Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 6 april 1999

nr.13/1999

1. GS hebben het jaarverslag 1998 inzake muskusrattenbestrijding vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 82, d.d.
6-4-99.

2. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 100.000,- toe te kennen aan het Noorderpoortcollege voor het scholingsproject IT-Totaal. Aan de Statencommissie Economische Zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 83, d.d. 6-4-99.

3. GS hebben in principe besloten voor het jaar 1999 een subsidie van ƒ 40.000,- toe te kennen aan de Stichting Noorderzon. Aan de statencommissie Bestuur, Financiën en Cultuur wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 81, d.d. 6-4-99.

4. GS hebben besloten goedkeuring aan de begroting 1999 van de gemeente Winschoten te onthouden. Goedkeuring wordt onthouden omdat de financiële zelfstandigheid van Winschoten in gevaar komt, doordat de aan te gane verplichtingen de financiële draagkracht van de gemeente te boven gaan.

5. GS hebben het uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer vastgesteld. Dit programma geeft de aanpak van het project Duurzaam Stedelijk Waterbeheer weer. Tevens worden de proefprojecten en de financiën beschreven.

6. In een brief aan Rijkswaterstaat vragen GS de planning en de begroting te leveren voor de infrastructurele maatregelen die getroffen moeten worden op de A7, ter hoogte van het Julianaplein en het Vrijheidsplein, in het kader van de korte termijn STOV (Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer). De provincie zal hieraan een bijdrage leveren van 50% van de projectkosten, tot een maximum van ƒ 100.000,-.

7. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een provinciale bijdrage van 10% van de kosten beschikbaar te stellen voor het strekken van de buslijn Grijpskerk-Zuidhorn-Groningen. De totale investering is begroot op f 1.155.000,-- . Er komen nieuwe opstapplaatsen bij Niezijl en Noordhorn. Voor het strekken van deze buslijn is geld beschikbaar in het kader van de De Boer-regeling, de provinciale bijdrage hiervoor is 10%. Het strekken houdt in dat er haltevoorzieningen langs de provinciale weg N355 aangelegd worden ter hoogte van Niezijl en Noordhorn.
8. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Buitengebied partiële herziening 1998" van de gemeente Stadskanaal grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan een aantal bouwvlakken, delen van de voorschriften en delen van de plankaart.
9. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 3.500,- toe te kennen aan de stichting Hamelen voor de Open Vrijwilligersdag op 18 september 1999. De stichting richt zich op non-profit ondersteuning van vrijwilligerswerk. Jaarlijks nemen een groot aantal organisaties en deelnemers deel aan de Open Dag.
10. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 7.500,- toe te kennen aan de stichting De Brug voor het maken van een promotiefilm. Het doel van de film is gehandicapten meer aan het sporten te krijgen en daarnaast vrijwilligers en instellingen op de hoogte te brengen van dit gebied van de stichting De Brug.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.000,- toe te kennen aan Theatergroep IASI, voor de kinderproductie "Empty-Vide". Theatergroep IASI is een Drentse jeugdtheatergroep.
12. GS hebben besloten een GeBeVe-subsidie (Gebiedsgerichte Bestrijding van Verdroging) van ƒ 15.000,- toe te kennen aan het waterschap Dollardzijlvest voor de bakovenpomp. De bakovenpomp is een monumentaal waterstaatkundig kunstwerk in beheer bij het waterschap Dollardzijlvest. De functie bestaat uit het op peil houden van het waterniveau in de boezem rond Bourtange. De bakovenpomp krijgt in de toekomst een grotere betekenis wanneer de plannen voor een moeras rondom Bourtange worden gerealiseerd.
13. GS hebben besloten een GeBeVe-subsidie (Gebiedsgerichte Bestrijding van Verdroging) van ƒ 500.000,- toe te kennen aan het waterschap Noorderzijlvest ten behoeve van de verplaatsing van het Gemaal De Dijken. Momenteel ondervinden de reservaatgebieden een negatieve invloed van de achterliggende landbouwgronden (landbouwkundig peil). Door het gemaal te verplaatsen liggen de landbouwgronden voor het gemaal en de reservaatgebieden achter in het peilvlak.

14. GS hebben de brochure vastgesteld over de campagne "Kom maar op....voor de toekomst van Groningen". Deze brochure geeft een impressie van de reacties en betrokkenheid van deelnemers aan de discussies over de toekomst van Groningen. De brochure is verkrijgbaar bij de afdeling Bestuurscontacten van de provincie Groningen, tel. nr. 050 3164160.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 5018 '
Lees ook