Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 2 februari 1999

Assen, 2 februari 1999
Persberichtnummer 99-015Verhoging budget allochtone vrouwenwerk
GS zullen provinciale staten voorstellen het budget voor het allochtone vrouwenwerk van het Drents Vrouwenburo voor de jaren 1998, 1999 en 2000 te verhogen met jaarlijks 10.000 gulden. De extra provinciale bijdrage is bedoeld om financiële knelpunten op te lossen, die zijn ontstaan doordat het Drents Vrouwenburo in het verleden de personeels-kosten te laag heeft geraamd. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge, telefoonnummer (0592) 365253)

Regiovisie voor verstandelijk gehandicapten
Gedeputeerde staten hebben een regiovisie laten opstellen voor mensen met een verstandelijke handicap. In deze visie, die is gemaakt in nauw overleg met zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten, staan de gewenste ontwikkelingen en doelen voor de zorg van verstandelijk gehandicapten. De regiovisie zal richtsnoer en toetsingskader worden voor (de financiering) van nieuwe initiatieven op dit gebied.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge, telefoonnummer (0592) 365253)

Financiële bijdrage aan drinkwaterproject Norit Het college van GS staat positief ten opzichte van het initiatief van de WMD om te onderzoeken of Norit uit Klazienaveen voor zijn bedrijfsprocessen in de toekomst gebruik kan maken van oppervlaktewater uit de Hoogeveensche vaart. Op dit moment levert de WMD jaarlijks 700.000 kubieke meter uit grondwater bereid drinkwater aan Norit, die daarvan 500.000 kubieke meter gebruikt als 'proceswater'. Als het proceswater uit het oppervlaktewater kan worden gewonnen, hoeft jaarlijks 500.000 kubieke meter grondwater minder te worden opgepompt. Dit past uitstekend in het provinciaal beleid om het gebruik van grondwater te verminderen en hierdoor verdroging tegen te gaan.
Het college zal de statencommissie Water en Milieu voorstellen 173.000 gulden uit het grondwaterfonds voor dit onderzoek beschikbaar te stellen.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge, telefoonnummer (0592) 365253)

Bijdrage project Duurzame varkenshouderij
De provincie draagt 8.650 gulden bij aan een onderzoek gericht op de ontwikkeling van een duurzame varkenshouderij. Dit onderzoek, mede op initiatief van de NLTO, moet inzicht geven in de mogelijkheden om de structuur van de sector te versterken. Met deze gegevens kan worden gewerkt aan een duurzame ontwikkeling. Hierbij zullen de sterke kanten van de varkenshouderij in Drenthe worden meegenomen. Dit zijn bijvoorbeeld het relatief lage aantal dieren per hectare en de verspreide bedrijfsligging. Ook wordt gestreefd naar een beter evenwicht in de verhouding tussen het aantal fokdieren, biggen en vleesvarkens. En krijgt de samenwerking met de akkerbouw aandacht. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO) voert het onderzoek uit. Aanleiding is de Wet Herstructurering Varkenshouderij. De totaalkosten zijn 140.400 gulden. Het Ministerie van LNV betaalt hiervan de helft. De acht Provincies met zogenaamde niet-concentratiegebieden, waaronder de noordelijke, betalen samen een kwart. Dit laatste geldt ook voor het landbouwbedrijfsleven.
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stafgroep Communicatie, Annet Terpstra, telefoonnummer (0592) 365263)

Subsidies uit Fonds Versterking Culturele Infrastructuur GS hebben besloten subsidies ter beschikking te stellen uit het Fonds Versterking Culturele Infrastructuur voor verschillende projecten: Het betreft:

* de Twaalfstedenserie van het Noord Nederlands Orkest (25.000 gulden);

* een onderzoeksproject naar de samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek Emmen en de Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe (13.500 gulden);

* het project Volkscultuur in Drenthe (in het kader van het jaar van de volkscultuur, 12.500 gulden);

* de stichting Koorzang Drenthe (5.000 gulden);
* Stichting Theater Amateur Producties Drenthe (STAP) (6.500 gulden);

* culturele projecten in het kader van het samenwerkingsverband Neue Hanze Regio (10.000 gulden);

* een restauratieverkenningsproject (10.000 gulden);
* de promotie voor de erkenning van het Nedersaksisch als taal (6.000 gulden).

Verder is uit het ontwikkelingsfonds toerisme en recreatie een subsidie van 45.000 gulden beschikbaar gesteld aan het project 'Drenthe's karavaan'. Dit project bestaat uit een rondtrekkende theatervoorstelling in tenten die gedurende de zomermaanden in verschillende gemeenten zal neerstrijken.
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amarins van der Feen, telefoonnummer (0592) 365805, e-mail a.feen@drenthe.nl)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 5253 '
Lees ook