Provincie Overijssel

Besluitenlijst Van 6 april 2010

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Onderwerp: Dwangsombeschikking Lyempf BV in Kampen. (GM-beslissing d.d. 24-03-2010)
Kenmerk: 2010/0056204

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het bedrijf Lyempf BV in Kampen (een bedrijf in het behandelen van melk en het produceren van melkpoeders) een last onder dwangsom opgelegd. Dit bedrijf heeft twee stoomketels in de open lucht van haar bedrijf geplaatst. Dit is niet vergund in de milieuvergunning en er zijn klachten over geluidsoverlast ingediend. Lyempf BV krijgt tot en met 24 april 2010 de tijd om de stoomketels te verwijderen. Als het bedrijf de stoomketels niet voor deze datum verwijderd dan moet het bedrijf de dwangsom van maximum 300.000,-- betalen. Lyempf heeft recent geluidbeperkende maatregelen getroffen om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Onderwerp: Reactie uitnodiging Regio Twente voor expertdiner economische strategie (GM-beslissing d.d. 30-3-2010) Kenmerk: 2010/0057141

Op 19 februari jongstleden heeft het college een gezamenlijke uitnodiging ontvangen van zowel de Regio Twente alsmede de Kamer van Koophandel Oost Nederland voor een expertdiner economische strategie. GS besluiten om bestuurlijk niet deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Onderwerp: Reconstructie: compartimentering dierrechten (GM-beslissing d.d. 01-04-2010)
Kenmerk: 2010/0059305

Gedeputeerde Staten dringen er bij de minister van LNV per brief op aan om de compartimentering van de dierrechten van de intensieve veehouderij weer in te voeren. Hiermee kunnen grote regionale verschuivingen van de intensieve veehouderij voorkomen worden.

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschriften tegen een opgelegde last onder dwangsom. (GM-beslissing d.d. 06-04-2010) Kenmerk: 2010/0054352

Aan Rokramix BV in Enschede is een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van geluidsvoorschriften uit de huidige milieuvergunning. Hiertegen is zowel door Rokramix BV als door een omwonende bezwaar gemaakt. Volgens Rokramix is de begunstigingstermijn te kort. Volgens de omwonende zijn in het besluit onjuiste overschrijdingen van geluidswaarden opgenomen en is de gehanteerde dwangsom te laag. Gedeputeerde Staten verklaren beide bezwaren ongegrond. Gedeputeerde Staten hebben verder besloten om de last onder dwangsom in te trekken en de overtreding van de geluidsvoorschriften te gedogen tot 15 mei 2010. Dit heeft te maken met het feit dat Rokramix inmiddels een ontvankelijke aanvraag heeft ingediend voor verandering van de milieuvergunning, waardoor er zicht is op legalisatie van de huidige milieusituatie. Rokramix heeft verder inmiddels door een verbouwing een semi-inpandige geluidwerende voorziening gerealiseerd, waardoor de geluidsoverlast wordt beperkt.

Onderwerp: Het versturen van uitnodigingen voor een bestuurlijk overleg aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Velt en Vecht over de voortgang van het provinciale waterbeleid. (GM-beslissing d.d. 06-04-2010) Kenmerk: 2010/0060411

Gedeputeerde Staten van Overijssel nodigen het dagelijks bestuur van het Waterschap Velt en Vecht uit voor een bestuurlijk overleg over de voortgang van het provinciale waterbeleid.

Onderwerp: informerende brief succesvolle cultuurprojecten Kenmerk: 2010/0045814

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een aantal succesvolle cultuurprojecten die dankzij het provinciale cultuurbeleid zijn gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het festivalbeleid, bibliotheekinnovatie, projecten op het gebied van beeldende kunst en musea en erfgoed, cultuureducatie en participatie.

Onderwerp: Statenvoorstel uitwerking fase 1 van geactualiseerde Plan van Aanpak Natura 2000 en een voorstel tot begrotingswijziging ter dekking van dit plan. Kenmerk: 2010/0046116

Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor de uitgaven om tot ontwerpbeheerplannen te komen te dekken uit een budget verschuiving van posten binnen het provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied. Daarnaast informeert Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten over de voorbereidingsfase uit het Plan van aanpak Natura 2000. Deze informatie gaat vooral over de wijze waarop de gebieden betrokken zijn bij de uitgangspunten die gaan gelden om tot concept beheerplannen te komen. De uitgangspunten betreffen onder meer de manier waarop wordt omgegaan met instandhoudingsdoelen, bestaand en toekomstig gebruik, water, stikstof en de ecologische onderbouwing. Afstemming vindt plaats met werk- en stuurgroepen die al eerder geformeerd zijn.

