Gemeente Weert


Actueel
Raadsvergadering
Op donderdag 13 september vond in de raadzaal van het Weerter stadhuis de laatste raadsvergadering plaats.

Alle raadsvoorstellen bij de onderstaande agendapunten van die vergadering zijn akkoord bevonden.

AGENDA

1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 juni 2001.
2. Aankopen van grond in uitbreidingsgebied de Kempen van mw. A.M.J. Coppen-Jansen, Cranendonck 8, alhier. (01 09 138)
3. Aankopen van grond in uitbreidingsgebied de Kempen van de heer J.J.H. Smeets, Poldermolen 102, alhier. (01 09 139)
4. Wijzigen van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 1998. (01 09 143)

5. Wijzigen van enkele artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening. (01 09 129)

6. Vaststellen van het bestemmingsplan artikel 30 WRO herziening NRP-gebied. (01 09 125)

7. Vaststellen van het bestemmingsplan artikel 30 WRO herziening buitengebied 1998. (01 09 126)

8. Terugbetalen van de exploitatiebijdragen Erasmushof en hiervoor een krediet beschikbaar stellen ad ¦ 900.000,00. (01 09 134)
9. a. Kennisnemen van het verloop en de uitkomsten van de initiatief- en definitiefase Kerkplein Stramproy e.o.;

b. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad ¦ 274.500,00 voor de ontwerpfase (verdere uitwerking van de voorkeursvisie voor het) Kerkplein Stramproy e.o. (01 09 130)
10. Akkoord gaan met de definitieve versie van het speelruimteplan deel 1 (onderhoud) 2000 t/m 2004. (01 09 123)
11. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van het Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse en instemmen met de opgenomen aanwending van de algemene reserve. (01 09 131)
12. Vaststellen van de nota "Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten" en instemmen met de aanbevelingen. (01 09 132)
13. Rijksdienst voor de Monumentenzorg adviseren om de spoorbrug en de landhoofden aan de Suffolkweg niet te beschermen op rijksniveau. (01 09 124)

14. Vaststellen van de monumentennota 2001. (01 09 136)
15. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 12.000,00 voor het project Hartslag (Midden) Limburg. (01 09 135)


16. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad ¦ 37.453,00 voor het Weerter aandeel in de kosten van de opstelling van een Regionaal Volkshuisvestingsplan voor het Weerter Kwartier (Weert, Nederweert, Hunsel). (01 09 127)

17. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 260.000,00 voor de aanleg van een nieuw gemaal in de groenstrook langs de Ringbaan Oost ter hoogte van de St. Jobstraat. (01 09 144)

18. Akkoord gaan met:

a. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad ¦ 90.000,00 voor aanpassingen binnen het betaald parkeren;
b. de nieuwe tarieven voor het betaald parkeren met ingang van 1 januari 2002;

c. de invoering van "real time parking";
d. het uitwerken van een adequaat communicatieplan. (01 09 128)
19. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 50.000,00 voor de oprichting van een voorziening voor jongeren in de wijk Graswinkel. (01 09 137)

20. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 200.000,00 voor de herinrichting van de foyer van het Munttheater. (01 09 141)
21. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 39.000,00 voor maatregelen brandveiligheid musea. (01 09 142)
22. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Besluit van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2001 tot het aanwijzen van mw. mr. P.J.W.M. Theunissen, Roermond als procureur inzake de verzetprocedure tegen executie dwangsom Kluitmans Internationale Transporten B.V., Hoolstraat 15, alhier. (01 09 133)

b. Besluit van burgemeester en wethouders van 3 juli 2001 om geen beroep in te stellen tegen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Limburg van delen van de bestemmingsplannen Swartbroek, Tungelroy en Laar en niet te verzoeken om een voorlopige voorziening.

c. Eindverslag inspraak bouwplan bouwbedrijf Kiggen, Kemperveldweg 3, alhier. (01 09 133)

d. Eindverslag inspraak bouwplan Vereniging Natuurmonumenten aan de Venboordstraat alhier. (01 09 133)

e. Concept-antwoordschrijven aan de heer T.H.E. Halfers, Maaseikerweg 167, alhier op zijn verzoek tot het treffen van bestuurlijke maatregelen tegen het in bedrijf houden van een transportbedrijf op het perceel Maaseikerweg 169. (01 09 133)
f. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 24 mei t/m 16 augustus 2001.


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 162, 164, 166, 167, 168, 172, 174, 182, 186, 187, 194, 195, 196, 197, 219, 223, 228, 230, 234 en 237;

b. ter beslissing aan de commissie Sport en Sportieve Recreatie voorleggen de brief onder nr. 191;

c. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 170, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 188, 190, 193, 199, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 220, 222, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 235 en 236;
d. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 163, 165, 169, 171, 180, 181, 189, 192, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221 en 225. (01 09 133)
g. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 09 133)

h. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;
d. Overzicht prioriteiten. (01 09 133)

OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen
8-10 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 8-10 Commissie Sociale en Economische Zaken en Toerisme 9-10 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 10-10 Commissie Gemeentewerken
11-10 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)
15-10 Commissie Financiën
25-10 Raadsvergadering
31-10 Raadsvergadering: algemene beschouwingen

1-11 Raadsvergadering: vaststelling begroting 2002

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het stadhuis aan de Beekstraat en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis. Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
19-9 Monumentencommissie 14.00 uur
27-9 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
11-10 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
25-10 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.
Op maandag 1 oktober vervalt het spreekuur van burgemeester en wethouders in verband met de kermis.

Laatst gewijzigd op: 14 september 2001

Deel: ' Besluitenlijst gemeenteraad Weert '
Lees ook