Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 26 april 1999

Assen, 26 april 1999
Persberichtnummer 99-088Goedkeuring Bestemmingsplan buitengebied Roden Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan voor het buitengebied Roden bijna integraal goedgekeurd. Ze hebben slechts goedkeuring onthouden aan de voorgestelde wijzigingsbevoegdheid voor het verplaatsen van niet-volwaardige agrarische bedrijven binnen de gemeente Noordenveld, omdat zo'n regeling juridisch niet houdbaar is.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Subsidie voor Stichting Acquisitie Glastuinbouw Noord-Nederland Gedeputeerde staten hebben een subsidie van 48.350 gulden toegezegd aan de Stichting Acquisitie Glastuinbouw Noord-Nederland voor de komende twee jaren. Deze stichting is een gezamenlijke actie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de noordelijke glastuinbouwgebieden. Sinds twee jaar probeert zij nieuwe tuinders naar het Noorden te trekken. Daarnaast richt zij zich op de samenwerking tussen de noordelijke tuinders.
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365263)

Educatieve grondwatermeters
De provincie draagt 40.000 gulden bij aan de financiering van het project 'Educatieve grondwatermeters'. Initiatiefnemers van het project zijn de gezamenlijke Drentse waterschappen en de Milieufederatie Drenthe. Doel van het project is voorlichting te geven over de invloed van de waterstand op natuurgebieden. Drenthe kampt met het probleem van verdroging waardoor natuurgebieden bedreigd worden. De relatie tussen de grondwaterstand en de natuurwaarden in Drenthe is bij weinig mensen bekend. Door plaatsing van 12 grondwatermeters in de hele provincie en het organiseren van educatieve activiteiten daaromheen, wordt het draagvlak vergroot voor de maatregelen die genomen moeten worden ter bestrijding van de verdroging.
De totale kosten van het project bedragen 190.000 gulden. De provincie dekt haar bijdrage uit het budget NMP-IPO 103. De andere financiers zijn het Rijk en de waterschappen. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Andrea van den Boogaart van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365267)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 2709 '
Lees ook