Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 5 oktober 1999

Assen, 5 oktober 1999
Persberichtnummer 99-171Geen bezwaar tegen Villa Nova
GS hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het Villa Nova-plan in Roden. Op basis hiervan kunnen 40 appartementen, 27 garages en 8 bergingen worden gebouwd op het terrein van de voormalige Noordenveldsporthal op de hoek van de Leeksterweg, Jasmijnstraat, Lijsterbesstraat. De formele onvolkomenheden die in het verleden voor de president van de rechtbank aanleiding waren om het besluit te schorsen, zijn inmiddels door de gemeente aangepast. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Drenthe in de pas bij huisvesting statushouders De Drentse gemeenten lopen over het geheel genomen in de pas bij het vervullen van hun plicht om statushouders (mensen die als vluchteling zijn toegelaten) te huisvesten. Tot en met juni van dit jaar hebben zij 3.183 statushouders geplaatst, terwijl zij op basis van de toedeling 3.392 hadden moeten plaatsen. Hiermee is in Drenthe 94% van de doelstelling gerealiseerd. Ten opzichte van voorgaande perioden, toen er 100% werd gerealiseerd, is er sprake van een lichte terugval, maar deze is ook landelijk waar te nemen (op dit moment ook 94%). Dit blijkt uit de voortgangsrapportage huisvesting statushouders over het eerste halfjaar van 1999. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Zes subsidies toegekend uit Fonds Natuur en Landschap De provincie geeft als stimuleringsbijdrage aan de gemeenten Middenveld, De Wolden en Westerveld elk 5000 gulden voor het opstellen van een landschapsbeleidsplan. De heer F.K. Slootstra te Drouwenerzand krijgt een bijdrage van 540 gulden voor het ecologisch inrichten en beheren van een perceel. Aan de Stichting Landschapsbeheer Drenthe wordt 25.000 gulden verleend voor het project iepenziektebestrijding. De familie De Morree Sikken krijgt een bijdrage van 9.375 gulden voor de aanleg van een natuurgebied op een voormalig grasland in Wijster
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365263)

Steun voor natuur en milieueducatie
De provincie geeft financiële steun aan twee natuur- en milieu educatieprojecten.
De Stichting Hendrik van Boeijenoord krijgt een bijdrage van 6.800 gulden. De Stichting gaat van dit bedrag materialen kopen om bewoners te leren hoe zij kunnen assisteren bij natuurbeheer. Daarnaast voor bewonersactiviteiten die te maken hebben met natuur en de beleving ervan.
De Werkgroep Lokale Agenda 21 te Meppel krijgt een bijdrage van
9.500 gulden.
De Werkgroep wil samen met jongeren uit het basis- en voortgezetonderwijs zoeken naar creatieve oplossingen voor duurzame ontwikkeling
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365263)

Dwangsomprocedure VAM Wijster
De provincie heeft besloten om de VAM in Wijster met ingang van 1 januari 2000 een dwangsom op te leggen. Reden is het niet op tijd aanbrengen van bodembeschermende voorziening in de onderhoudswerkplaatsen en garage. Eerder kreeg de VAM uitstel voor het aanbrengen van deze voorzieningen. De aanpassingen zouden mee worden genomen in plannen voor nieuwbouw. Deze plannen zijn nu weer uitgesteld, waardoor het aanbrengen van een deel van de voorzieningen niet wordt gerealiseerd voor het volgend jaar. De dwangsom bedraagt 10.000 gulden per week, tot een maximum van
150.000 gulden
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de StafgroepVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 4293 '
Lees ook