Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 15 juni

Assen, 15 juni 1999
Persberichtnummer 99-113Monitoring natuur en landschap
Om de algemene ontwikkeling van de natuurkwaliteit in Drenthe te kunnen volgen worden enkele meetnetten opgezet. In de praktijk gaat het om het inventariseren van broedvogels, planten en vegetaties en het beschrijven van landschapssituaties. Zo worden bijvoorbeeld houtwallen beoordeeld op hun natuurkwaliteit. Deze metingen zijn ook van belang om de effecten van het provinciaal omgevingsbeleid in beeld te brengen.
De provincie neemt tevens deel aan een gezamenlijk meetnet van rijk en provincies naar de flora en vegatatie in bossen en natuurgebieden. Dit meetnet is onderdeel van een landelijk Netwerk Ecologische Monitoring. In dit Netwerk werken rijk en provincies voor het verzamelen van gegevens nauw samen met vrijwilligersorganisaties.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Ontgrondingenbeleid in nieuwe nota
De provincie heeft haar beleid voor ontgrondingen aangescherpt en verder uitgewerkt in een concept-Ontgrondingennota. De provincie wil met de nota duidelijk maken hoe zij tegen ontgrondingen aankijkt en welke uitgangspunten zij hanteert bij concrete beslissingen. Ontgrondingen die uitsluitend zijn bedoeld voor de delfstoffenwinning (bouwgrondstoffen) worden beperkt tot de echt noodzakelijke. Het zuinig gebruik van (secundaire) grondstoffen staat voorop. De aanpassing van het beleid is mede een uitwerking van het Provinciaal omgevingsplan. De gedachten van de provincie zijn eerst voorgelegd aan de gemeenten, waterschappen, landbouworganisatie, natuurbeschermingsorganisaties en het ontgrondend bedrijfsleven. De nu vastgestelde concept-nota wordt binnenkort met het oog op de inspraak ter inzage gelegd. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Bestemmingsplan De Gaarde te Assen
Het bestemmingplan De Gaarde is goedgekeurd door GS. Het gaat om het voormalig terrein van Intratuin aan de Groningerstraat, waar de gemeente 83 woningen wil bouwen. Tegen het plan werden drie bedenkingen ingebracht, die alle betrekking hadden op de groen- en speelvoorzieningen. De bedenkingen zijn ongegrond verklaard, nadat de gemeente heeft aangegeven hoe aan de wensen van de omwonenden wordt voldaan.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Bestemmingsplan insteekweg Roden
Gedeputeerde staten hebben ingestemd met het Bestemmingsplan Insteekweg Roden.
In totaal waren 158 bedenkingen ingebracht. De provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid heeft uiteindelijk de ontvankelijk verklaarde bedenkingen ongegrond verklaard. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Waarschuwing voor gemeente Zuidlaren
De gemeente Zuidlaren ontvangt één dezer dagen een brief van de provincie Drenthe, waarin nadrukkelijk wordt gevraagd het bestemmingsplan buitengebied van de voormalige gemeente Zuidlaren op korte termijn te herzien. Gedeputeerde staten willen binnen vier weken weten welke planning de gemeente heeft om aan de wettelijke taak te voldoen.
Al in het voorjaar van 1997 heeft de provincie aan de oude gemeente Zuidlaren bericht dat het bestemmingsplan buitengebied sterk was verouderd en moest worden herzien.
Voor de gebieden van de twee andere gemeenten, die zijn opgegaan in Zuidlaren, bestaan wel actuele bestemmingsplannen buitengebied. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 4159 '
Lees ook