Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst 18 maart 2003Weeknummer: 12

Nummer

Onderwerp

Besluit

1.

Bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht van de Stichting Bloemencorso Eelde.
1. Conform het advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift gegrond verklaren en uw besluit van 16 augustus 2002 intrekken.
2. Het verzoek van de reclamant om een structurele subsidie conform het advies van de bezwarencommissie alsnog voorleggen aan provinciale staten door middel van het vaststellen van bij-gevoegd statenstuk Subsidie Stichting Bloemenscorso Eelde. 3. De Stichting Bloemencorso Eelde informeren.

2.

Wet milieubeheer; besluit revisievergunning aan Bork BV,

Zwartschaap 46 te Stuifzand.
1. De gevraagde vergunning verlenen onder de bijgevoegde voorschriften.
2. De ingediende bedenkingen, voor-zover daar in de voorschriften niet aan tegemoet is gekomen, ongegrond verklaren.

3.

Jaarverslag 2002 betreffende de uitvoering en resultaten van de Subsidieregelingen versterking culturele infrastructuur, integraal ouderenbeleid, welzijn en zorg.
1. Verslag vaststellen.
2. Statencommissie Cultuur en Welzijn met brief terzake informeren.

4.

Invoering mandaat.

Mandaatbesluit vaststellen.

5.

Gedragscode provincieambtenaren, wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en procedure melding van misstanden.

Vaststelling van de Gedragscode provincieambtenaren, de wijziging CAP en procedure melding van misstanden.

6.

Voorlopige agenda's vergaderingen PS op 19 en 20 maart 2003.

De voorlopige agenda's voor de staten-vergaderingen van 19 en 20 maart voor kennisgeving aannemen.

7.

Subsidieaanvraag project Huisvesting handkarren in het kader van het Drents-Friese LEADERprogramma.
1. Instemmen met het advies van de LAG Drents-Friese LEADER-gebied van 16 januari 2003 om aan het cultuurhistorisch museum De Wemme een LEADER-subsidie van 100.000,-- te verlenen. 2. Deze kosten ten laste brengen van het budget van het Drents-Friese LEADER-gebied dat beheerd wordt door het SNN.

8.

Vaststelling subsidiepercentages Subsidieregeling gebiedsgericht milieubeleid (SGB).

Vaststelling SGB en reconstructie concentratiegebieden conform bijgevoegd voorstel.

9.

Verslag van de vergadering van provinciale staten van 23 oktober 2002 en 13 november 2002.

Het verslag vaststellen.

Mededelingen

Geen

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 2579 '
Lees ook