Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 12 januari 1999

Assen, 12 januari 1999
Persberichtnummer 99-004Provinciale subsidie voor behoud Zeyer veentjes Gedeputeerde staten ondersteunen het plan om in Zeyen drie veentjes op te knappen met een bijdrage van ruim 40.000 gulden. Het plan om het cultuurhistorisch interessante verveningspatroon op deze plaats zichtbaar te houden, past binnen het Omgevingsplan Zeyen. Voor de uitvoering van het plan zorgen een aannemer en vrijwilligers van de Werkgroep Zeyerwiek. Zij doen dat onder de professionele begeleiding van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe en Staatsbosbeheer. Het werk zal bestaan uit de verwijdering van organisch materiaal uit de veenputten. Op deze wijze blijft het voedselarme milieu bestaan, zodat er kansen komen voor veenmossen en planten die gedijen in voedselarm water. Omdat de veentjes ook deel uitmaken van de Veentjesroute is het herstel ook uit toeristisch-recreatief oogpunt van belang.
Afgesproken is dat de Werkgroep Zeyerwiek in de toekomst zal zorgen voor het jaarlijks onderhoud, onder andere door te maaien en ruigte en opslag af te voeren.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge, telefoonnummer (0592) 365253)

Mogelijk biologische boerenmarkten in Drenthe Gedeputeerde staten stellen 15.000 gulden beschikbaar voor een onderzoek naar de kansen van biologische boerenmarkten in de provincie. In Drenthe worden nu nog geen biologische boerenmarkten gehouden.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) stelt subsidie beschikbaar voor twintig nieuwe biologische boerenmarkten in Nederland. Het Landelijk Platform Biologische Boerenmarkt gaat nu onderzoeken waar die het beste kunnen komen. Voor Drenthe zitten Assen, Meppel en Hoogeveen in het onderzoek.
Het haalbaarheidsonderzoek binnen de provincie Drenthe kost 30.000 gulden. De provincie betaalt de ene helft, het Ministerie van LNV de andere helft.
Naar verwachting zijn de uitkomsten van het onderzoek in het voorjaar bekend.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marleen Dohle, telefoonnummer (0592) 365266)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoon (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
e-mailadres: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 2512 '
Lees ook