Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 27 oktober 1999

College verklaart bedenkingen tegen reclamebord kanaaleiland ongegrond

Het college van b. en w. heeft besloten de bedenkingen ongegrond te verklaren die de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout heeft tegen het tijdelijk plaatsen van een reclamebord door Eurowoningen op het Markkanaaleiland. Door middel van dat bord probeert Eurowoningen aandacht te trekken voor het woningbouwproject Markkant.

Zo zijn b. en w. het niet eens met de stelling van de Leefbaarheidswerkgroep dat het reclamebord de natuurwaarden aantast. Gelet op het tijdelijk karakter en de beperkte omvang van het bouwwerk hoeft aantasting van het natuurschoon niet gevreesd te worden, aldus het college. Verder merken burgemeester en wethouders op dat ook de welstandscommissie het plaatsen van het bord positief heeft beoordeeld.

Het college vindt verder, in tegenstelling tot de Leefbaarheidswerkgroep, dat er wel degelijk sprake is van een tijdelijke vrijstelling. Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening kan de vrijstelling maximaal vijf jaar van kracht zijn; het reclamebord wordt opgeruimd als het bouwplan is voltooid. Naar verwachting gebeurt dat in het tweede kwartaal van 2001, dus ruim binnen de periode van vijf jaar.

Tenslotte wijzen burgemeester en wethouders erop dat inmiddels duidelijk is dat het bouwplan doorgang zal vinden, na de jongste uitspraak van de Raad van State. Het argument van de Leefbaarheidswerkgroep dat het zeer de vraag is of het bouwplan wel doorgang vindt, gaat dus niet meer op, aldus het college.

B. en w. hebben in april van dit jaar besloten vrijstelling te verlenen, nadat de Adviescommissie voor de bezwaarschriften had geoordeeld dat het bord ten onrechte met louter een reclamevergunning was opgericht. Daarvoor hadden b. en w. in eerste instantie een bouwvergunning moeten verlenen.

B. en w. stellen voor prijs fietsenstalling Arendshof te bepalen op ƒ 1 per fiets

Burgemeester en wethouders willen de prijs voor het stallen van een fiets in de nieuw aan te leggen fietsenstalling in winkelcentrum Arendshof bepalen op ƒ 1. Daarmee volgt het college het advies van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer, zo blijkt uit een aangepast voorstel aan de gemeenteraad.

In hun oorspronkelijke voorstel gingen b. en w. uit van een prijs van ƒ 0,50 per stalling, zoals nu gebruikelijk is bij de fietsenstalling "Zonder naam" aan de Heuvelstraat. De gebruikers zouden eerst bekend moeten raken met de nieuwe fietsenstalling, waarna mogelijk de prijs naar ƒ 1 zou kunnen worden opgetrokken. De commissie heeft aangegeven al vanaf de start met de hogere prijs te willen gaan werken. Volgens de commissie doet de hogere prijs recht aan de kwaliteit die in de nieuwe fietsenstalling geboden wordt.

Het college geeft verder aan dat het nader onderzoek zal doen naar de mogelijkheid om in de fietsenstalling ook rollators/rolstoelen te huur aan te bieden. Sinds de overkapping is het niet meer toegestaan dat bezoekers aan Arendshof hun fiets mee het winkelcentrum innemen. Dat pakt vervelend uit voor vooral oudere bezoekers die niet zo goed ter been zijn en hun fiets als steun gebruiken. Het aanbieden van rollators en/of rolstoelen zou aan dat probleem tegemoet kunnen komen.

Vestiging Uniek aan Bredaseweg past binnen planologisch beleid raad

Burgemeester en wethouders blijven van mening dat de vestiging van het bedrijf Uniek (woninginrichting) in het pand Bredaseweg 45-47 in overeenstemming is met het planologisch beleid van de gemeenteraad. Het college vraagt daarom de raad een voorbereidingsbesluit te nemen, waardoor de vestiging van dit bedrijf juridisch geregeld wordt.

Vooruitlopend hierop is Uniek in juni verhuisd van een locatie aan de Leijsenhoek naar de Bredaseweg. Het heeft zich gevestigd in een pand dat voorheen in gebruik was bij een automobielbedrijf. Volgens het huidige bestemmingsplan is detailhandel niet toegestaan, waarbij wel vrijstelling kan worden gegeven voor detailhandel in auto's, banden, boten of caravans en aanverwante artikelen en voor detailhandel in ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen.

B. en w. willen de vestiging van Uniek ter plaatse toestaan, omdat in de Structuurvisie voor het centrum van Oosterhout het betreffende deel van de Bredaseweg is aangeduid als "aanloopstraat". In zo'n aanloopstraat is de vestiging van horeca-, dienstverlenings- en grootschalige detailhandel (meubelen en dergelijke) toegestaan. Uniek valt onder die categorie.

Wel zal de verhuizing van Uniek leiden tot vermeerdering van het verkoop-vloeroppervlak, terwijl in het college-akkoord is aangegeven dat daarvan in principe geen sprake kan zijn. Naar de mening van burgemeester en wethouders zijn er echter redenen van dat beginsel af te wijken.

Het college heeft zich daarbij laten leiden door de gedachte dat door de vestiging van Uniek minder wenselijke ontwikkelingen worden voorkomen. In het pand zou namelijk ook zonder moeite een nieuw garagebedrijf gevestigd kunnen worden. Zo'n bedrijf vinden b. en w. niet passen in een aanloopstraat naar het centrum. Daarom achten burgemeester en wethouders het verdedigbaar mee te werken aan de vestiging van Uniek aan de Bredaseweg.

Gemeente verstuurt dit jaar geen kerstkaarten

B. en w. hebben besloten dit jaar geen gemeentelijke kerstkaarten te sturen. In plaats daarvan komt in het Voorlichtingsblad een kerst- en een nieuwjaarswens te staan. Ook via de mupi's zullen inwoners en bezoekers van Oosterhout een gelukkig nieuwjaar worden toegewenst. Daarnaast is het al een aantal jaren gebruik om via de ORTS-kabelkrant de inwoners van Oosterhout prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Deze gewoonte zal worden gehandhaafd.

In Oosterhout is er tot vorig jaar gekozen om een gemeentelijke kerstkaart te sturen. Al enkele jaren wordt gediscussieerd over het nut van het verzenden van zo'n kaart. Veel gemeenten, provincies en andere instellingen hebben het verzenden van een kerstkaart al gestaakt. Er zijn hiervoor uiteenlopende reden, zoals het milieu en de kosten die bij het verzenden van een kerstkaart komen kijken.

Met het niet meer sturen van een gemeentelijke kerstkaart wordt ongeveer ƒ 3000 bespaard.

College houd stadhuis vrijdag na Hemelvaartsdag open

Met het oog op extra dienstverlening, hebben burgemeester en wethouders besloten om vrijdag 2 juni (de dag na Hemelvaartsdag) het stadhuis open te houden. Vooral bij de afdeling Burgerij bestond hieraan behoefte. Deze dag wordt vaak druk bezocht door inwoners voor bijvoorbeeld het aanvragen van paspoorten en identiteitsbewijzen vlak voor het vakantieseizoen.

Oosterhout, 28 oktober 1999

Deel: ' Besluitenlijst gemeente Oosterhout 27-10-99 '
Lees ook