Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 26 mei 1999

nr.19/1999

1. In een brief aan de Statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer delen GS de nieuwste ontwikkelingen mee op het gebied van de bestrijding van geluidshinder. Deze hebben betrekking op de uitvoering van de sanering industrielawaai en de vernieuwing van wet- en regelgeving op het gebied van geluidshinder.
2. GS hebben besloten de huidige dienstregelingen van GADO en VEONN tot 11 juli 1999 te verlengen. Op 11 juli 1999 zal de nieuwe dienstregeling ingaan.

3. GS hebben de ontwerp-projectnota Blauwe Stad vastgesteld. In het kader van de "zienswijze herinrichting met een administratief karakter (HAK) Oldambt" dient door de landinrichtingscommissie een raamplan te worden gemaakt. De projectnota, die ondermeer doelstelling, begrenzing en financiering van het plan bevat zal als leidraad dienen voor het raamplan. Tevens stemmen GS in met de benoeming van deze landinrichtingscommissie HAK Oldambt. De HAK is bedoeld als ondersteuning van agrariërs die met hun bedrijf geheel of gedeeltelijk in de Blauwe Stad of in de Ecologische Hoofdstructuur zijn gelegen. De commissie wordt geïnstalleerd op woensdag 26 mei a.s. door gedeputeerde R.G. Jansen.
4. In een brief aan de Statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer vestrekken GS aan vullende informatie over de voortgangsregeling van (brom)fietsverkeer op rotondes met vrijliggende fietspaden.
5. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 30.000,-- te verlenen aan Swinging Groningen 1999. Tevens spreken GS hun zorg uit over het grote tekort van de stichting en kondigen zij aan na afloop van het festival 1999 een gesprek met de organisatie te willen.
Aan de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Zorg en Cultuur wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit.

6. GS hebben in principe besloten een bijdrage van ƒ 30.000,-- te verlenen aan "de Vlag Uit Route" van het Coöperatief Compagniester Banket. Het project de Vlag Uit Route staat opgenomen in het werkprogramma plattelandsbeleid Gorecht
1999-2003.

7. GS hebben besloten subsidie te verlenen aan een vijftal galerieën in de provincie Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.122, d.d. 25-5-99.

8. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de vereniging Nemo voor de Landelijke Voetpadendagen af te wijzen. GS zijn van mening dat natuurbeschermorganisaties en de provinciale landschappen eerder de aangewezen organisaties zijn als het gaat om het organiseren van wandelingen.

9. GS hebben de ontwerp-besluiten vastgesteld op bezwaarschriften van de "Streekplanuitwerking De Blauwe Stad". GS zijn van mening dat de bezwaarmakers "niet ontvankelijk" zijn, omdat de streekplanuitwerking dermate indicatief van karakter is, dat deze geen concrete beleidsbeslissingen bevat.

10. GS gaan akkoord met de inschakeling van de Zernike Group BV, voor aanvullend onderzoek ten behoeve van het Twinning Centrum Groningen en het verlenen van een provinciale bijdrage aan het onderzoek van ƒ 11.358,--.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 3286 '
Lees ook