Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 16 februari 1999

nr. 6/1999

1. GS hebben ingestemd met de ontwerp-nota Ecologische Verbindingszones. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 34, d.d. 16-2-99.

2. GS hebben het verslag vastgesteld van de financiële positie van de gemeente Winschoten. Dit verslag moet op grond van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet door GS worden opgesteld bij elk verzoek van een gemeente om een aanvullende bijdrage uit het Gemeentefonds. De gemeente Winschoten heeft een verzoek om een aanvullende bijdrage 1999 ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken. GS adviseren om voor dit jaar een aanvullende bijdrage van ƒ 2.5 miljoen te verlenen. Het jaar 1999 wordt gezien als een oriëntatiejaar, in de loop van dit jaar moet er meer duidelijkheid komen over de financiële positie van Winschoten.

3. GS hebben de begroting voor het jaar 1999 van het werkvoorzieningsschap Synergon goedgekeurd. Het werkvoorzieningsschap is in verband met een overschrijding van de inzendtermijn voor de begroting 1999 onder het preventieve toezichtsregime geplaatst. Dit betekent dat deze begroting de goedkeuring van het college van GS behoeft.
4. GS hebben ingestemd met de adviesaanvraag van de statencommissie Bestuur, Financiën en Cultuur voor de instelling van een rekeningcommissie en een commissie beleidsonderzoek.
5. In een brief aan de statencommissie Welzijn en Zorg laten GS weten een brief te hebben ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin zij instemmen met het advies van de provincie over de verdeling van de Wallage-gelden. De betrokken verzorgingstehuizen, subregionale stuurgroepen en de Woon Zorg Vereniging Groningen worden hiervan op de hoogte gesteld.

6. GS hebben ingestemd met de start van het investeringstraject van het zonnecellenproject op de Molukken (Buano), waarvoor reeds in
1996 is besloten een subsidie van ƒ 42.500 ter beschikking te stellen.

7. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Buitengebied herziening
1997" van de gemeente Veendam grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de planvoorschriften.
8. GS hebben besloten in te stemmen met het gereed maken van het bestek voor de vervanging van de brug Eibersburen in de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de keuze van de constructie en de locatie van de brug. De brug wordt vervangen door een beweegbare brug met een doorvaarhoogte van 7.00 meter in gesloten stand.
9. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Leek" grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de planvoorschriften.
10. GS hebben besloten een aanvullende subsidie van ƒ 8.500,- te verlenen aan de gemeente Bedum voor de kunstopdracht Walfriduslaan. De kunstopdracht is uitgebreid op voorstel van de kunstenaar en heeft een positief advies gekregen van de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst.

11. In een brief aan alle gemeenten in de provincie Groningen wijzen GS hen op de Stimuleringsregeling Ruimte voor economische activiteit 1999 (StiREA). Dit is een regeling met als doelstelling het stimuleren van de aanleg en revitalisering van bedrijventerreinen. Een brochure van StiREA is met de brief meegezonden.

12. GS gaan akkoord met de opdrachtverstrekking aan het Centrum voor Arbeid en Beleid om het document "Arbeidsmarkt Noord-Nederland
2000-2006" te schrijven. Het document wordt geschreven in overleg met de noordelijke REONN (Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Noord-Nederland) werkgroep arbeidsmarktbeleid. De provincie Groningen draagt, evenals de provincies Drenthe en Friesland, ƒ 5.000,- bij.

13. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 500,- beschikbaar te stellen voor een studiedag van de Noord-Nederlandse biologische landbouwvereniging in Marum over het onderwerp genetische modificatie.

14. GS hebben ingestemd met de opdrachtverlening aan het Waterbedrijf Groningen voor de bemonstering en analyse van het bodemkwaliteitsmeetnet voor de eerstkomende 4 jaar (1999-2002). Voor 1999 bedragen de kosten ongeveer ƒ 67.000,-.
15. In een brief aan de statencommissie Economische Zaken informeren GS over de voortgang van de Europese Programma's. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 33, d.d. 16-2-99.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 4606 '
Lees ook