Provincie Drenthe

GS besluiten van 4 juni 2002

Assen, 4 juni 2002
Persberichtnummer 02-059Provinciale staten verantwoordelijk voor intern onderzoeksbureau CWZ GS hebben een voorstel uitgewerkt voor een intern onderzoeksbureau op het gebied van Cultuur, Welzijn en Zorg dat in de statenvergadering van 19 juni a.s. wordt behandeld. In dit voorstel zijn provinciale staten (PS) verantwoordelijk voor de aansturing van het onderzoeksbureau. PS zullen jaarlijks het onderzoeksprogramma vaststellen en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd krijgen. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats.
Het bureau krijgt als taak de ontwikkelingen op het gebied van Cultuur Welzijn en Zorg in Drenthe te volgen. Hierbij zijn gegevensverzameling en het uitvoeren van specifieke onderzoeksvragen belangrijke middelen. De gegevens vormen onder andere de basis voor nieuw beleid. Daarnaast zal bestaand provinciaal beleid worden geëvalueerd. De kosten voor de provincie zijn jaarlijks ruim 390.000 euro. Dit wordt grotendeels gefinancierd door een herschikking van subsidies die STAMM (191.114 euro) en IVOM (156.554 euro) kregen voor onderzoeksactiviteiten. Het resterende bedrag van 43.180 euro moet betaald worden uit CWZ-middelen. In de statenvergadering van 18 september a.s. wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Provincie neemt voortouw in uitvoering vuurwerkbesluit De provincie Drenthe zal in samenwerking met onder anderen gemeenten, politie, brandweer uitvoering geven aan het vuurwerkbesluit. Spil in de samenwerking is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de diverse organisaties. De provincie bekleedt de rol van voorzitter en zal ook tevens jaarlijks een werkplan opstellen. De gemeente Emmen zorgt voor secretariële ondersteuning.
De provincie is sinds 1 januari 2002 verantwoordelijke voor het toezicht op de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk, professioneel vuurwerk, inrichtingen waar vuurwerk verwerkt wordt en vanaf 1 januari 2003 eveneens voor het afsteken van professioneel vuurwerk. De provincie Drenthe beschikt daarom met ingang van dit jaar over een coördinator vuurwerk die onder andere tot taak heeft de uitvoering landelijk, provinciaal en gemeentelijk af te stemmen. Voor de opslag van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo blijft de gemeente verantwoordelijk. Milieugedeputeerde Dijks vindt een goede samenwerking op het gebied van vergunningverlening én handhaving tussen de partijen van cruciaalbelang. 'We moeten constant aandacht houden voor de risico's ', aldus Dijks. De provinciale werkgroep vuurwerk is onderdeel van het Provinciale Handhavingsoverleg.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe 04-06-2002 '
Lees ook