Onderwerp: Reactieve aanwijzing bestemmingsplan "Buitengebied Ommen", gemeente Ommen Kenmerk: 2010/0051541

De gemeenteraad van Ommen heeft op 18 februari 2010 het bestemmingsplan "Ommen" vastgesteld. Het nieuwe plan voorziet in een actualisering van het geldende bestemmingsplan voor het Buitengebied. GS hebben tegen het ontwerp bestemmingsplan op diverse onderdelen (ondermeer ruimtelijke kwaliteit/kwaliteitsimpuls, EHS, natuur en landschap, reconstructie, externe veiligheid, grondwaterbescherming en recreatie) een zienswijze ingediend, vanwege strijd met het provinciale Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening Overijssel 2009). De door GS ingediende zienswijze heeft niet op alle onderdelen geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan conform het provinciaal beleid. Daarom hebben GS besloten als vervolgstap de gemeenteraad een reactieve aanwijzing te geven. Het gaat om diverse onderdelen van het bestemmingsplan die door dit besluit buiten werking worden gesteld. Concreet betekent dit dat de gemeenteraad alsnog zal moeten besluiten tot aanpassing van het bestemmingsplan "Buitengebied" dat wel voldoet aan het Omgevingsbeleid.

Onderwerp: fusie Transdev (Connexxion) en Veolia en de gevolgen voor OV Kenmerk: 2010/0051803

De centrale ondernemingsraad van Veolia (OV bedrijf) doet een beroep op de overheden om zich te mengen in de fusie tussen Veolia en Transdev (moederbedrijf Connexxion). Zij geven een aantal zorgpunten aan met betrekking tot de kwaliteit van het OV, de werkgelegenheid en de extra kosten. Beide bedrijven zijn geprivatiseerde marktpartijen die niet onder het toezicht van een decentrale overheid vallen maar onder toezicht van bijvoorbeeld de NMA. De provincie is als opdrachtgever voor het OV wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het OV en de kosten die daar bij horen. Afspraken hierover zijn echter vastgelegd in contracten en worden niet benvloed door een fusie.

Onderwerp: Ontwikkeling Bedrijventerrein Keizersweg Zuid, gemeente Rijssen-Holten Kenmerk: 2010/0059702

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van de bewoners van de Aaltinksweg 2 t/m 12 te Holten die gesteld zijn bij brief van 10 december 2009 aan PS met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling ten zuiden van de Keizersweg in Holten. In de brief informeren GS de bewoners over de ruimtelijke procedure en de stand van zaken met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Keizersweg Zuid" te Holten. Tevens informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten ten aanzien van boven-staande. Voor de volledigheid krijgen de bewoners en PS te zijner tijd een afschrift van het advies dat uitgebracht wordt met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan.

Onderwerp: Overdracht grond aan gemeente Twenterand voor de aanleg van een passantenplek in het kanaal Almelo - de Haandrik, direct ten oosten van de Kleine Puntbrug te Vroomshoop. Kenmerk: 2010/0054657

Omdat de gemeente Twenterand een passantenplek in het kanaal Almelo de Haandrik, direct ten oosten van de Kleine Puntbrug te Vroomshoop, wil aanleggen, draagt de provincie Overijssel 675 m2 grond over aan de gemeente.

Onderwerp: Verzoek van Theater Gajes aan Provinciale Staten Kenmerk: 2010/0058837

Stichting Theater Gajes wil graag een jaarlijkse subsidie van de provincie Overijssel ontvangen. De provincie gebruikt de systematiek van vierjarenafspraken, waarvan de huidige afspraken lopen tot en met 2012. Voor gezelschappen zoals Gajes die niet in die afspraken opgenomen zijn, bestaan geen mogelijkheden voor tussentijdse opname in de afspraken. Gajes kan wel aanvragen doen bij de bestaande incidentele subsidieregelingen die de provincie heeft.

Onderwerp: ENCORE conferentie Polen
Kenmerk: 2010/0049774

Gedeputeerde Jansen neemt van 10 tot en met 12 juni 2010 deel aan de Environmental Conference of the Regions of Europe met het thema klimaatverandering en biodiversiteit. De gedeputeerde zal op een van deze dagen een inleiding houden over de balans van ecologie en economie, mede gebaseerd op de situatie in Overijssel.

Deel: ' Besluitenlijst gedeputeerde staten van Overijssel 07-04-2010 '


Lees ook