Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 7 september 1999

Assen, 7 september 1999
Persberichtnummer 99-154Geen bezwaar tegen kantoren in melkfabriek Noordbarge Gedeputeerde staten hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven om de verbouwing van de voormalige melkfabriek in Noordbarge tot kantoorruimte mogelijk te maken. Het bouwplan loopt met een artikel 19-procedure vooruit op het bestemmingsplan "Melkfabriek Noordbarge" van de gemeente Emmen. Op basis van dit bestemmingsplan moet ook nog de bouw van twee nieuwe kleinschalige kantoorgebouwen en twee nieuwe woonwerkgebouwen in Noordbarge mogelijk worden gemaakt.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Milieu Effect Rapportage bestemmingsplan De Haar-west/ Vergunning Wet milieubeheer TT-circuit Assen.
Er komt toch een Milieu Effect Rapportage (MER) voor de omgeving van het TT-circuit in Assen. Dit voorjaar wees de raad van State een door de provincie verstrekte milieuvergunning af, omdat een MER ontbrak en omdat GS niet heeft besloten dat een MER niet nodig zou zijn. In verband met de voortgang van diverse plannen en procedures is afgesproken dat een MER wordt opgesteld door bureau Haskoning. De kosten worden gedeeld door de Stichting Circuit van Drenthe, de gemeente Assen, de Provincie Drenthe en andere betrokkenen. Naar verwachting is de MER het voorjaar van het jaar 2000 afgerond. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie , telefoonnummer (0592) 365263)

Steun voor "Doe een wens"
GS ondersteunen met een subsidie van 10.000 gulden een televisieuitzending van de regionale omroepen waarmee de stichting "Doe een wens" komend najaar donateurs gaat werven. "Doe een wens" vervult de liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De donateurswerving heeft plaats ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van deze stichting.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Minder milieuklachten bij Centraal Meldpunt
Het afgelopen jaar zijn er minder klachten binnengekomen bij het Centraal Meldpunt Milieuklachten, dan in 1997. Er werd met name minder gebeld over stank- en geluidoverlast. In totaal zijn 573 meldingen binnengekomen. Alleen het aantal klachten over afval is gestegen, het ging hier vooral om afvaldump.

Overzicht klachten 1996 1997 1998
Afvalstoffen 50 83 101
Bodemverontreiniging 16 20 10
Verontreiniging oppervlaktewater 8 26 24
Stank en stof 127 176 148
Meststank 9 56 29
Geluidhinder 106 124 99
Geluidhinder, vliegtuigen 17 52 9
Diversen 66 156 153
Totaal 399 693 573

(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365263)

Alternatieve energievoorziening
De provinciale warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) wordt voorzien van een absorptiekoelmachine. Uit onderzoek is gebleken dat daarmee de installatie optimaal gaat functioneren. Zo onstaan energie- en milieuwinst, alsmede gunstiger financiële voorwaarden. Met de nieuwe installatie vermindert het gasverbruik met 10% en is
5% minder electriciteit nodig. Dit resulteert in een lagere CO2 uitstoot van 180.000 kg per jaar.
De WKK-installatie blijft tevens dienen als noodstroomvoorziening. In de zomermaanden wordt de vrijkomende warmte benut voor de absorptiekoelmachine; momenteel geschiedt de koeling van het provinciehuis met behulp van condensors met elektisch aangedreven ventilatoren. De vrijkomende warmte wordt benut voor de koelmachine, die voor de koeling van het provinciehuis moet zorgen.

Het college van GS stelt de staten voor af te zien van het gebruik van "Groene Stroom".
Gedeputeerde Joh. Dijks wijst erop dat de nieuwe installatie al leidt tot een flink milieuvoordeel. Door het lagere energiegebruik wordt ongeveer f 10.000,00 per jaar extra bespaard. Dit bedrag wordt gereserveerd voor interne milieuzorg in het provinciehuis. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365263)

Herziening saneringsprogramma motorsportterrein Steenbergerveld Roden
De provincie stelt de minister van VROM voor de geluidbelasting van een aantal woningen bij het motorsportterrein Steenbergerveld te Roden te verlagen. Eerder werd al voor één woning een maximaal toelaatbare waarde voor geluidbelasting 63 dB(A) opgenomen in het saneringsprogramma (Amerika 18). De minister had zelf aangegeven dat voor meerdere woningen een lagere geluidbelasting mogelijk is. De provincie ziet geen reden om van dit voorstel af te zien. Ook de zienswijzen van de in juli geïnformeerde omwonenden geven hiertoe geen aanleiding. Het door gedeputeerde staten eind 1997 vastgestelde saneringsprogramma wordt aangepast. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie , telefoonnummer (0592) 365263)

Gewas- en veedrenkschade door grondwaterwinning rond Emmen De winning van grondwater in Emmen reduceert de gewasopbrengsten in de agrarische sector. Dat blijkt na een onderzoek van de onafhankelijke Technische Commissie Grondwaterbeheer (TCGB). In het gebied wint de WMD grondwater op haar winplaatsen Valtherbosch en Noordbargeresch. Ook Emmtec Services BV te Emmen haalt er water uit de bodem. Het college van GS heeft het onderzoek uit laten voeren op verzoek van het voormalige Landbouwschap.
De commissie onderzocht 2.600 hectare grond van 112 boeren uit de omgeving. Bij ongeveer de helft van hen is aangetoond dat de verlaagde grondwaterstanden door waterwinning schade tot gevolg hebben.
Over de periode 1982 tot en met 1997 is de totale schade, inclusief de rente, berekend op 2,2 miljoen gulden.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Andrea van den Boogaart, telefoonnummer (0592) 365267)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 6675 '
Lees ook