Provincie Groningen

Groningen, 2 oktober 2001 Besluitenlijst nr.31

1. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur geven GS een overzicht van de bestedingen van het stimuleringsfonds Zorg, dat halverwege 2000 in werking is getreden.
2. In een brief aan de statencommissie Bestuur en Financien informeren GS hen over de rapportage integraal veiligheidsbeleid. In december 1999 hebben PS de nota "Naar een veiliger provincie" over het integrale veiligheidsbeleid vastgesteld. Over de stand van zaken ten aanzien van de verdere uitvoering en uitbouw van dit beleid wordt gerapporteerd.

3. GS hebben besloten een gedoogbeschikking af te geven voor werkzaamheden in verontreinigde grond op de locatie Chemiepark Delfzijl. Deze gedoogbeschikking loopt vooruit op het saneringsplan dat momenteel wordt opgesteld.
4. GS hebben besloten een bedrag van 185.000,- beschikbaar te stellen voor de begeleiding van de ISV-projectgemeenten (ISV staat voor Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing). Het betreft in totaal 19 gemeenten (alle Groninger gemeenten excl. Groningen, Veendam, Winschoten, Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl en Stadskanaal) waaraan op afroep maximaal 24 adviesuren beschikbaar worden gesteld. De gemeenten worden begeleid voor het indienen van integrale projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage uit het ISV-budget.
5. GS hebben besloten Adviesbureau De Straat Milieuadviseurs voor een bedrag van 135.569,- opdracht te verlenen voor een bronnenonderzoek naar de aard en omvang van de diffuse bronnen in de stroomgebieden van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. De resultaten van dit onderzoek zullen een directe bouwsteen vormen voor het gebiedsgerichte beleid ten aanzien van waterkwaliteit en concrete maatregelen om de milieubelasting van diffuse bronnen terug te dringen.
6. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Noordelijke Stichting voor Koorzang & Koorscholing voor de uitvoering van "Ein Deutsches Requiem" van Brahms af te wijzen omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.

7. GS hebben besloten financiele steun te verlenen aan de gemeenten Bellingwedde en Groningen voor participatie in het Huis voor de Sport. Beide gemeenten hebben kenbaar gemaakt dat ook zij deel willen nemen aan dit samenwerkingsverband. Tijdens het opstellen van de provinciale beleidsnotitie "Samen sterk voor de Lokale Sport" is met deze deelname reeds rekening gehouden (ook in financiele zin).

8. GS hebben besloten goedkeuring te verlenen aan het plan van de gemeente Hoogezand-Sappemeer tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied". Het plan voorziet in een verlenging van de Veenweg mogelijk te maken ten behoeve van het ontsluiten van een nieuw op te richten glastuinbouwbedrijf.

9. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen bieden GS hen een aanvullende notitie aan op de discussienotitie Grondbeleid. De discussienotitie geeft een analyse van knelpunten op de grondmarkt in onze provincie, de rol van de provincie op de grondmarkt en de kansen om de effectiviteit van het provinciale grondbeleid te vergroten. In deze aanvullende notitie worden de mogelijkheden en de noodzaak van het oprichten van een eventueel provinciaal grondbedrijf uitgediept. Belangrijk uitgangspunt is dat GS van mening zijn dat de provincie een actief grondbeleid moet voeren om in staat te zijn de ruimtelijke taakstellingen te realiseren (bijv. de EHS).

10. GS hebben een tweetal "pilot-projecten" ontwikkeld voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). Voor meer informatie, zie persbericht nr.194, d.d. 02-10-01.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 3687 '
Lees ook