Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder W. Vermunt is op maandag 1 oktober aanwezig bij een bijeenkomst van het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn in centrum De Baai. Deze bijeenkomst heeft het thema Armoede en effecten op kinderen.

Collecte

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft van het college van b en w toestemming gekregen om in de week van 7 tot en met 13 oktober een collecte te houden.

Nieuw dagrecord gemeentelijke internetsite

Na een nieuw record van het aantal pageviews over de maand augustus, heeft de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl nu een nieuw dagrecord geregistreerd. Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat op 17 september 248 maal een bezoek aan de site is gebracht. Het oude record van 236 dateert van ongeveer een half jaar geleden. De site blijft in ontwikkeling. Deze maand zijn er weer diverse vernieuwingen en veranderingen aangebracht.

Tarieven gemeentelijke heffingen en belastingen

De Commissie Financiën, Informatisering en Milieu komt op maandag 22 oktober vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. In deze vergadering behandelt zij voorstellen over de tarieven van de volgende gemeentelijke heffingen en belastingen:

* Reinigingsheffingen 2002

* Rioolafvoerrechten 2002

* Lijkbezorgingsrechten 2002

* Precariobelasting 2002

* Legesverordening 2002

* Marktgeld 2002

* Parkeerbelasting 2002

* Onroerende-zaakbelastingen 2002

* Hondenbelasting 2002

* Samenvattende nota over de aanpassing van de belastingtarieven 2002

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met enkele wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ). Het zijn geen inhoudelijke wijzingen, maar aanpassingen ter verduidelijking van de GR OGZ. Dit voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken van 23 oktober.

Stand van zaken supermarkt Concordialaan

Burgemeester en wethouders brengen de leden van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken met een brief op de hoogte van de stand van zaken rondom de supermarkt aan de Concordialaan. Tijdens de commissievergadering van 14 augustus is gesproken over de voortgang van de verbouwing van deze supermarktlocatie. In de brief wordt aangegeven dat de eigenaar van het pand tot op heden geen gebruik heeft gemaakt van de afgegeven bouwvergunning. Navraag maakte duidelijk dat hij nog in bespreking is met zijn huidige huurder en dat hij streeft naar snelle duidelijkheid zodat daadwerkelijk met de bouw gestart kan worden.

Samenstelling Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Etten-Leur gewijzigd

Per 1 augustus is de samenstelling van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Etten-Leur gewijzigd. Het college heeft hier kennis van genomen. Inmiddels zijn ook de bestuurstaken binnen de commissie verdeeld. Voorzitter is de heer J. Frijters. Hij was voorheen secretaris en vice-voorzitter. De nieuwe secretaris is de heer Th. Van Luiten die eerder lid was.

Nieuwsbrief REAP West-Brabant

Burgemeester en wethouder hebben kennis genomen van de nieuwsbrief nummer 10, september 2001, van het REAP West-Brabant waarin een artikel opgenomen is over het project "In de voetsporen van Vincent van Gogh". Etten-Leur neemt ook deel aan dit project. Deze nieuwsbrief zal ter kennis worden gebracht van de leden van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken in de openbare vergadering op dinsdag 9 oktober vanaf 19.00 uur.

Commissievergadering

De Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken houdt op dinsdag 9 oktober vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Jaarplan en begroting 2002 Regionale Brandweer Breda
* Gemeentelijk Beleidsplan Opleidingen en Oefenen 2001-2004
* Invoering externe klachtenvoorziening met ingang van 1-1-2002
* Aankoop Stadskantoor

Aansluiting bij Nationale Ombudsman voor externe klachtvoorziening

Het college van b en w stelt de gemeenteraad in de novembervergadering voor om ten aanzien van de externe klachtvoorziening aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman. De Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken buigt zich in haar vergadering van 9 oktober al over dit onderwerp. Per 1 januari 2002 moet de gemeente voorzien hebben in een externe klachtenregeling. Deze voorziening zal als sluitstuk dienen op de interne klachtvoorziening waar de gemeente al sinds 1 juli 1999 over beschikt.

Bevolkings- en woningvoorraadontwikkeling Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben Bureau Companen opdracht gegeven om een nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose tot 2030 uit te voeren. De kosten van deze opdracht bedragen ongeveer fl. 3500,-.

Deel: ' Besluitenlijst gemeente Etten-Leur '
Lees ook