Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 13 juli 1999

Assen, 13 juli 1999
Persberichtnummer 99-131Goedkeuring bestemmingsplan Lhee, Eemster en Geeuwenbrug Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan van de gemeente Westerveld voor de dorpen Lhee, Eemster en Geeuwenbrug goedgekeurd, met uitzondering van één onderdeel. GS zijn niet akkoord gegaan met de mogelijkheid om vier nieuwe woningen te kunnen bouwen nabij de hoek Lheebroekenweg-Spieregerweg in Lhee. Nieuwbouw op deze plek zou ten koste gaan van het esrandbosje aan de noordzijde van de landschappelijk waardevolle Oosteresch.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Extra geld voor culturele doelen
GS trekken 30.000 gulden uit voor de versterking van de culturele infrastructuur in Drenthe. Het Hek van de Dam in Ekehaar kan een bijdrage van 25.000 gulden tegemoetzien voor de verbouwing en verbetering van de theaterboerderij als ook de gemeente Aa en Hunze met eenzelfde bedrag over de brug komt. Het Drentse Poppen & Objecten Theaterfestival "De Zomertrek" ontvangt 5.000 gulden extra om het project op video vast te leggen. Dit met het oog op toekomstige sponsorwerving.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)


100.000 gulden voor de Semslinie kunstlijn GS stellen de staten voor om 100.000 gulden bij te dragen aan het beeldend kunstproject "Semslinie kunstlijn". Op initiatief van de herinrichtingscommissie Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën komen langs de 40 kilometer lange provinciegrens minimaal vijf kunstobjecten. Door deze kunstlocaties te verbinden met een aantal cultuurhistorisch en landschappelijk interessante plekken ontstaat langs de Semslinie een cultuurtoeristische route. De totale kosten voor dit project bedragen minimaal 1,2 miljoen gulden. Voor de financiering is een beroep gedaan op de Dienst Landelijk Gebied, de acht betrokken gemeenten, de twee waterschappen en de beide provincies.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Onderzoek naar regionaal bedrijventerrein
GS hebben 30.000 gulden uitgetrokken voor een onderzoek naar de beste locatie voor een regionaal bedrijventerrein in het gebied Steenwijk-Meppel-Staphorst. Het plan voor zo'n gemeenschappelijk bedrijventerrein komt voort uit het rapport "Met het oog op 2030" van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Subsidie voor Shii-take teelt in Drenthe
De provincie Drenthe stelt een bijdrage van 30.000 gulden beschikbaar voor de Shii-take teelt. Het geld komt uit het fonds Duurzame Landbouw. De tuinbouwbedrijven in de provincie, die de Chinese paddestoel kweken, zetten het bedrag in voor kwaliteitsverbetering. Het kweekmateriaal en de voedingsbodem voor de paddestoel, die nu nog worden ingezet, leveren onvoldoende productie. Op één van de zes boerderijen worden vanaf komend najaar proeven gedaan voor betere rassen en substraat. De andere bedrijven zullen het materiaal gaan testen. Wanneer de productie van nieuw materiaal een succes wordt kan dit op grotere schaal en commerciële basis worden vervolgd.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Provincie Drenthe vraagt geld voor agrarisch natuurbeheer De provincie gaat op verzoek van Landschapsbeheer Drenthe een bijdrage van 100.000,- gulden vragen aan het Ministerie van LNV. Het geld is onder andere bedoeld voor een project, waarbij wordt getracht boomgaarden met hoogstamfruitbomen terug te krijgen. Het gaat om een gereserveerde bijdrage uit het REONN deelprogramma Agrarisch Natuurbeheer. Met deze aanvraag wordt vooruit gelopen op het Regiocontract tussen SNN en LNV. Al eerder is overeengekomen met LNV dat voor de uitvoering van projecten in 1999 alvast geld kan worden aangevraagd.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 4779 '
Lees ook