Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 28 april 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Besluitenlijst burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2009 EG Conform concept vaststellen.
2 Memo stand van zaken uitvoering afbouw G.R. Regioraad Noord EG Groningen van Jelle Dijkstra (Senior adviseur BentoSpino ) dd. 2 april 2009.
Voor kennisgeving aannemen en ter kennisname aanbieden aan de raad.
3 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie EG Voor kennisgeving aannemen.
4 Vervanging van meubilair en stoffering in diverse ruimten in het EG gemeentehuis
Over te gaan tot vervanging van meubilair in diverse ruimten in het gemeentehuis en de hieruit voortvloeiende kosten ten laste te brengen van de voorziening onderhoud gemeentehuis
5 MER en voorontwerp bestemmingsplan Windpark Delfzijl Noord RvdM
- De inspraak-, advies- en overlegprocedure starten voor de aanvullingen op het MER en het ontwerpbestemmingsplan
- Ter informatie naar de gemeenteraad.
6 Bureau keuze aanbesteding pakket 1 t.b.v. actualisering RvdM bestemmingsplannen
De actualisering van de bestemmingsplannen Krewerd, Woldendorp en Meedhuizen gunnen aan bureau BugelHajema adviseurs conform de offerte en de aanvullende betalingsafspraak.
7 Gezamenlijke Backoffice VTH (Vergunningverlening Toezicht en RvdM Handhaving van de vier DEAL-gemeenten)
In te stemmen met (richtinggevend) conceptnota om te komen tot een gezamenlijke backoffice VTH met als streefdatum 1 januari 2010. 8 Arbeidsmarktbeleid MJ 1. In te stemmen met de Nota Arbeidsmarktbeleid waarmee de positie van het college wordt bepaald en richting en uitvoering wordt gegeven aan het arbeidsmarktbeleid.
2. Het besluit ter kennisgeving aan te bieden aan de raad. 9 Armoedenota 2009-2013 MJ De raad voor te stellen:
1. de armoedenota 2009-2013 vast te stellen
2. het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken in een uitvoeringsplan.
10 Jaarverslag 2008 van werkvoorzieningsschap Fivelingo MJ 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2008 van het werkvoorzieningschap Fivelingo
2. Het jaarverslag ter kennisneming aan de raad voor te leggen om eventueel gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.
3. Fivelingo schriftelijk op de hoogte te brengen van de reactie van de raad.
11 Verzoek financiële bijdrage t.b.v. overname/doorstart project "De JB Drukkerij" aan de Oude Schans te Delfzijl.
De heer S van der Zweep van Partycentrum De Bolder uit delfzijl een stimuleringsbijdrage in de exploitatiekosten toe te kennen van 2.500,- ten behoeve van een doorstart van het project "De Drukkerij" aan de

Oude Schans te Delfzijl. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van het budget economische stimulering.
12 Bezwaarschrift met betrekking tot leerlingenvervoer op grond van TvdV de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Delfzijl De bezwaren conform het advies van de commissie bezwaarschriften algemene zaken en onder overneming van de motivering ongegrond verklaren. Betrokkene inlichten door middel van bijgevoegde brieven.

Besluitenlijst 21 april 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Plannen Koninklijke Niestern Sander BV RvdM Koninklijke Niestern Sander conform conceptbrief mededelen dat na het indienen van een aanvraag vergunning kan worden verleend met doorbreking van de aanhoudingsplicht op grond van artikel 50 van de Woningwet, mits ook aan alle overige voorwaarden voor vergunningverlening wordt voldaan.
2 Verkenning maritiem Delfzijl: project Marconi (Maritieme concepten RvdM in beeld)

- vaststellen van bijgevoegd projectplan en instemmen met de uitvoering van het project Marconi;

- het projectvoorstel ter informatie aanbieden aan de leden van de gemeenteraad.

---- --

Deel: ' Besluitenlijst gemeente Delfzijl, 28 april 2009 '
Lees ook