazorgheffing stort-plaatsen 1999 en tot aanpassing van de heffingsverordening ontgrondingen 2000.


2.


Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 28 september 2001

Informatie: E. Walthaus, afdelingAlgemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 91

e-mail:
ew.walthaus@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 28 september 2001 vastgesteld.De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement en zijn te raadplegen op www.limburg.nl.Deze statenvergadering wordt live en integraal uitgezonden via www.limburg.nl


3.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van mevrouw Hamers (GroenLinks

Informatie: R. Schoufs, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 79 93

e-mail:
rjh.schoufs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Hamers inzake de samenstelling van de Reconstructie-commissie Limburg i.o.vastgesteld.


4.

Opdrachtverstrekking gemeenschappelijk grondwater-onderzoek in de Venloslenk met Nordrhein Westfalen

Informatie: P. van Kerkvoort, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 30

e-mail:
pp.van.kerkvoort@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten verlenen opdracht aan IWACO/AHU tot het doen van een onderzoek in de Venlo-slenk naar de menselijke invloed op de waterhuishouding van de grondwaterafhankelijke natuur-gebieden.


5.

Opdrachtverstrekking COACT 'Aanval op de wachtlijsten jeugdhulpverlening in Limburg'

Informatie: J. op den Camp, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 21

e-mail:
jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl

Op 31 augustus jl. stelde Provinciale Staten het plan van aanpak voor de uitvoering van het programma 'Aanval op de wachtlijsten jeugdhulp-verlening in Limburg' vast. Dit besluit heeft Gedeputeerde Staten aanleiding gegeven COACT Consult in Woerden opdracht te geven de uitvoering van het programma extern te onder-steunen. Het programma heeft een looptijd tot 1 maart 2003.


6.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van mevrouw Martens (Unie 55+ - S.O.L)

Informatie: J. op den Camp, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 21

e-mail:
jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Martens inzake uitvoering programma 'Aanval op de wachtlijsten jeugdhulpverlening in Limburg' vastgesteld.


7.

Aanvraag offerte Bic inzake verder ontwikkeling en uitbouw website Kunstkick

Informatie: L. Sijbers, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 79 85

e-mail:
lhm.sijbers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stemmen in met de verdere ontwikkeling en uitbouw van de Kunstkick website door Bureau Interactieve Communicatie.


8.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Timmermans (PNL)

Informatie: J. Janssen, afdeling Vergunningen

tel. (043) 389 77 15

e-mail:
jjg.janssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Timmermans inzake het spoorweg-emplacement Venlo vastgesteld.


9.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Van Cleef (PNL)

Informatie: G. van Loenen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 98

e-mail:
g.van.loenen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Van Cleef inzake de bodemveront-reiniging in de kern van Limbricht vastgesteld.


10.

Uitvoeringsnota energiebesparing en duurzame energie

Informatie: A. Brokking, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 83

e-mail:
ahj.brokking@prvlimburg

De Provincie Limburg wil een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. De aanpak staat beschreven in de Uitvoeringsnota energiebesparing en duurzame energie. In de nota staat een groot aantal acties genoemd die moeten leiden tot energiebesparing bij verschillende doelgroepen en de opwekking van meer duurzame energie in Limburg.


11.

Doelstellingen Inspanningen Netwerk voor milieu en grondstoffen op basis van het POL

Informatie: P. Levels, afdeling Milieu en Waterbeleid

tel. (043) 389 77 26

e-mail:
pj.levels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het doelstellingen inspanningen netwerk (DIN) voor milieu en grondstoffen, zoals dat is opgesteld op basis van het POL. Verder is besloten om het DIN ter kennisneming toe te zenden aan de Vaste CommissieMilieu en Agrarische Zaken ten behoeve van de vergadering van 5 oktober 2001.


12.

