Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 1 februari 2000

nr.4/2000
1. Vandaag hebben GS besloten in te stemmen met de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Europapark en het beschikbaar stellen van ƒ5 miljoen voor het nieuw te bouwen stadion. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 18, d.d. 1 februari 2000.
2. GS hebben het uitvoeringsprogramma soortenbeleid 2000 vastgesteld. Dit programma bevat een evaluatie van de projecten die in 1999 in het kader van het soortenbeleid zijn uitgevoerd en een voorstel van projecten voor 2000. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 19, d.d. 1 februari 2000.
3. GS gaan accoord met de 4e Voortgangsrapportage Antheus. Dit rapport beschrijft de voortgang van projecten die zich richten op vervangende werkgelegenheid in het aluminium- en magnesiumcluster in Delfzijl.
4. In een brief bieden GS het rapport "Knelpunten Kanovaarwater provincie Groningen" ter kennisneming aan, aan de Statencommissie EZ. De resultaten van het rapport worden betrokken bij de beleidsnota Toerisme en Recreatie.
5. GS keuren het bestemmingsplan "Strandheem" te Grootegast gedeeltelijk goed. De commissie Bestemmingsplannen adviseerde het artikel waarin de bouw van 10 tot 15 zomerhuisjes is geregeld, van goedkeuring te onthouden. GS nemen dit advies niet over omdat het tegengaan van permanente bewoning van de vakantiewoningen op een andere manier kan worden bereikt.
6. GS bieden in een brief aan de Statencommissie Milieu Verkeer en Vervoer het rapport van de Commissie Olman aan. Het rapport gaat over de aanleg van de Zuiderzeelijn
7. In een brief aan de minister van BZK adviseren GS in te stemmen met de door IFLO (Inspectie Financiën Lokale en Provinciale Overheden) voorgestelde aanvullende bijdrage voor de gemeente Winschoten. Het gaat daarbij om een bijdrage van ƒ644.000,- 8. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van Celeritas/Donar af te wijzen. De basketbalvereniging vraagt om een bijdrage in verband met hoge reiskosten door het spelen in de hoogste regionen. De aanvraag past niet binnen het provinciaal beleid en bovendien geldt dit voor vele sportverenigingen in het Noorden. 9. GS wijzen een subsidieverzoek van COC afd. Groningen Stad en Provincie af voor de verbouwing van een nieuw centrum. De aanvraag past niet binnen de criteria van het krediet incidentele subsidies Welzijn en Zorg, omdat de activiteit zich niet richt op het bevorderen van integratie, participatie van mensen in een achterstandssituatie.
10. GS gaan akkoord met het aanwijzen van het complex "Vaartwijk" te Hoogezand Sappemeer als beschermd monument onder de categorie historische buitenplaatsen.
11. GS stellen voor een maximale bijdrage van ƒ142.700 uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds te reserveren. Het geld is bestemd voor het aankopen van een aantal panden ten behoeve van de uitvoering van het Masterplan Nieuweschans. 12. GS stellen uit het Evenementenbudget een bedrag van ƒ10.000,- beschikbaar voor de Seminar Noorderslag 2000. De seminar heeft eerder in januari al plaatsgevonden.
13. Het college van GS heeft besloten geen subsidie te verlenen aan het Gezinsvervangend Tehuis 'het Palet" voor jubileumfeest van het 10-jarig bestaan dit tehuis. De aanvraag past niet binnen de criteria van het krediet incidentele subsidies welzijn en zorg. 14. GS hebben de subisieaanvraag van de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen voor het symposium "Maatschappelijk Werk, een vak om trots op te zijn" afgewezen. Doel van dit symposium is om ervaringen uit te wisselen en te praten over vernieuwing en profilering en vindt plaats in het kader van 100 jaar maatschappelijk werk. De aanvraag pas niet binnen de criteria van het krediet incidentele subsidies welzijn en zorg. 15. Het college stemt in met de subsidieaanvraag van de Stichting Kleurrijk Groningen voor het project "Het Noorden steunt Molukken en Oost-Timor". Het betreft een informatieavond met een benefietconcert op 5 februari in Groningen. Groningers en Molukkers worden geïnformeerd over de situatie aldaar en er zal geld ingezameld worden voor de slachtoffers. GS steunen dit initiatief met ƒ 4000,-- uit het krediet Mondiale Bewustwording.
16. Het college kent ƒ 3500,-- subsidie toe aan de Stichting Hamelen in verband met de open vrijwilligersdag 2000. 17. GS hebben vandaag besloten ƒ7.500,- beschikbaar te stellen voor een themadag "vochtbalans en zorg" van het Overleg en SamenwerkingsVerband. OSV organiseert deze dag als start voor een nauwere samenwerking tussen drie cliëntenorganisaties.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 4832 '
Lees ook