Provincie Groningen

Groningen, 23 mei 2002 Besluitenlijst nr.18

1. GS hebben besloten een subsidie van 31.535,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de "Scan Innovatie en Samenwerking ICT in Oost-Groningen". De scan wordt in het kader van de uitvoering van het POP uitgevoerd bij een aantal gemeenten en andere organisaties die betrokken zijn bij de ICT-ontwikkeling van Oost-Groningen.

2. GS hebben besloten een subsidie van 6.000,- te verlenen aan de gemeente Zuidhorn voor de realisering van vijf aanlegvoorzieningen voor de recreatievaart. Voor meer informatie, zie persbericht nr.97, d.d. 21-05-02.

3. GS hebben het Ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2002-2007 vastgesteld. Hierin worden de budgetten van het rijk toegedeeld aan monumenten in de provincie Groningen die aanmerking komen voor restauratie.

4. GS hebben besloten de vergunning van PPG te Westerbroek op grond van de Wet Milieubeheer te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de volgende aspecten:

+ de huidige en toekomstige emissies van de ovens 607, 608 en 609

+ de opslag en residu uit de rookgasgewassers op het terrein van PPG

+ de emissie van de finish-afdeling

+ meting van de emissies

+ productiecapaciteit

Tegen dit besluit kan tot en met 8 juli beroep worden ingesteld.
5. GS hebben besloten een dwangsom van 5.000 per week, met een maximum van
30.000,-, op te leggen aan North Refinary Delfzijl wegens het ontbreken van een Veiligheidsbeheerssysteem. Op basis van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BZRO '99) dient North Refinary hierover te beschikken.

6. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Stichting Beeld-en-Land '87 voor de restauratie van het kunstwerk "Hongerige Wolf" van Arie Berkulin in de Reiderpolder af te wijzen op advies van de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst.

7. GS hebben, op advies van de LEADER Actiegroep Oldambt-Westerwolde besloten de verdere ontwikkeling van de Heemtuin in Muntendam met een financiële bijdrage van 45.000 te ondersteunen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.98, d.d. 21-05-02.
8. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Stichting Snikkeweek 2001 te Musselkanaal voor de organisatie van de Snikkeweek af te wijzen. De afgelopen jaren hebben GS de Snikkeweek meerdere malen financieel ondersteund, tevens zijn GS in 1998 en 1999 betrokken geweest bij de opening. GS zijn echter van mening dat de organisatie van een feestweek als de Snikkeweek door de lokale overheden en het plaatselijke bedrijfsleven moet worden gedragen.
9. GS hebben besloten dat over de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen, dat op 8 mei jl. is genomen, een referendum kan worden gehouden.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen 23-05-2002 '
Lees ook