Provincie Friesland

PERSBESLUITENLIJST

Vergadering van Gedeputeerde Staten,
dinsdag 17 maart 2003

Mededelingen

Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS vergadering van dinsdag 11 maart 2003 vastgesteld.

Besluitenlijst beschikbaar

Wijziging rechtspositieregelingen in verband met dualisering Op 12 maart is de Wet dualisering in werking getreden. De invoeringen van de dualisering vraagt enkele wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en uitvoeringsregelingen.

Wijziging van de FPU-plusregeling
In het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) hebben het Interprovinciaal Werkgeversverband(IWV) en de bonden overeenstemming bereikt over een wijziging van de Flexibel Pensioen en Uittreden -plusregeling (FPU) provincies.

Inventarisatie historische boerenerven
Er wordt een inventarisatie gemaakt van historische boerenerven in het Friese terpengebied. Deze inventarisatie biedt - gedocumenteerd in de vorm van een schetsboek met cd-rom - een overzicht van de staat van de boerenerven. Het resulteert in een visie op de toekomst van deze historische plaatsen, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij de herinrichting van erven. Het doel van dit Belvedère project is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het Friese landschap door behoud van de historische boerenerven. Het is de bedoeling om in een later stadium het project naar heel Fryslân uit te breiden.

Persbericht beschikbaar

Overeenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer A7-zone Provincie Fryslân heeft vandaag ingestemd met de overeenkomst met Arriva voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in de A7 zone. Arriva is vorig jaar na een Europese aanbestedingsprocedure gevraagd om het collectief vraagafhankelijk vervoer in Zuid-Oost Fryslân uit te voeren. Het aanbod van Arriva bestaat uit een deeltaxi van deur naar halte en vice versa in Drachten, een bedrijventaxi voor de bediening van bedrijventerreinen in de A7-zone en een thuisbrengservice per taxi voor reizigers die met een late bus in Drachten aankomen. Ook komt er een Q-linertaxi die, in aanvulling op de Q-liners die Drachten, Heerenveen en Leeuwarden, de reiziger van deze haltes naar de hun huis in de bebouwde kom brengen. De overeenkomst wordt aangegaan van 1 september 2002 tot en met 31 augustus 2006, met de mogelijkheid van verlenging.

Stuk beschikbaar

Provincie wijst voorstel aanmelding Habitatrichtlijngebieden af De provincie Fryslân stemt niet in met de door de minister van LNV voorgestelde Habitatrichtlijngebieden en maakt bezwaar tegen het toezenden van de aanmeldingslijst aan de Europese Commissie. Reden hiervoor is vooral de grote onduidelijkheid over de doorwerking van deze beschermingszones voor natuurlijke leefgebieden en kwetsbare planten- en diersoorten. Het is niet helder wat in de praktijk de consequenties zijn voor het gebruik van deze gebieden en voor de ontwikkelingen in de omgeving ervan. Dit kan een negatieve invloed hebben op het draagvlak voor het natuurbeleid. Stuk beschikbaar
Persbericht beschikbaar

Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma (PRUP) 2002-2007 Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma 2002-2007 vastgesteld. In dit programma - ook wel het PRUP genoemd - worden de rijksgelden voor restauratie van monumenten verdeeld, in totaal zo'n E 7 miljoen. Dit rijksgeld is bestemd voor de 20 zogenaamde 'niet-budgethoudende' Friese gemeenten. Het totaal van de door deze gemeenten gevraagde bijdragen voor restauratieprojecten is daar echter een veelvoud van en bedraagt op dit moment al ruim E 19 miljoen. Stuk beschikbaar
Persbericht beschikbaar


---- --

Deel: ' Besluitenlijst GS Friesland '
Lees ook