Provincie Groningen

Groningen, 18 september 2001 Besluitenlijst nr.29
1. GS hebben in principe besloten een bijdrage te leveren aan 8 projecten in het kader van natuur- en milieu-educatie (NME21) voor een totaalbedrag van 60.000,-. Aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit. Voor meer informatie, zie persbericht nr.180, d.d. 18-09-01.

2. GS hebben de planuitwerking voor de herinrichting Midden-Groningen en de bijbehorende nota Bedenkingen en Commentaar definitief vastgesteld. De ontwerp-planuitwerking heeft van 1-12-'00 t/m
1-1-'01 ter inzage gelegen.

3. GS hebben besloten een bijdrage van 33.500,- beschikbaar te stellen aan RTV Noord voor het TV-programma "Opsporing Noord". Voor meer informatie, zie persbericht nr.181, d.d. 18-09-01.
4. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het jaarprogramma 2002 van het Kompas voor het Noorden vast te stellen. Het jaarprogramma is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het SNN op 21 augustus jl.

5. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de "Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften tegen beschikkingen uitgaande van het SNN" vast te stellen. Deze verordening is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het SNN op 21 augustus jl.

6. GS stemmen in met de ontwerp-rapportage aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer over de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan hoofdwegen en vaarwegen ten gevolge bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Deze rapportage betreft het tweede kwartaal van 2001.

7. GS hebben besloten een subsidie van 313.506,- (waarvan 25% voorfinanciering) te verlenen aan de Regionale Ambulancevoorziening Groningen (RAV) ten behoeve van de investeringskosten van een Geografisch Identificatie Systeem (GIS) en een Auto Voertuig Locatie Systeem (AVLS). Deze systemen leveren een belangrijke bijdrage aan het sneller ter plaatse komen van een ambulance.Voor meer informatie, zie persbericht nr.182, d.d. 18-09-01.

8. In een brief aan het Interprovinciaal Overleg en de Staatssecretaris van Verkeer en Vervoer dringen GS aan op een adequate en uniforme regeling voor schade door en inrichting van noodbergingsgebieden bij wateroverlast.

9. GS hebben besloten een subsidie van 15.000,- beschikbaar te stellen aan Stichting Capella Frisiae voor haar jaarprogramma 2001. Deze stichting heeft tot doel om in de drie noordelijke provincies een kader te scheppen voor de ontwikkeling van koorzang van hoog artistiek en muzikaal niveau. Voor het jaar 2001 gaat om de volgende activiteiten: een passieconcert in Groningen, een zomerconcert in Loppersum, een najaarsproductie in Middelstum en een kerstconcert in Aduard.

10. GS hebben besloten een drietal subsidieverzoeken van de Groninger Voetbalvereniging Velocitas, Korfbalvereniging Sparta en Speeltuinvereniging "de Oosterpoort" voor de aanschaf van materiaal en verbouwingskosten af te wijzen , omdat binnen de subsidieregelingen van de provincie geen mogelijkheden zijn voor subsidiering van dergelijke kosten.

11. GS hebben besloten een subsidie van 12.500,- te verlenen aan de gemeente Bedum voor de realisatie van een kunstwerk in Zuidwolde, met als thema: "weergave van de geschiedenis van de boeskooltijd".
12. GS hebben besloten een subsidieverzoek van "De Oude Ulo" te Leek voor een studiemiddag af te wijzen omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.

13. GS hebben besloten goedkeuring te onthouden aan een wijziging van het bestemmingsplan "buitengebied Veendam, herziening 1997" van de gemeente Veendam. De wijziging beoogt de bouw van een woning mogelijk te maken van het lint Ommerlanderwijk. Het wijzigingsplan beperkt de nabijgelegen agrarische ontwikkelingsmogelijkheden en draagt geen zorg voor een goede landschappelijke inpassing. Bovendien is het plan niet in overeenstemming met het POP.
14. GS hebben besloten een bijdrage van 20.000,- te leveren aan het project "Westerwolde Schoon" van het waterschap Hunze en Aa's en de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal. Het project draagt positief bij aan de waterkwaliteit in het gebied.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 4242 '
Lees ook