Gemeente Brunssum

Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bijeen op dinsdag 30 maart. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Planschadevergoeding

De bewoners van het pand Lindestraat 1 verzoeken de raad om een planschade vergoeding van 350.000 gulden. Door de bouw van het appartementencomplex Amadeusstaete is volgens hen hun woning in waarde verminderd. Daarnaast vinden zij dat hun privacy is aangetast, dat de gebruiksmogelijkheden van de tuin en het terras zijn verminderd, dat er minder daglicht binnenkomt en dat het uitzicht vanuit de woning aan de achterzijde ernstig en aan de voorzijde matig is aangetast. Omdat het bestemmingsplan voor die locatie nog niet is vastgesteld, kan geen beslissing worden genomen over de toekenning van schadevergoeding.

Leden monumentencommissie

De raad heeft ingestemd met de benoeming van mw. Drs.J.Janssen-Daniëls en de heer ing.A.E.F. van Mastrigt in de Monumentencommissie voor de periode van 1 april 1999 tot 1 april 2003. Als plaatsvervangend lid is mw. G.Has-Ramakers benoemd.

Bouwverordening

De raad heeft een nieuwe bouwverordening vastgesteld. Dat was nodig omdat in de oude modelverordening de laatste tijd een aantal wijzigingen is doorgevoerd.

Winkeltijden

Het aantal zon- en feestdagen waarop de winkels open mogen is uitgebreid. De twee kermiszondagen zijn nu voor een deel van de gemeente aangewezen als koopzondag. Naast deze twee vastgestelde zondagen behouden de winkeliers acht koopzondagen die ze zelf kunnen invullen.

Bestemmingsplan Bouwberg

Het bestemmingsplan Bouwberg heeft volgens de procedure verschillende keren ter inzage gelegen. Naar aanleiding van reacties in die periode zijn op enkele onderdelen wijzigingen aangebracht. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld.

Voorbereidingsbesluiten

De raad heeft verschillende voorbereidingsbesluiten genomen, vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging:


* Schuttersveld om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan die de aanwezige cultuurhistorische waarden van deze mijnkolonie zouden kunnen aantasten.


* Haefland 4 voor legalisering van een reeds opgericht magazijn en om nieuwe uitbreiding daarvan mogelijk te maken.


* Maastrichterstraat 167 voor het vergroten van een keuken.


* Olieslager 12 voor het oprichten van een carport.


* Platanendreef 58 voor het vergroten van een woonhuis.


* Regentessestraat 19 voor het vergroten van een woonhuis.

Aanpassing toiletgroep basisschool Benjamin

Basisschool Benjamin krijgt een krediet van 7.685,68 voor aanpassing van de toiletgroepen.

Begroting 1999 RD4

De raad heeft de begroting 1999 van de RD4 gedeeltelijk vastgesteld. In oktober 1998 stuurde de RD4 de eerste versie van de begroting 1999. Deze is door de gemeenteraad niet geaccepteerd. Daarom lag er nu een aangepaste versie. Over een aantal uit te voeren werkzaamheden moet opnieuw worden overlegd.

Renteloze lening Christelijke Harmonie 'De Bazuin'

Christelijke Harmonie 'De Bazuin' krijgt een renteloos voorschot van 25.000 gulden voor aanvulling van het instrumenten- en uniformenfonds.

Rekening courant overeenkomst

De raad heeft ingestemd met de verlenging van de rekening-courant overeenkomst met de ING-bank en de ABN-AMRO bank.

Verordening Onroerende Zaak Belasting

De Wet Waarderng Onroerende Zaken is bij wet van 17 december 1998 gewijzigd. In de verordening wordt verwezen naar deze wet. Daarom is de verordening nu ook aangepast.

Overgangsregeling WVG

Bij de invoering van de WVG in 1994 kregen burgers die op dat moment een kilometervergoeding kregen van de AAW, tijdelijk hetzelfde bedrag van de WVG voor hun vervoer. Deze situatie zou gelden tot 1 april 1999. In de evaluatienota WVG zullen voor deze overgangsregeling oplossingen worden aangedragen. De raad is nu akkoord gegaan met de verlenging van de overgangsregeling.

Garantiesubsidie Ilse Frankenthal Stichting

De raad akkoord is akkoord gegaan met een subsidie van 4.000 gulden voor het publiceren van de biografie van Ilse Frankenthal. De andere 4.000 gulden zal de provincie subsidiëren.

Ontslag gemeentesecretaris mw. M.J.Veenstra

De raad is akkoord gegaan met het eervol ontslag van gemeentesecretaris mw. M.J.Veenstra per 1 mei 1998.

Overdracht gronden Ganzenpool

De raadsleden Palmen, Van de Weijer-Van den Berg en Overdrijk dienden een initiatiefvoorstel in omtrent de overdracht van gronden aan de Ganzenpool. Het werd niet aangenomen door de raad.

17. Notulen

De raad heeft de notulen vastgesteld van vergaderingen op dinsdag 26 januari en dinsdag 9 februari 1999.

Deel: ' Besluitenlijst gemeenteraad Brunssum '
Lees ook