Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 15 juni 1999

nr.22/1999

1. GS hebben de jaarrekening 1998 van de Werkgemeenschap Associatie Noord-Nederland (WANN) voor kennisgeving aangenomen. De jaarrekening sluit met een door de deelnemende gemeenten te dekken tekort.

2. GS hebben besloten de begroting 1999 van de gemeente Reiderland goed te keuren. De gemeente Reiderland staat onder het preventieve toezichtsregime.

3. GS hebben besloten hun medewerking te verlenen aan de festiviteiten, met als thema "Erfgoedlogies", die op 6 juli a.s. plaats zullen vinden in de boerderij "Hermans Dijkstra". Voor meer informatie, zie persbericht nr.143, d.d. 15-6-99.
4. GS hebben besloten het bestemmingsplan N33, aansluiting Duurenakker, van de gemeente Menterwolde goed te keuren. Dit besluit is conform het advies van de commissie Bestemmingsplannen.
5. In een voordracht aan Provinciale Staten stemmen GS in met de wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg". De wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de structuur en werkwijze van de bestuurlijke organisatie van het IPO.
6. GS hebben de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op
30 juni a.s. vastgesteld. De agenda ziet er als volgt uit:


* Notulen vergadering 25 mei 1999

* Ingekomen stukken

* Regeling van werkzaamheden

* interimbeleid plaatsing windturbines

* Aanpassing organisatiestructuur van het SNN
* Instellingsbesluit IPSC inclusief kiesregelement verkiezingen
* Expoitatiesubsidie Regionaal Samenwerkingsverband voor mensen met een verstandelijke handicap (POZ)

* Toekennen bijdrage ten behoeve van de postdoctorale opleiding radio- en tv-journalistiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen
* Beschikbaar stellen van een achtergestelde lening van ƒ 3 miljoen aan de "Buitendijks Bedrijf" BV

* Voorgenomen fusie NV Edon Groep en de NV PNEM MEGA Groep
* Vaststelling nieuwe begrenzing van waterschappen langs de Fries-Groningse grens

* Provinciale rekening 1998


7. In een brief aan de colleges van B&W vragen GS voor 15 september a.s. projecten in te dienen voor de prioriteitenlijst Gebundelde Doel Uitkering (GDU). In 2000 moet de provincie opnieuw in overleg met de gemeenten een prioriteitenlijst GDU opstellen. Tevens stemmen GS in met provinciale projecten die worden ingediend in het kader van de GDU 2000.

8. GS hebben de dienstregelingen 1999-2000 van GADO en VEONN met ingang van 11 juli 1999 vastgesteld. De dienstregelingen voldoen aan de richtlijnen.

9. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 2.800,- te verlenen aan de Stichting Borg Verhildersum voor de inrichting van de tentoonstelling "De Groninger Boer 1775 - 1875". De tentoonstelling behandelt de vorming van een nieuwe plattelandselite en vindt plaats van 20 juni - 26 september in het koetshuis van de Borg Verhildersum. GS vinden het onderwerp van de tentoonstelling belangwekkend en waarderen de deskundigheid van het team van mensen dat meewerkt.

10. GS hebben besloten het Veenkoloniaal Museum, op grond van de door hen toegezonden begroting, een subsidie te verlenen van maximaal ƒ 189.100,--.

11. GS verlenen ƒ 25.000,-- aan het Dollard Festival 1999. Voor meer informatie, zie persbericht nr.144, d.d. 15-6-99.
12. GS hebben besloten een GeBeVe (Gebiedsgerichte Bestrijding van Verdroging)-subsidie van ƒ 130.000,- en een provinciale subsidie van ƒ 26.00,- te verlenen aan Natuurmonumenten voor het project Westerbroek II. Westerbroek was tot enkele jaren geleden een dichtgegroeid petgatengebied. Natuurmonumenten heeft deze petgaten en omliggende landbouwgebieden verworven. In een
1ste fase zijn de petgaten uitgegraven en zijn delen afgeplagd. Door het oostelijke deel loopt nog een diepe watergang die verdrogend werkt. Natuurmonumenten heeft in overleg met het waterschap een plan opgesteld waarin deze watergang over een lengte van 525 m. wordt onderduikerd, waardoor de verdrogende werking wordt opgeheven en de afvoerfunctie blijft behouden.
13. GS hebben besloten goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan "Herziening bestemmingsplan Meerwijck-Zuid" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Goedkeuring wordt onthouden omdat de planvoorschriften ontbreken.

14. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Dallen II" van de gemeente Veendam grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan een deel van de plankaart en onderdelen van de planvoorschriften.

15. GS hebben besloten een verklaring van geen bezwaar te verlenen aan B en W van de gemeente De Marne voor het plaatsen van een tweetal windturbines. De verklaring wordt verleend omdat de windturbines vallen onder het overgangsbeleid van zowel de provincie als de gemeente De Marne.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 5155 '
Lees ook