Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 21 december 1999

Assen, 21 december 1999
Persberichtnummer 99-206
10.000 gulden voor onderzoek naar HBO-dansacademie in Assen GS hebben besloten maximaal 10.000 gulden bij te dragen in de kosten van een onderzoek van de gemeente Assen naar de haalbaarheid van de vestiging van een hogere beroeps-opleiding niet-klassieke dans in Assen. Zo'n vestiging zou passen in het streven om te komen tot verbreding van het HBO-aanbod in de stedelijke centra van het Noorden en leiden tot versterking van de centrumfunctie van Assen op cultureel gebied.
Het initiatief voor het haalbaarheidsonderzoek komt van de Hanzehogeschool Groningen. De nieuwe Dansacademie moet aansluiten op het aanbod van de Popacademie in Leeuwarden en opleiden voor dansvormen waarvoor nu nog weinig of geen erkende opleidingen bestaan, zoals streetdance, discodans en eventueel stijldans. De nieuwe academie zou moeten opleiden voor zowel theaterdans als dansonderwijs.
( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365253)

Provinciale bijdrage voor koopstroomonderzoek De provincie Drenthe draagt 5.000 gulden bij aan de uitvoering van het koopstroom-onderzoek van de Kamer van Koophandel, dat volgend voorjaar zal worden uitgevoerd in Overijssel en Zuid-Drenthe. De gegevens van het onderzoek moeten een beeld opleveren van de ontwikkelingen in de detailhandel, hetgeen van belang is voor het beleid op dit gebied binnen de ruimtelijke ordening en de stedelijke vernieuwing. Doordat ook in 1990 en in 1995 een koopstroomonderzoek is gehouden in dit gebied, kan een goed beeld ontstaan van de ontwikkelingen in de tijd.
Nieuw is dat de onderzoekers deze keer ook kijken naar aankoopmotieven, belevings-waarde en gecombineerd bezoek. Dit onderdeel kan inzicht geven in de afwegingen die consumenten maken om hun aankopen te doen, zoals aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van centra.
( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365253)

Extra geld restauratie drie monumentale boerderijen Gedeputeerde staten trekken ruim 120.000 gulden uit voor de restauratie van drie monumentale boerderijen die in hun voortbestaan worden bedreigd indien niet tot spoedig herstel wordt overgegaan. Het gaat om de herbouw van de door brand ernstig beschadigde museumboerderij "De Wemme" in Zuidwolde, de restauratie van de onlangs door Het Drentse Landschap aangekochte boerderij 't Ende in het Reestdal bij De Wijk en herstel van de kap van een boerderij aan de Broekhuizen te Rogat. De eigenaren van deze provinciale monumenten kunnen ieder een bijdrage van ruim 40.000 gulden tegemoet zien.
( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365253)

Goedkeuring bestemmingsplan De Haar-Oost
Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan De Haar-Oost van de gemeente Assen goedgekeurd. Het plan regelt planologisch de totstandkoming van het militair oefenterrein ten zuiden van Assen aan de westzijde van de autosnelweg A28.
De bezwaren die tegen het plan waren ingediend vanwege de verwachte geluidsoverlast hebben GS ongegrond verklaard. GS wijzen erop dat de locatiekeuze is gemaakt binnen de kaders van het Structuurschema Militaire Terreinen en het Provinciaal Omgevingsplan. Bovendien wordt het terrein op basis van de uitgevoerde Milieu Effect Rapportage zo ingericht dat de geluidsbelasting voor de omliggende woongebieden en het vakantie-centrum Witterzomer binnen aanvaardbare grenzen blijft.
Daar komt bij dat de provincie Drenthe afspraken heeft gemaakt met het Ministerie van Defensie over het verantwoord gebruik van helikopters tussen het opstappunt bij Oud Veen en het oefenterrein De Haar. Het helikoptergebruik is beperkt tot tien weken per jaar en bij het vliegen zal Defensie woongebieden en de camping Witterzomer zoveel mogelijk mijden.
( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365253)