Euregionaal RAIL

Informatie: R. Widdershoven, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 71 31

e-mail:
rmjm.widdershoven@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal 123.000,00/ 55.814,94 voor een drie jaar durend project dat moet resulteren in een transparant beeld van de arbeids-markt in de aan Limburg grenzende buitenlandse regio's. Tevens zal dit onderzoek inzicht geven in de geografische arbeidsmobiliteit van de bewoners van de grensstreek. Dit alles met het oog op het creëren van oplossingen voor knelpunten op de Limburgse arbeidsmarkt.


13.

Verlenging en ophoging subsidie Adviesbureau voor Opleiding en Beroep

Informatie: R. Bosma, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 94

e-mail:
rhg.bosma@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidieverzoek van het Adviesbureau voor Opleiding en Beroep af te wijzen.


14.

Subsidieaanvraag Het Binnenhuis

Informatie: M. Meijers, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 72 27

e-mail:
mbjm.meijers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het Spaans Gouvernement inMaastricht een subsidie van 13.000,00 ( 5.8999,14) te geven voor de promotie van het project Het Binnenhuis. Deze tentoonstelling met daaraan gekoppeld diverse activi-teiten als lezingen en concerten past prima in het provinciaal beleid om via cultuurtoerisme het toeristisch-recreatief product in Limburg verder te ontwikkelen en te optimaliseren.


15.

Vaststellen van het ROVL Jaarverslag 2000 en kennis nemen van de accountants-verklaring 2000

Informatie: J. Heuschen, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 77 65

e-mail:
jglm.heuschen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het ROVL Jaarverslag 2000 vast te stellen.


16.

Externe ondersteuning project Drielandenpark

Informatie: G. Kater, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 82

e-mail:
g.kater@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten verlenen opdracht aan Bureau Ruimte en Vorm voor ondersteuning van het werkproces van de opstelling van het ontwikkelingsperspectief voor het Drielandenpark. Dit op basis van het projectdocument zoals vastgesteld door de internationale stuurgroep.


17.

Subsidies grondverwerving

Informatie: J. v.d. Coelen, afdeling Groen

tel. (043) 389 77 28

e-mail:
jem.van.der.coelen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten kennen een subsidie toe van f 3.340.380,00 (
1.515.798,00) voor de aankoop van terreinen door het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten. Tevens wordt een bedrag van f
1.612.905,00 ( 731.904,00) overgemaakt naar het Nationaal Groenfonds ter dekking van het provinciale aandeel in de verwerving van reservaats- en natuuront-wikkelingsgebieden, waarmee de ecologische hoofstructuur wordt gerealiseerd.


18.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Houben (CDA), de Timmermans (PNL) en de heer Oosterbeek (VVD)

Informatie: L. Heijkers, afdeling Groen

tel (043) 389 72 95

e-mail:
ljj.heijkers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Houben (CDA), de heer Timmermans (PNL) en de heer Oosterbeek (VVD) inzake de Flora- en faunawet vastgesteld.


19.

Opzet fase 3 herziening waterschapsbestel

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 32

e-mail:
hj.ter.heegde@prvlimburg.nl

Gedeputeeerde Staten hebben kennis genomen van de opzet van fase 3 van de herziening van het waterschapsbestel en hebben besloten de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken hierover te informeren.


20.

Haelen goedkeuring wijzigingsplan 'Kern Buggenum-Noenever".

Informatie: R. Drummen, afdeling Milieu en Waterbeleid

tel. (043) 389 74 86

e-mail:
rtb.drummen@prvlimburg.nl

Het plan van de gemeente Haelen om de bestemming van de boerderij Noenever te Buggenum te wijzigen in woondoeleinden wordt door Gedeputerde Staten niet helemaal goedgekeurd. Een deel van de bierderij wordt namelijk gesloopt en uitgebreid waardoor geen sprake meer is van inpandig bouwen, maar van het toevoegen van woningen aan de woningvoorraad.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden verleend.
21-9-2001 12:06

Deel: ' Besluitenlijst Gedeputeerde Staten provicie Limburg '
Lees ook