Provincie Drenthe


Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 29 juni 1999

Assen, 29 juni 1999
Persberichtnummer 99-120College wil graag gezamenlijke aanpak verkeersovertreders GS willen op korte termijn 160.000 gulden beschikbaar stellen voor het project "Integrale Verkeershandhaving in Drenthe". Daarnaast stellen zij provinciale staten voor om in 2000 nog eens 550.000 gulden voor het project te reserveren.
De plannen komen van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Drenthe en moeten bijdragen aan een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers. Het geld van de provincie wordt o.a. ingezet voor uitbreiding van het provinciale snelheidsmeetnet, verschijnborden en andere apparatuur om verkeersgegevens te verzamelen.
Te hard en door rood licht rijden blijft al steeds minder vaak ongestraft. Ook in Drenthe zijn diverse radarprojecten en verkeerstoezichtprojecten opgezet. Alleen benaderen de verschillende organisaties, zoals wegbeheerders of de politie de problematiek nog vanuit een eigen invalshoek. Zowel de provincie als de Regiopolitie heeft de wens geuit om tot betere afstemming te komen. De plannen van het ROV dragen bij aan een doelgerichtere samenwerking. De verschillende partijen kunnen hun mensen en middelen efficiënter en effectiever inzetten. Zo wordt de pakkans bij overtredingen in de beleving van de weggebruiker groter en dat geeft resultaten.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Andrea van den Boogaart van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365267)

Provincie adviseert Ministerie van VROM honorering Drentse woonwijkprojecten
Gedeputeerde staten zijn positief over drie Drentse woonwijkpojecten die bij het Ministerie van VROM zijn aangemeld voor subsidie. Het college adviseert de staatssecretaris dan ook om de de verzoeken te honoreren. Het gaat om het plan 'de Fazant' van de gemeente Hoogeveen, het plan 'Airydorp' van de gemeente Emmen (wijk Emmermeer) en het plan 'Jasmijnstraat en omgeving' van de gemeente Borger-Odoorn (Nieuw Buinen). Het Ministerie van VROM heeft, gekoppeld aan de Tijdelijke Stimuleringsregeling Herstructurering Goedkope Woningvoorraad 1999, een budget beschikbaar gesteld voor gemeenten. De regeling is bedoeld voor bestaande woonwijken waar verbetering van de woningen en de leefbaarheid nodig is. De drie ingediende Drentse projecten blijken prima aan te sluiten bij het provinciaal beleid, zoals vastgelegd in het Bestuursprogramma en Provinciaal omgevingsplan. Zo houden gemeenten bij het opknappen van woningen rekening met de woningmarkt op regionaal niveau en wordt ook de woonomgeving aangepakt. De aanpassingvan woningen voor ouderen, en de aanleg van groen en straatverlichting zijn concrete uitwerkingen hiervan. De plannen zijn door de gemeenten samen met de woningcorporaties en bewoners opgesteld.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Statenmotie intensieve veehouderij uitgewerkt De provincie heeft het ontwikkelingsperspectief voor de bestaande intensieve veehouderij in Drenthe uitgewerkt in een discussienota. Deze nota is gepresenteerd aan de woordvoerders van de statenfracties, de Drentse gemeenten, de NLTO, de Milieu Federatie Drenthe, en de Ministeries van VROM en LNV. Met de inbreng van genoemde overheden en organisaties wil de provincie komen tot een werkbare situatie. De resultaten worden in een beleidsnota vastgelegd, die in oktober verschijnt. Aanleiding is de motie, die werd aanvaard tijdens de provinciale statenvergadering van december vorig jaar. In deze vergadering werd het Provinciaal omgevingsplan behandeld en vastgesteld. De inhoud van de motie leidde tot de opdracht aan gedeputeerde staten om te komen met een nadere uitwerking van het onderwerp intensieve veehouderij. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Besteding fondsen Welzijn, Zorg en Integraal Ouderenbeleid Vanuit de drie provinciale fondsen bedoeld voor welzijn, zorg en ouderenbeleid worden dertien projecten gesteund voor een totaalbedrag van 387.750 gulden. De besteding heeft betrekking op de tweede ronde dit jaar, waarvoor inschrijving mogelijk was. De verdeling van de gelden is als volgt:

Welzijnsfonds bedragen in ƒ
St. Drents Vrouwenbureau, Begeleiding vrouwen in armoedesituaties
45.000,-
Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Boeren en hun buren 17.000,- Stichting welzijn Meppel, Preventie problemen Marokkaanse jongeren
33.750,-
Gemeente Emmen, Pilotproject jeugdsport (Na raadpleging Statencommissie Welzijn) 60.000,-
St. Drentse 5 mei-viering, Drentse bevrijdingsfestival 10.000,-
165.750,-
Fonds Zorg
Realiseer en Diemen & van Gestel/TZD, Mantelzorgondersteuning 20.000,- Stichting Dreei, Wachtlijstbegeleiding 25.000,- Humanitas, Lotgenotengroep 20.500,-

65.500,-
Fonds Integraal Ouderenbeleid
Stichting Welzijn Meppel, Lokaal loket 55+ ouderenadvies 45.000,- Gemeente Aa en Hunze, Seniorenvoorlichting 45.000,- APZ Drenthe, Verpleeghuis de Vierackers, Respijtzorg bij Molukse ouderen 40.500,-
Stichting Opmaat Emmen, Voorlichtingsproject allochtone ouderen
20.000,-
Senioren Zomerschool Drenthe, cursus voor 50-plussers 6.000,-
156.500,-

(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Provincie verleent subsidie voor marktonderzoek project Castellum De Stichting Castellum ontvangt van de provincie Drenthe een bijdrage van 13.000 gulden. Het bedrag zal worden besteed aan een marktanalyse voor het Castellum-project nabij Coevorden. Met de analyse wil de stichting nagaan of er een markt bestaat voor het project. Bij een positieve uitkomst wordt ook alvast gekeken naar een meest kansrijk planconcept. De kosten van het totale project zijn geschat op 35 miljoen gulden. Deze investering maakt een bezoekersaantal van hondervijftig- tot tweehonderdduizend personen per jaar noodzakelijk
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)

Steun voor onderzoek buitenschoolse opvang Midden Drenthe De provincie stelt een bijdrage van 15.000 gulden beschikbaar aan het Dorpenoverleg Midden Drenthe. Dit overleg wil wil de knelpunten van, en mogelijkheden voor buitenschoolse opvang in de dorpen onderzoeken. Het aanbod blijkt op lokaal niveau onvoldoende te zijn. Bovendien bestaat er een vervoersprobleem van de dorpen naar de grotere kernen. Het dorpenoverleg streeft naar oplossingen op maat. De bijdrage van de provincie komt uit het zogenaamde LEADER fonds.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 263)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 7327 '
Lees ook