Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 20 april 1999

Assen, 20 april 1999
Persberichtnummer 99-081Economisch beleid in plattelandsgemeenten
Het college van gedeputeerde staten stelt 70.000 gulden beschikbaar voor de ontwikkeling van economisch beleid in 7 landelijke gemeenten. Het verzoek komt van de Kamer van Koophandel (K.v.K.). In Westerveld is al een vergelijkbare pilot met succes afgerond. De kamer mistte economisch beleid bij de kleinere gemeenten. De bijdrage is bedoeld om daar de beleidvorming te versnellen. Per jaar moeten twee of drie plannen van de grond komen. Om in aanmerking te komen voor de bijdrage moeten recreatie en toerisme belangrijke bouwstenen zijn van het gemeentelijk beleid. Ook moeten ze passen binnen de ontwikkelingsdoelen van de provincie zoals die in het Provinciaal Omgevingsplan en het Noordelijke Kompas voor de Toekomst staan.
Gemeenten kunnen tot 31 december 2001 gebruikmaken van de regeling. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365265, e-mail: a.boogaart@drenthe.nl)

Goedkeuring bestemmingsplan kom Paterswolde
Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan voor de kom van Paterswolde in z'n geheel goedgekeurd. Met het plan streeft de gemeente Zuidlaren naar een grotere herkenbaarheid van het centrumgebied in dit dorp. Dit valt onder andere te bereiken door een concentratie van winkels en kantoren, door het mogelijk maken van een grotere bebouwingsmassa en door herinrichting van het openbaar gebied.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Drentse bijdrage aan "2003 Jaar van de boerderij" GS zullen provinciale staten voorstellen 40.000 gulden beschikbaar te stellen voor het project "2003 Jaar van de boerderij". Het gaat hier om een landelijk project om meer aandacht en waardering te krijgen voor historische boerderijen en boerenerven. Het project wil eigenaren, ambtenaren en architecten informeren over hoe zij verantwoord kunnen omgaan met historische boerderijen. Zo wil de stichting die hiervoor wordt opgericht een architectonisch ideeënboek maken, een informatiepakket samenstellen voor eigenaren die hun boerderij willen verbouwen en een cursus geven aan bouwkundigen en gemeentelijke monumentenambtenaren. De stichting in oprichting is een initiatief van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek in samenwerking met instanties als Nationaal Contact Monumenten, Landelijk Beraad Boerderijen, Stichting Werkgroep Boerenerven, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Ministerie van OC&W en het Nederlands Openluchtmuseum.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)


260.000 gulden voor herstel rieten daken
Gedeputeerde staten kunnen, op basis van de ruim 260.000 gulden die voor dit jaar beschikbaar is, 196 aanvragen honoreren voor een provinciale bijdrage voor herstel van rieten daken. Bij de subsidieverstrekking heeft de provincie voorrang gegeven aan cultuurhistorisch waardevolle panden en beeldbepalende panden die liggen in een landschap met een hoge en middel cultuurhistorische gaafheid. De provinciale subsidie bedraagt dit jaar maximaal 1.600 gulden per pand.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Fietsbrug in Noordscheschut overgedragen gemeente Hoogeveen De Schoolvonder, een fietsbrug over de Verlengde Hoogeveensche Vaart, in Noordscheschut komt in handen van gemeente Hoogeveen. Vanwege de slechte staat van de brug heeft de provincie geprobeerd de brug aan het openbaar verkeer te onttrekken. Ondanks het feit dat de gemeente in 1997 vlakbij de brug een nieuwe heeft aangelegd, stuitte dit plan op bezwaren van de plaatselijke bevolking. Daarom neemt de gemeente na een opknapbeurt de brug over in eigendom, beheer en onderhoud. De provincie voorziet de brug eerst van een staalconstructie en maakt de draaibrug bedienbaar vanaf de gemeentelijke Brug om de Oost. De kosten bedragen 250.000 gulden en komen ten laste van het budget onderhoud provinciale vaarwegen. (Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365265, e-mail: a.boogaart@drenthe.nl)

"Dynamiek door noaberschap" in Veenkoloniën
Het college draagt 25.000 gulden bij aan de projectontwikkeling voor nieuwe economische impulsen in de Veenkoloniën. Doel van het project "Dynamiek door noaberschap" is om vier of vijf grote projecten te selecteren, die de economie in de regio nieuwe kansen bieden. Initiatiefnemers zijn de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Stadskanaal en Vlagtwedde en de gezamenlijke Kamers van Koophandel van Groningen en Drenthe. Later zijn ook beide provincies, het waterschap Dollardzijlvest en de NLTO erbij betrokken. Omstreeks januari 2000 moet de planvorming klaar zijn en gaan de betrokkenen over tot uitvoering.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Andrea van den Boogaart, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365265, e-mail: a.boogaart@drenthe.nl)

Geld uit Leaderfonds voor drietal projecten
Het nieuwe college van gedeputeerde staten heeft ingestemd met drie bijdragen uit het Europees programma Leader aan Drentse projecten. Aan het project "Integrale management ontwikkeling basisonderwijs Middenveld" is 50.000 gulden toegekend. Een kwaliteitsverbetering van het management in het basisonderwijs staat hier centraal. Dit blijkt nodig vanwege de veranderingen binnen het onderwijs, waaronder de bestuurlijke schaalvergroting sinds de gemeentelijke herindeling. Het project kost in totaal 100.000 gulden. Aan het project "zorgboerderij Refaja" wordt 10.600 gulden bijgedragen. Doel van dit project in Echten is een zorgboerderij te realiseren voor 6 personen met een verstandelijke handicap. Hier wordt zorg en werk gecombineerd. De gehandicapten worden hier voorbereid op een baan in de sociale werkvoorziening of een betaalde baan. De totale kosten van het project zijn 53.000 gulden.

Het project "Infocentrum Echten 't huus met de Belle" krijgt
199.300 gulden uit het Leaderfonds en tevens 37.500 gulden uit de eigen middelen van de provincie. In de oude boerderij 't Huus met de Belle wordt een informatiecentrum opgezet, waar toeristische initiatieven en bedrijvigheid worden gebundeld. Het complex in Echten valt onder monumentenzorg en beschikt over een schaapskooi, hooischuur, kapschuur en varkensschuur.
Naast een ambachtelijk bedrijf wordt voor toeristen een bed and breakfast accommodatie gerealiseerd. De provincie verwacht dat de voorziening een belangrijke impuls zal geven aan de toeristische ontwikkeling in Echten en het gebied rond het Oude Diep. De totale kosten zijn 793.000 gulden. Ook de gemeente de Wolden is deelnemer in dit project.
(Voor meer informatie over dit onderwerp: Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263, e-mail: a.terpstra@drenthe.nl)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Besluitenlijst GS Drenthe - 7701 '
Lees ook