Gemeente Voorschoten

Voorlichtingspagina week 2-9 Oktober

* Ter inzage uitwerkingsplannen Starrenburg
* Aanbrengen twee verkeersplateaus in de wijk Boschgeest
* Wijzigen tarieven reisdocumenten
Uitwerkingsplannen Strandwal A0 en A4 en Strandwal A2 van het bestemmingsplan Starrenburg, eerste partiële herziening. Vanaf 4 oktober 2001 liggen, gedurende twee weken, ter inzage de uitwerkingsplannen `Strandwal A0 en A4' en `Strandwal A2' van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening'.

Conform artikel 17 van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening' is het gedurende deze twee weken mogelijk bedenkingen in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het uitwerkingsplan `Strandwal A0 en A4' omvat een gebied in het noordelijke gedeelte van de nieuw te bouwen woonwijk Starrenburg II en bevat de bouwmogelijkheden voor 23 eengezinswoningen waaronder 4 praktijkwoningen.

Het uitwerkingsplan `Strandwal A2' omvat de bebouwingsmogelijkheden voor een bedrijvenschil in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein aan de Rouwkooplaan en de Veurseweg.

In het kader van de inspraakprocedure volgens de inspraakverordening hebben de plannen reeds ter inzage gelegen van 29 augustus tot en met 25 september 2001. Naar aanleiding daarvan is één opmerking binnengekomen met betrekking tot het uitwerkingsplan `Strandwal A2'. Naar aanleiding van deze opmerking is op de plankaart de mogelijkheid gecreëerd om, na vrijstelling, een parkeerdek te realiseren op het erf tussen de eerste twee bouwvlakken (gezien vanaf de Veurseweg).

De uitwerkingsplannen liggen vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 17 oktober 2001 op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Leidseweg 25 ter inzage. 's Middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur alleen na telefonische afspraak.

Gedurende de periode dat de plannen ter inzage liggen is het mogelijk voor iedereen om mondeling of schriftelijk zienswijzen in te brengen over de plannen.
Zienswijzen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
Postbus 393

2250 AJ Voorschoten
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij mevrouw M. Kriele, tel. 071-5600761. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de balie van de afdeling Woningen en Bedrijven. Aanbrengen twee verkeersplateaus in de wijk Boschgeest De komende tijd vinden er wegwerkzaamheden plaats in de wijk Boschgeest. In augustus 2001 is de aanleg van twee verkeersplateaus in de wijk Boschgeest aanbesteed. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is de BAM NBM infra uit Den Haag.
Het betreft één plateau bij kruispunt Karel Doormanlaan / Swagermanweg / B.S. v/d Oyenlaan en één plateau bij kruispunt Generaal Spoorlaan / Veeneklaaslaan.
De werkzaamheden starten op donderdag 4 oktober 2001 en eindigen op vrijdag 12 oktober 2001.
De werkzaamheden bestaan deels uit voorbereidende werkzaamheden. Hierbij worden de trottoirs en toegangswegen rond de bovengenoemde kruispunten aangepast om aan te sluiten op de te realiseren verkeersplateaus. Tevens worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij worden de twee verkeersplateaus op de hoofdrijbaan van de Karel Doormanlaan en de Generaal Spoorlaan aangebracht. Gedurende de werkzaamheden kunt u enige overlast ondervinden rond de bovengenoemde kruispunten. Een gedeelte van de kruispunten is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle rijverkeer. Wij verzoeken u dan ook om uw motorvoertuigen e.d. tijdelijk niet in de omgeving van de bovengenoemde kruispunten te parkeren. De doorgang van motorvoertuigen, (brom)fietsers en voetgangers zal zover het werk het toelaat mogelijk zijn, en wordt door middel van een omleiding aangegeven. Wij trachten deze overlast tot een minimum te beperken. Voor eventuele vragen of opmerkingen over het aanbrengen van de twee verkeersplateaus kunt u contact opnemen met de heer C. Bleekveld van de Sector Ruimte, afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon 071-560 07 41 of de heer F.J.M. Maas van de Sector Ruimte, afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon 071-560 07 44. Wijzigen tarieven reisdocumenten
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 27 september jongstleden besloten de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2001 per 1 oktober 2001 te wijzigen.

De kosten zijn vanaf 1 oktober:

* een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen f 73,55 ( 33,38)


* een nationaal paspoort, dat een groter aantal bladzijden bevat dan een nationaal paspoort (zakenpaspoort) f 82,15 ( 37,28)


* bijschrijven van een kind in een reisdocument direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument f 15,00 ( 6,81)


* bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument f 35,00 ( 15,88)


* aanbrengen van een wijziging in een reisdocument (anders dan bedoeld in 10.1.4 en in 10.1.1, 10.1.2) f 35,00 ( 15,88)


* verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart f 59,20 ( 26,86)

* Bij spoedlevering van een reisdocumenten worden de tarieven verhoogd met een bedrag van f 73,55 ( 33,38)


* Het tarief bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van één of meer kinderen wordt slechts één keer per reisdocument berekend


* Het tarief wordt bij een spoedlevering vermeerderd met f 35,00 ( 15,88) per bijschrijvingsticker
Dit besluit is in werking getreden met ingang van 1 oktober 2001. De datum van ingang van de heffing is het tijdstip dat de algemene maatregel van rijksbestuur, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden, in werking treedt.
In de week van 7 oktober tot en met 13 oktober 2001 wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting. Terug naar begin pagina

* 26sep01 Oumaima, d.v. E.M. Zamantouti en M. Radia
* 24sep01 Tycho Alex z.v. R.G.G. Lobéé en M.C. Hermans;
* 23sep01 Lieke, d.v. W.C. Vertegaal en M. Geerlink;
* 20sep01 Laurens Leonard, z.v. J.F.M. Huisman en A.C. Wuite;
* 20sep01 D.J. Engelen, oud 70 jaar;

* Krimkade 4; voor het tijdelijk plaatsen van een noodwoning;
* Debussylaan 18; voor het plaatsen van een dakkapel en vergroten van de woning;

Bovenvermelde aanvragen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. Dit kan ook, na het maken van een afspraak 's middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Indien een vrijstelling op Toegestane melding:
Wk 38
dd 21-09-2001;

* Krimkade 45; voor het oprichten van een carport en het vervangen van een berging;

dd 25-09-2001;

* De Savornin Lohmanplantsoen 89; voor het plaatsen van een berging;

* Bertus van Akenlaan 109; voor het plaatsen van een berging; Verleende bouwvergunning:

Wk 38

dd 20-09-2001;

* Jan van Goyenplantsoen 1; voor het vergroten van de woning;
Wk 39

dd 24-09-2001;

* Vondelstraat 24; voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwvergunning tot het vergroten van de

woning;

dd 25-09-2001;

* Dr Martinus vd Stoelstraat 15; voor het plaatsen van een dakkapel;

Deel: ' Besluitenlijst gemeente Voorschoten '
Lees ook