Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 2 februari 1999

nr. 4/1999

1. GS hebben ingestemd met de Jaartranche 1999, een project van de provincie Groningen, dat gericht is op de ontwikkeling van de kwaliteit van natuur, bos en landschap in het Zuidelijk Westerkwartier en bestaat uit diverse projecten. De totale kosten van het project bedragen ƒ 11.679.430,-. Hiervoor wordt een EOGFL-bijdrage (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw) gevraagd van ƒ 3.679.340,-, de cofinanciering wordt gedragen door de provincie en de indieners van de deelprojecten.
2. GS hebben ingestemd met de 3e Voortgangsrapportage Antheus. Deze rapportage vloeit voort uit het convenant "ontwikkeling aanvullende industriële activiteiten in de regio Delfzijl".
3. GS hebben ingestemd met het plan voor de herinrichting van de provinciale weg Delfzijl-Holwierde (N997). Voor meer informatie, zie persbericht nr. 18 ,d.d. 2-2-99.

4. In een voordracht aan Provinciale Staten vragen GS goedkeuring voor de bekostiging van de meerkosten die worden gemaakt bij de herinrichting van de traverse Doezum, de aanleg van een fietspad tussen Doezum en Grootegast en het groot onderhoud aan het betreffende weggedeelte van de N980. Het gaat om een bedrag van ƒ 620.000,-. De meerkosten worden veroorzaakt door meerwerk aan het groot onderhoud en de verschuiving van de as van de rijbaan door de aanleg van een eenzijdig fietspad.
5. GS hebben ingestemd met het onderhoudsprogramma voor groot onderhoud aan hoofdrijbaanverhardingen, fietspaden, stalen brugdekken, verkeerslichtinstallaties en herstel betonschade voor
1999. Voor meer informatie, zie persbericht nr.19 , d.d. 2-2-99.
6. GS hebben de klachtenregeling openbaar vervoer aangevuld om de consumentenbescherming te versterken. Ook is besloten tot het instellen van een Reizigersplatform Openbaar Vervoer. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 20 , d.d. 2-2-99.
7. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 40.000,- beschikbaar te stellen aan het sociale werkvoorzieningsschap de Zodiak-groep. De bijdrage is bestemd voor een onderzoek naar de mogelijke samenwerking met andere sociale werkvoorzieningsschappen.
8. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 25.000,- te verlenen aan het project "Haalbaarheidsstudie Electronische Snelweg Oost-Groningen" van de Streekraad Oost-Groningen. Het project gaat om het toetsen van de haalbaarheid van de mogelijkheden om via de aanleg van een kwalitatief hoogwaardig glasvezelstructuur de regionale economie in brede zin te stimuleren. Voor de overige financiering van het project is een ISP-bijdrage (Integraal Structuurplan Noorden des Lands) aangevraagd.
9. GS hebben de ontwerp-Statenvoordracht en het concept-Kiesreglement voor de waterschappen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel vastgesteld, samen met de provincies Drenthe en Overijssel. Deze dienen te worden vastgesteld voor de verkiezingen voor de per 1-1-2000 op te richten waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. In de voordracht wordt voorgesteld het voorstel m.b.t. schriftelijk kiezen te handhaven.

10. GS hebben besloten een subsidie beschikbaar te stellen aan de Provinciale VVV van 1/3 van de werkelijk gemaakte kosten voor de ontwikkeling van een brochure "Ommelander Fietstochten". De kosten worden geschat op ƒ 5.000,-. De brochure betreft een meerdaagsarrangement met overnachtingen op boerderijen.
11. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 27.019,- beschikbaar te stellen aan het Staring Centrum voor de uitvoering van een onderzoek naar het optimale grondwaterregime in landbouwgebieden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie.
12. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- te verlenen aan de Stichting Jazz In Groningen voor de organisatie van het Big band festival. Tevens hebben GS besloten een subsidie van ƒ
788,- beschikbaar te stellen aan NOVA-Noord voor de regionale filmdag 1999.

13. GS hebben naar aanleiding van de begroting 1999 van het Kunstencentrum Groningen besloten een budgetsubsidie van ƒ
1.617.400,- toe te kennen voor het jaar 1999.
14. GS gaan akkoord met de opdracht aan de Rijks Universiteit Groningen tot het maken van een Arbeidsmarktschets 1999. Deze schets wordt jaarlijks gemaakt in opdracht van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en de noordelijke RBA's. De provincie draagt ƒ 25.000,- bij aan het onderzoek.
15. In de provincie Groningen hebben de burgemeesters, de voorzitters van de waterschappen en de Commissaris van de Koningin afgesproken om, in de aanloop naar het jaar 2000, aspecten van Openbare Orde en Veiligheid rondom de Millenniumwissseling niet ieder voor zich maar juist gezamenlijk op te pakken. Zij hebben hiervoor een bestuurlijke stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 21, d.d. 2-2-99.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 5215 '
Lees ook