Provincie Drenthe

GS besluiten van 7 mei 2002

Assen, 7 mei 2002
Persberichtnummer 02-047Bestemmingsplan Bedrijventerrein Dambroeken goedgekeurd Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Dambroeken is goedgekeurd. Het bedrijventerrein in Beilen wordt ontwikkeld voor kleinschalige bedrijven met een representatief karakter zoals kantoren, garagebedrijven en horeca. Dambroeken krijgt een heel ander karakter dan de overige bedrijventerreinen in Beilen en zal voorzien in een andere behoefte. Gedeputeerde staten hebben onder meer ingestemd met het bestemmingsplan omdat de vestigingsmogelijkheden worden beperkt tot lokale bedrijven en er een stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd. Bovendien is deze bedrijfslocatie een goede aanvulling op het meer regionaal georiënteerde bedrijventerrein Ossebroeken en is in het provinciaal omgevingsplan (POP) aangegeven dat de vestiging van een regionaal bedrijventerrein in Beilen mogelijk is.

Extra financiële impuls voor sportevenementen op top-amateurniveau In de periode 2002-2004 willen GS extra geld beschikbaar stellen voor het organiseren van sportevenementen op top-amateurniveau in Drenthe. Voorstel is hiervoor jaarlijks een bedrag van 23.000 euro te reserveren. Deze extra bijdrage is bedoeld voor medefinanciering van top-amateursportevenementen met een landelijke of zelfs internationale uitstraling. Hierbij gaat het om evenementen waarin amateurs uit de provincie Drenthe, uitkomende in de hoogste (nationale) klasse in hun sport, de kans krijgen zich te meten met andere amateursporters op nationaal en internationaal niveau. Voornaamste doel van deze stimuleringsregeling voor top-amateursportevenementen is niet-sportenden tot sporten aan te zetten en de deelname van vrijwilligers te bevorderen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar jongeren, ouderen, allochtonen en gehandicapten.

College uit zorgen over Drentse taal voor visueel gehandicapten In een brief aan de staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur vragen GS om opheldering over de gang van zaken rondom de vestiging van de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek (NLBB) in Groningen. Het college beschikt over informatie waaruit zou blijken dat sluiting van de opnamestudio en het informatiepunt van de NLBB in Groningen het gevolg is van een door het rijk ingezette herstructurering van het bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden. In de Groningse opnamestudio wordt ondermeer Drentstalige literatuur op geluidsdragers gezet. De provincie hecht grote waarde aan de beschikbaarheid van informatie en literatuur in het Nederlands en Drents voor visueel gehandicapten en verzoekt de staatssecretaris daarom aan te geven wat de plannen van het rijk zijn.

Geld voor onderwijsproject Hunzedal
GS stellen bijna 22.700 euro ter beschikking voor het onderwijsproject Hunzedal. Het project is gericht op kinderen van basisscholen in de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo en heeft een looptijd van vier jaar. Naar schatting 5.000 kinderen van diverse basisscholen in het gebied maken op die manier kennis met de lokale natuur, landbouw en sociaal-economische ontwikkelingen. Het project is voorgedragen door de stuurgroep van het Hunzeproject. Het onderwijsproject Hunzedal besteedt aandacht aan planten en dieren in de schoolomgeving. Ook is er aandacht voor de relatie natuur en landbouw en leefbaarheid. GS vinden dat dit project de betrokkenheid van bewoners bij het gebied kan vergroten, temeer omdat veel jongeren met het project worden bereikt. Scholen zijn vaak een spil in de samenleving van kleine dorpen.
De uitvoering van het onderwijsproject ligt in handen van het consulentschap voor Natuur en Milieu-educatie en de Stichting Het Drentse Landschap. Het project wordt gefinancierd uit het programma Leren voor Duurzaamheid. Dit programma heeft tot doel om een duurzame samenleving te bevorderen.

