Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 24 augustus 1999BESLUITENLIJST vergadering gedeputeerde staten van Drenthe d.d. 24 augustus 1999 Weeknummer: 34
Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.3/RW Ja Hunzeproject.

1. Instellen viertal deelgebiedscommissies op 31 augustus 1999 door gedeputeerde Edelenbosch.

2. Beschikbare ruimte ad ƒ 825.000,-- analoog aan project Landinrichting op Drentse maat inzetten en hiertoe een driepartijenovereenkomst sluiten tussen de provincie, het Groenfonds en de Dienst Landelijk Gebied (DLG).
3. Instemmen met prestatieafspraken met DLG inzake procesmanagement deelgebiedcommissies.

4. De Stichting Grondgebruik Noord-Nederland opdracht verlenen voor de uitvoering van het Landbouwpers-pectief Hunzegebied voor een bedrag van ƒ 182.200,-- en hiervan ƒ 118.430,-- ten laste te brengen van het Hunzeproject.


1. Conform.

2. Conform. De middelen moeten breder worden ingezet, bijvoorbeeld ook toerisme.

3. W.t.t. (notitie over Groenfonds en besluiten over overeenkomst).
4. Conform.

5. Conform.


6.6/BJZ Ja Awb-bezwaarschrift inzake presentatiesubsidie voor deelname aan de openatelierroute Bekijk het maar.
Conform het advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften het bezwaarschrift gegrond te verklaren.

Conform.

Akkoordstukken
Geen opmerkingen.

Mededelingen

* Openbare zittingen. Mevrouw Brink-Massier is op 7 september 1999 verhinderd. Vervanging regelen.

* Toekomstig aandachtspunt is de wijze van samenstelling van het Comité van Aanbeveling e.d.

* Met notitie stand van zaken Kompas d.d. 23 augustus 1999 wordt ingestemd.Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 1878 '
Lees ook