Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 1 juni 1999

Assen, 1 juni 1999
Persberichtnummer 99-104Bijdrage provincie voor eerste warmtepompen in Drenthe Gedeputeerde staten stellen 48.000 gulden beschikbaar voor het proefproject Warmtepompen in het Uilenveld te Emmen. Van Os Bouwbedrijf BV gaat als eerste in Drenthe zestien nieuwbouwwoningen voorzien van warmtepompen. Deze worden ingezet voor de verwarming van de ruimtes en verbruiken weinig fossiele brandstoffen. De woningen in Emmen worden niet aangesloten op het gasnet, wel op het elektriciteitsnet. De activiteit sluit aan bij het doel van het Provinciaal omgevingsplan en het Bestuursprogramma om te werken aan duurzaamheid.
Een warmtepomp werkt hetzelfde als een koelkast. Warmte wordt onttrokken aan een ruimte en elders weer afgegeven, in dit geval in woonruimtes. Bij de koelkast wordt de onttrokken warmte aan de achterkant van het apparaat afgegeven.
Ook op landelijk niveau bestaat belangstelling voor de praktijkproef, naast EDON Duurzaam wordt een bijdrage geleverd door de NOVEM. De totale kosten bedragen 300.000 gulden. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Geld voor zorgsector
De provincie besteedt het budget, bedoeld voor de zogenaamde 'zorgvragers', dit jaar aan zeven activiteiten. Het geld wordt ingezet voor deskundigheidsbevordering, training, participatie en representatie. In totaal wordt 50.000 gulden beschikbaar gesteld met de volgende verdeling:

Patiënten Platform Drenthe (PPD) 2.493 gulden
Provinciale Gehandicaptenraad Drenthe (PGD) 4.902 gulden Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Drenthe (OSO) 2.593 gulden Federatie van Ouderenverenigingen in Drenthe (FvO) 10.063 gulden Meer Bewegen Voor Ouderen in Drenthe (MbvO) 6.913 gulden Drents Platform vrouwen 50+ 7.513 gulden

(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Drentse steun voor Frans bevrijdingsmuseum
Het Musee de la France Libre in Parijs ontvangt 10.000 gulden van de provincie Drenthe. Het museum is een nieuw onderdeel van het Hotel national Dome des Invalides. In het museum wordt de rol van het Franse bevrijdingsleger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd.
Gedeputeerde staten stellen het geld beschikbaar op verzoek van de stichting Herdenking Landing Franse Parachutisten 1945. Een gebaar uit dankbaarheid jegens de toenmalige bevrijders. De Franse parachutisten waren op 7 en 8 april 1945 nauw betrokken bij de bevrijding van Drenthe. Zij waren in Drenthe gedropt om samen met het verzet verwarring te zaaien zodat een snellere opmars van de geallieerde troepen mogelijk was. Er zijn altijd contacten gebleven met de betrokken Franse parachutisten. Zo bezochten zij de provincie Drenthe in 1985 en 1995.
Het is de bedoeling dat er in het museum ook aandacht wordt besteed aan het Drenthe van nu.
De Franse president Jacques Chirac opent het museum op 18 juni
2000.
Gedeputeerde staten stellen aan provinciale staten voor het bedrag beschikbaar te stellen uit het krediet voor internationale en ontwikkelingssamenwerking.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Marleen Dohle, Stafgroep Communicatie,
telefoon (0592) 365 266)

Goedkeuring voor begroting De Wolden
Gedeputeerde staten hebben ingestemd met de begroting 1999 van de gemeente De Wolden. Die goedkeuring is nodig omdat de gemeente De Wolden eind vorig jaar onder preventief financieel toezicht van de provincie is geplaatst. De financiële situatie van De Wolden gaf daar aanleiding toe. De verwachting was dat het tekort van De Wolden op zou lopen tot 7,5 miljoen gulden als er geen maatregelen getroffen zouden worden. Inmiddels ziet het financiële beeld van de gemeente er beter uit. Op grond van de maatregelen die de gemeenteraad heeft vastgesteld is er in 2002 weer sprake van een sluitende begroting. Dit vooruitzicht heeft ertoe geleid dat de gemeente geen goedkeuring meer hoeft te vragen voor begrotingswijzigingen 1999, behalve als er sprake is van nieuw beleid. Omdat daar nieuwe lasten uit voortkomen is daarvoor nog wel toestemming nodig van de provincie.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Marleen Dohle, Stafgroep Communicatie,
telefoon (0592) 365 266)

College blijft subsidieverzoek voor publicatie over Emmer-Erfscheidenveen afwijzen
Gedeputeerde staten houden vast aan hun besluit om een subsidieaanvraag voor de publicatie "Terug naar de bruine wereld van Emmer-Erfscheidenveen 1898-1948-1998" af te wijzen. Uitgeverij Boon te Groningen diende bezwaar in tegen het besluit van
12 februari jl., maar het college ziet in de uitspraak van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften zijn standpunten bevestigd.
De commissie kwam, net als GS, tot de conclusie dat de publicatie een overwegend lokaal karakter heeft en niet, zoals de Subsidieregeling drentse publicaties voorschrijft, een regionaal belang dient. Het college heeft bovendien de Algemene subsidieverordening juist toegepast. De subsidieaanvraag had acht weken voor verschijning van de publicatie ingediend moeten worden en dat is niet gebeurd. Ook weerlegt de commissie de beschuldiging dat de provincie verwachtingen heeft gewekt. De reclamant kon dit op geen enkele wijze aantonen.
Het advies van de Commissie luidde eenstemmig om de bezwaren tegen het eerdere GS-besluit ongegrond te verklaren. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365267)

GS ondersteunen planontwikkeling VAMORAMA
Het college gaat 4.000 gulden bijdragen in de planontwikkeling voor een recreatief-toeristische invulling van het VAM-terrein en de omgeving Zuidmaten. De bedoeling van het VAMORAMA is om de afvalberg in Wijster open te stellen om zo het publiek te betrekken bij het fenomeen afvalverwerking. Dat gebeurt in samenhang met het nabijgelegen gebied Zuidmaten dat in handen is van de Stichting "Het Drentse Landschap".
Het verzoek komt van het Recreatieschap mede namens de VAM, het Drentse Landschap en de gemeente Middenveld. Met de bijdrage van GS uit het Ontwikkelingsfonds recreatie en toerisme dragen alle partijen een gelijk aandeel in de voorbereidingskosten van 20.000 gulden.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365267)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea v/d Boogaart van de de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365267, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 7002 '
Lees ook