Subsidie voor bedrijfsvervoer
Gedeputeerde staten trekken bijna 27.000 gulden uit voor bedrijfsvervoerprojecten. De subsidies worden toegekend aan twee projecten die het solistisch autogebruik in het woon-werkverkeer verminderen.
Het betreft een subsidie van bijna ƒ 22.500,- aan Kendrion Norplast voor een project met bedrijfsbusjes. 98% van de werknemers maakt gebruik van het bedrijfsvervoer. Vanwege de 4-ploegendienst is reizen met het reguliere openbaar vervoer voor het personeel slecht mogelijk.
Het Vervoer Coördinatie Centrum te Groningen krijgt een subsidie van f 4.400,-- voor de Vanpool, een luxe 1e klas pendelbus tussen Assen en het Zernikecomplex in Groningen.
De provincie heeft met ingang van 1999 de bevoegdheid en middelen voor het bedrijfsvervoer van het Rijk overgenomen. Deze nieuwe taak sluit goed aan bij het stads- en streekvervoer, dat al eerder naar de provincie is gedecentraliseerd. Het jaar 1999 geldt als een overgangsjaar. Na 1999 wil gedeputeerde Sipke Swierstra het bedrijfsvervoer integreren in de middelen voor het openbaar vervoer. Te denken valt aan op bedrijven toegespitste vormen van openbaar vervoer of combinaties van bedrijfsvervoer met OV. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Andrea van den Boog-aart van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365267)

Geen milieueffectrapportage nodig voor SERMS
In oktober 1998 werd een milieuvergunning verleend aan de Stichting Exploitatie Regionaal Motorsportcentrum Steenbergerveld (SERMS). De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de provincie geen vergunning had mogen verlenen zonder eerst een milieueffectrapportage beoordelingsprocedure te hebben doorlopen. Dit is alsnog gedaan door de provincie. Volgens gedeputeerde staten is een m.e.r. niet nodig. De Stichting gaat opnieuw een vergunning aanvragen bij de provincie
( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365263)

Steun voor landbouwproject
De Noordelijke Land en Tuinbouw Organisatie (NLTO) start een voorlichtingscampagne.
De landbouworganisatie wil via voorlichting preventief de verspreiding van bodemziekten door het verslepen van (vul)grond tegengaan. Een actie met name in het belang van de akkerbouw. In sommige gevallen wordt de teelt van gewassen bedreigd door bodemziekten, zoals wratziekte en aardappelmoeheid. Deze ziekten kunnen zich verspreiden wanneer grond wordt getransporteerd. De provincie steunt de campagne van de NLTO met een bijdrage van 7.637 gulden uit het Fonds duurzame landbouw.
( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365263)

Onderzoek mogelijke beton- en metselzandwinning Gedeputeerde staten laten de aanwezige grondstoffen voor beton- en metselzand in de Drentse bodem inventariseren en documenteren. Hiertoe geeft het college opdracht aan het Nederlands instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG/ TNO) te Zwolle. De gegevens moeten een bruikbaar instrument opleveren voor de provinciale beleidsvorming rond de winning van beton- en metselzand in de toekomst. De provincie besteedt 105.000 aan dit onderzoek, afkomstig uit het Fonds Ontgrondingenheffing. De Drentse bodem wordt tot 50 meter diep onderzocht. In het Provinciaal Omgevingsplan is al melding gedaan van dit onderzoek. ( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365263)

Convenant arbeidsmarktpolitiek
In Drenthe moeten er tot 2010 drie tot vijfduizend arbeidsplaatsen bijkomen om de achterstand in werkgelegenheid met de rest van het land in te lopen. Het provinciaal bestuur van Drenthe wil een convenant sluiten met de gemeenten Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel en met Arbeidsvoorziening Noord Nederland en GAK Nederland om de werkgelegenheidsafspraken vast te leggen. De afgelopen jaren ontwikkelt de werkgelegenheid in Drenthe zich goed. Er is echter een extra inspanning nodig om de participatie van langdurig werklozen, vrouwen en WAO-ers te vergroten. Ook het krijgen van een reguliere baan vanuit regelingen zoals de In- en Doorstoombanen, de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) speelt een belangrijke rol. Drenthe kent ten opzichte van de rest van het land een lagere participatie van vrouwen en een groter aantal WAO-ers en WSW-ers. Door de afspraken vast te leggen in een convenant willem alle partners hun inspanningen bundelen, zodat het activerende arbeidsmarktbeleid op een groot draagvlak kan rekenen. In het 'Kompas voor het Noorden', het ruimtelijk-economisch programma voor Noord-Nederland is tot en met 2006 1,3 miljard uitgetrokken aan rijks- en Europese middelen voor een beter functioneren van de arbeidsmarkt in de drie noordelijke provincies. ( voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Harrie Popken van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer: (0592) 365452)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoon (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 10001 '
Lees ook