Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 23 februari 1999

nr. 7/1999

1. GS hebben besloten de gevraagde tijdelijke ontheffing voor de standplaats van de woonwagen van mevr. Hegeman niet te verlenen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.45, d.d. 23-2-99.
2. GS hebben de concept-notitie "De bevolkingsontwikkeling van de provincie Groningen in 1998" vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 46, d.d. 23-2-99.

3. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 23.500,- te verlenen aan het Provinciaal Politiek Jongeren Contact (PPJK) voor de uitvoering van activiteiten en projecten rond thema's uit het beleidsplan 1999.

4. In een brief aan de Statenfractie van de VVD verstrekken GS informatie over de corridorstudies naar hogere snelheidsverbindingen tussen de Randstad en Noord-Nederland (Coranon).

5. GS willen de overeenkomst met Nedmag over afvoer van afvalwater via de Veenkoloniale afvalwaterleiding aanpassen. De aanpassingen aan de, in 1981 gesloten, overeenkomst zijn noodzakelijk door wijzigingen in het leidingsysteem.

6. GS hebben besloten de mogelijkheden voor natuurbraak in Groningen te verruimen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.47, d.d.
23-2-99.

7. In een brief aan de minister van Cultuur adviseren GS over historische panden in de provincie Groningen die in aanmerking komen om aangewezen te worden als Rijksmonument in het kader van het Monumenten Selectie Project. De provincie geeft dit advies wanneer de gemeenteraad besluit opgevoerde panden niet op de monumentenlijst te plaatsten. De gemeente Delfzijl geeft geen positief advies af voor 3 panden in Spijk. Op grond van waardering en status adviseren GS de minister deze panden aan te wijzen als monument. Tevens brengen GS in het kader van dit project een advies uit aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg op basis van een aangeleverde groslijst.

8. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 4.859,- te verlenen aan de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen voor de restauratiekosten van het "Witte" orgel in de Nieuwe Hervormde kerk te Winschoten en een subsidie van ƒ 4.500,- voor het herstel van de luidklokken in de klokkentoren te Bellingwolde.
9. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Bellingwedde grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan de regeling ten aanzien van intensieve veehouderij, de mogelijkheden voor een windturbinepark, het ontbreken van een regeling ten aanzien van solitaire windmolens, de mogelijkheden voor buitenplaatswonen en de regeling ten aanzien van mestsilo's.

10. GS hebben besloten in het kader van het beleidsplan Jeugdhulpverlening 1999 het Verweij Jonker Instituut opdracht te verlenen tot het verrichten van een onderzoek naar de werkwijze van het bureau klachtenondersteuning en de wenselijkheid een clientenvertrouwenspersoon in te stellen.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 45.880,- te verlenen aan het project Independent Groningen. Dit project heeft tot doel mensen met een lichamelijke handicap te begeleiden naar een zo onafhankelijk mogelijk leven, o.a. door middel van bemiddeling naar werk.

12. GS hebben besloten een bedrag van ƒ 10.000,- bij te dragen in de meerkosten van het plan Schatterswold van de gemeente Slochteren. De meerkosten worden gemaakt omdat in het plangebied een 6-tal borgwoningen zijn opgenomen, die in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 een pilot-functie vervullen.
13. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.265,- toe te kennen voor het opstellen van een bedrijfsnatuur- en landschapsplan voor drie bedrijven in de omgeving van Garmerwolde door het Van Hall-Instituut.

14. GS hebben ingestemd met de definitieve tekst van het Convenant Wadlopen voor de ondertekening door gedeputeerde van Dijk (namens het college van GS) op 25 februari a.s.. Voor meer informatie, zie persbericht nr.48, d.d. 23-2-99.

15. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.000,- te verlenen aan de Stichting Jeph voor het multimediaproject " De beheersing". Het project heeft een positief advies gekregen van de Groninger Adviescommissie Cultuur.

16. GS hebben besloten voor het jaar 1999 een subsidie van ƒ
62.000,- te verlenen aan Liga '68 op grond van de door hen toegezonden begroting.

17. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 3.000,- te verlenen aan de Vereniging van Vrienden van het Museum voor Groningse Geschiedenis voor de tentoonstelling "Groningen overbrugd".
18. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 6.667,- te verlenen aan Humanitas voor de organisatie van een kunstexpositie voor kunstenaars van allochtone afkomst met een psychiatrische of verstandelijke handicap.

19. GS hebben ingestemd met de Perspectievennota Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) en de vervolgprocedure ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het NVVP. De eerste fase van dit project, dat in IPO-verband wordt uitgevoerd, is hiermee afgerond.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 5307 '
Lees ook