Geen ongewenste stoffen in Drentse ondergrond
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft opnieuw een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer van GS ontvangen voor het injecteren van water dat vrijkomt bij gaswinning. Het gaat om het terugbrengen van zogenaamd formatiewater op de locaties Dalen en Schoonebeek. Dit is water uit de diepe ondergrond dat samen met gas naar boven komt. GS hebben geweigerd een vergunning af te geven voor het injecteren van andere soorten afvalwater in de diepe ondergrond. GS houden daarmee vast aan het bestaande standpunt: geen ongewenste activiteiten in de Drentse ondergrond.
Bij de winning van aardgas komt veel water vanuit de diepe ondergrond mee naar boven. Met behulp van speciale technieken wordt het gas van dit formatiewater ontdaan en verder gezuiverd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde mijnbouwhulpstoffen. Alleen wanneer deze mijnbouwhulpstoffen niet van het formatiewater zijn af te scheiden, mogen ze samen met het formatiewater worden geïnjecteerd. De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de diepe ondergrond. Het Drentse college maakte zich de afgelopen tijd nog sterk tegen het plan van het rijk om het bevoegdheden voor vergunningverlening voor de opslag van stoffen in de ondergrond naar het rijk over te hevelen. De provincie blijft daardoor baas over de eigen ondergrond.

Provinciaal plattelandsontwikkeling steunt project Gathering Stones De provincie stelt 45.000 euro beschikbaar uit het Plattelandsontwikkelingsfonds ten behoeve van het project Gathering Stones. Het college heeft daarbij wel als voorwaarde gesteld dat een gedetailleerde tijdsplanning en een draaiboek moet worden overlegd. De provincie zal bovendien een vinger aan de pols houden door regelmatig de voortgang te bespreken met de gemeente en vertegenwoordigers van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT). Gathering Stones is een initiatief om in Borger een groot hunebed te laten bouwen door 700 scouts op een wijze zoals de hunebedbouwers het mogelijk gedaan kunnen hebben. Naast het nabouwen van het prehistorische grafmonument worden allerlei andere activiteiten georganiseerd. GS vinden dat het project bijdraagt aan een verbreding van het toeristische aanbod. Het evenement levert tevens een bijdrage aan het verbeteren van het Drents imago. Naast de 45.000 euro van de provincie, wordt een deel van de kosten van Gathering Stones gefinancierd met 150.000 euro europees Leader-geld. De provincie is actief bezig in het Hunzegebied in het kader van plattelandsontwikkeling.

Taskforce onderwijskansen
De onderwijsachterstanden in Drenthe moeten breed worden aangepakt. Provinciale staten hebben zich hier in hun vergadering van 4 juli 2002 achter geschaard. Het college van GS wil 125.000 euro beschikbaar stellen voor het project Taskforce onderwijskansen. Met dit geld wordt beleid ontwikkeld dat de betrokkenheid van met name laag opgeleide ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen zal moeten vergroten. Ook wordt met dit project beleid ontwikkeld waardoor het onderwijs en bedrijfsleven afstemmen over vraag en aanbod. Daarnaast wordt gedacht om de interactie tussen leerkracht en leerling te versterken. Aan dit laatste wordt via het Argonaut-project aandacht besteed.

Houtbewerkingbedrijf heft brandgevaarlijke situatie op GS hebben de dwangsombeschikking tegen het bedrijf Scholte Emballage Houtbewerking in Musselkanaal ingetrokken. Het bedrijf heeft de aanwijzingen van de provincie opgevolgd door de spuitcabine te ontmantelen. Het provinciaal bestuur ziet geen reden om nog verder op te treden tegen het bedrijf. De eerder geconstateerde brandgevaarlijke situatie is door het bedrijf aangepakt.
Op 13 november 2001 startte het college een dwangsomprocedure tegen het bedrijf omdat de spuitcabine van het bedrijf niet voorzien was van brandwerende voorzieningen en in een loods gesitueerd was waar brandbaar materiaal werd opgeslagen. Verder waren er ontbrekende voorzieningen geconstateerd aan de afzuiginstallatie. De provincie is verantwoordelijk voor controle op naleving van de vergunning van het bedrijf in het kader van de Wet Milieubeheer.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe 07-05-2002 '
Lees ook