Provincie Groningen

Groningen, 11 juni 2002 Besluitenlijst nr.21

1. GS hebben het plan van aanpak voor de uitvoering van de BLOW (Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie) provincie Groningen definitief vastgesteld. Het plan van aanpak verschaft inzicht in de tijdsplanning en activiteiten die de provincie de komende jaren gaat leveren om de afgesproken taakstelling van 165MW in 2010 te halen. In het plan van aanpak wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op de aangewezen en uit te werken locaties die in het POP zijn vastgelegd.

2. GS hebben voor 2002 een prestatieafspraak gemaakt met de Dienst Landelijk Gebied voor de uitvoering van werkzaamheden en besteding van middelen voor landinrichting, natuurbeheer, grondverwerving en SGB (Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid). Voor meer informatie, zie persbericht nr.107, d.d. 11-06-02.
3. GS hebben in principe besloten een subsidie van 227.000,- te verlenen aan Stichting het Groninger Landschap voor de aankoop van 25.95.70 ha toekomstig natuurgebied in Bourtange. Aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit.

4. GS hebben besloten opdracht te verlenen aan bureau Middelkoop voor het maken van een landschappelijk raamwerk voor de POP-regio's Noord en West. Deze moeten de landschappelijke kwaliteit van de gebieden garanderen en verbeteren en richtinggevend kader zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Met de opdracht is een totaalbedrag van 80.000 gemoeid.

5. GS hebben besloten de planuitwerking/-uitbreiding nr.1 van de ruilverkaveling Lutjegast-Doezum vast te stellen.
6. GS hebben besloten een subsidie van 750,- toe te kennen aan Stichting Voetbalkamp Groningen voor de organisatie van een zomervoetbalkamp 2002 voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Het doel is het organiseren van een educatieve, gezonde en sportieve vakantiebesteding en kent naast het sportieve element ook een welzijnscomponent.

7. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente De Marne voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf van Vierhuizen naar de Kerkvoogdijpolder, omdat deze polder zijn open karakter dient te behouden.
8. GS hebben het ontwerpbesluit vastgesteld voor de verlening van een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer aan Remag Alloys i.o. te Groningen. Remag Alloys i.o. wil op het terrein van Aluminium Delfzijl een inrichting realiseren waar uit magnesiumschroot magnesiumlegering wordt geproduceerd. Dit is het eerste initiatief tot verwerking van magnesium te Delfzijl.

9. GS stemmen in met het benoemen van de juryleden voor de Wessel Gansfortprijs 2002. Deze culturele prijs van de provincie Groningen wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die op een bijzondere wijze een impuls heeft gegeven aan het culturele leven in Groningen. Voor het voordragen van een kandidaat voor de zevende prijs zijn de volgende juryleden benoemd: Hanneke Kappen (beeldend kunstenares in alle vormen), Stientje van Tricht (directrice IVAK) en Jan Veldman (vorige laureaat).

10. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Gereformeerde Brassband Immanuël Eemsmond voor een uitwisselingsproject met een Hongaars kamerorkest af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet
11. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Hanze Service voor het maken van lesmateriaal ten behoeve van het HBO en WO af te wijzen, omdat het verzoek niet past binnen de subsidiecriteria.
12. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het sportcentrum RUG/Hanzehogeschool voor de jaarlijks te organiseren Athene Spelen af te wijzen, het doel is het promoten van beide onderwijsinstellingen bij toekomstige leerlingen. Hiervoor is geen provinciale subsidieregeling aanwezig.

13. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Topsport Noord Nederland voor het NK 3-3 Basketball af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.
14. GS hebben besloten een subsidie van 500,- te verlenen aan de Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Groningen voor een gezamenlijke ontmoetingsdag voor lotgenoten uit Friesland en Drenthe. De aanvraag sluit goed aan bij de doelstelling "vraaggestuurde zorg" uit de regiovisie zorg.

15. GS hebben besloten een tweetal subsidies te verlenen in het kader van de subsidieregeling verkeersveiligheidsprojecten provincie Groningen 2001-2004:

- 27.226,81 aan de gemeente Slochteren

- 27.226,81 aan de gemeente Vlagtwedde

16. GS hebben besloten een subsidie van 1.000,- te verlenen aan de Stichting Gered Gereedschap ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten in 2002.

17. GS hebben besloten een subsidie van 1.000,- te verlenen aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond voor het 6e Noordelijk Open Rolstoeltennisranglijsttoernooi en eenzelfde bedrag aan Stichting Bevordering Aangepast Sporten voor het Harm Wiegman Jeugdsportweekend en Watersportweekend.

18. GS zenden ter kennisneming het Plan Stimulering Cultuurtoerisme Groningen aan de Statencommissie Economische Zaken toe. Dit plan is overeengekomen met de VVV stad Groningen. GS geeft hiermee uitvoering aan het besluit van PS van 6 febr. jl. met betrekking tot de subsidiëring van activiteiten ter stimulering van o.a. cultuurtoerisme. De subsidie voor het plan bedraagt 226.890,-.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen 12-06-2002 '
Lees ook