Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 18 mei 1999

nr.18/1999

1. GS hebben besloten t/m 2003 een bedrag van ƒ6.8,- miljoen uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds te reserveren voor de herstructurering van na-oorlogse wijken in de gemeente Stadskanaal. Voor meer informatie, zie persbericht nr.113, d.d.
18-5-99.

2. GS hebben besloten een proivinciale bijdrage van ƒ 25.000,- te verlenen voor de uitvoering van INBINN (Intensivering Binnenvaart)-projecten in het jaar 1999.

3. GS hebben de concept-uitgangspuntennotitie provinciale regiovisie ouderenbeleid 2001-2005 voorlopig vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.114, d.d. 18-5-99.
4. GS stemmen in met het gunnen van de verdrogingsenquete 1999 aan Grontmij. De provincie laat jaarlijks een enquete verrichten onder natuurbehherders om de voortgang van de verdrogingsbestrijding te toetsen aan de landelijke verdrogingsdoelstellingen. Dit jaar wordt de enquete uitgebreid met de natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die na het referentiejaar van de verdrogingsdoelstellingen (1994) in eigendom van de natuurorganisaties zijn gekomen.

5. GS hebben besloten een tweetal subsidies voor nieuwe-media activiteiten toe te kennen, met een totaalbedrag van ƒ
18.200,-. Voor meer informatie, zie persbericht nr.115, d.d.
18-5-99.

6. In een brief aan de gemeenten delen GS mee dat in het jaar 2000 voor het onderdeel stads- en dorpsvernieuwing de gebruikelijke werkwijze wordt gehanteerd. Om de overgang van het provinciaal stadsvernieuwingsfonds naar het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zo soepel mogelijk te laten verlopen zal het jaar 2000 worden bestempeld als overgangsjaar.
7. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Stichting Facilitair Ondersteuningscentrum Groningen (FOC) voor het project "Klankgebaren" af te wijzen. Het project betreft het maken van een video en een CD ten behoeve van kinderen met het syndroom van Down. Omdat het een landelijk georiënteerde activiteit gaat, gaat dit het provinciaal belang te boven. Op grond van dit criterium wordt de aanvraag afgewezen.

8. GS hebben besloten ƒ 1.6,- miljoen beschikbaar te stellen voor een IT-project van Jeugdzorg Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.116, d.d. 18-5-99.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 2495 '
Lees ook