Provincie Groningen

Groningen, 28 september 2001 Besluitenlijst nr.30


1. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer doen GS hen de projectopdracht toekomen voor het project "Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen". Begin november zal het plan van aanpak gereed zijn en worden vastgesteld door de stuurgroep.

2. GS hebben een notitie vastgesteld over het prijzenbeleid van de provincie Groningen. Zij hebben besloten het huidige beleid ongewijzigd voort te zetten, m.u.v. de provinciale milieuprijs, deze wordt afgeschaft. Daarnaast is besloten enkele voorwaarden te verbinden aan nieuw in te stellen prijzen.

3. GS hebben besloten een subsidie van 15.625,- te verlenen als co-financiering aan het project "Cursus graandroging en-bewaring". Voor het project is een zelfde bijdrage aangevraagd uit het Kompas/Plattelands Ontwikkelingsprogramma.

4. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS hen over de stand van zaken van het streekproducten-project van de NLTO.

5. In een brief aan de statencommissies Milieu, Verkeer en Vervoer en Ruimte, water en Groen informeren GS over het jaarverslag van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Voor meer informatie, zie persbericht nr.189, d.d. 25-09-01.

6. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS over landbouwprojecten in relatie tot duurzaamheid naar aanleiding van vragen in de statencommissie over de jaarrekening 2000.

7. In een brief aan de statencommissie Economische Zaken informeren GS hen over het eindrapport van de stuurgroep Glasbak. Deze stuurgroep is ingesteld om de aanlanding van transatlantische Tycom-kabel te begeleiden.

8. GS hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 8 en 9 oktober a.s.. het onderwerp is de beleidsbegroting 2002. De vergadering begint op 8 oktober om 9.00 uur en vervolgt op 9 oktober om 13.00 uur

9. GS hebben besloten een subsidie van 125.000,- te verlenen aan het Centrum voor Japankunde. Voor meer informatie, zie persbericht nr.190, d.d. 25-09-01.

10. GS hebben besloten een subsidie van 5.000,- te verlenen aan Stamm voor de organisatie van de Noordelijke Conferentie Welzijn Versterkt op 18 oktober a.s. te Assen. De conferentie is een landelijk initiatief met als doel de functies en ambities van het welzijnswerk en de wijze waarop de werksoort kan bijdragen aan het versterken van de sociale infrastructuur helder in beeld te brengen.

11. GS hebben besloten een eenmalige waarderingssubsidie van 5.000,-te verlenen aan Sportclub Stadskanaal voor het organiseren van sportactiviteiten voor de jeugd van de basisscholen op de woensdagmiddag. Deze verbreding van de verenigingsactiviteiten verdient navolging.

12. GS hebben besloten een aanzegging tot bestuursdwang te doen uitgaan voor het ontruimen van de lading houtsnippers op het terrein van de Nationale Houtbank in de Eemshaven.
13. GS hebben besloten een subsidie van 15.000,- te verlenen aan het project "Watch Lauwersland", een educatief wateronderzoeksproject voor jongeren van 8 - 14 jaar. Het project is een initiatief vanhet consulent natuur- en milieu-educatie. 15. GS hebben besloten een drietal subsidieverzoeken in het kader van de Groningana-regeling voor de uitgave van boekwerken af te wijzen, omdat de Groningana-regeling per 1 januari 2001 is afgeschaft.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 3448 '
Lees ook