Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 29 juni 1999

nr.24/1999

1. In een brief aan de leden van de statencommissie Milieu, verkeer en vervoer stellen GS de leden van de commssie op de hoogte van een aantal maatregelen in de bebouwde kom van Zuidhorn, ter plaatse van de Holtweg (N980). In het kader van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen is in overleg met de buurt, de gemeente Zuidhorn en de Regiopolitie een beknopte analyse van de problematiek op de komtraverse tussen de Friesestraatweg en de Fanerweg gedaan. Gekozen is voor de realisering van een verhoogd plateau waarvan een attentieverhogende werking uit zal gaan.
2. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet, heeft het college de jaarrekening 1998 van het werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek voor kennisgeving aangenomen. De rekening sluit met een door de deelnemende gemeenten te dekken resttekort.

3. In een brief aan de leden van de statencommissie Ruimte, water en groen informeren GS de commissie over de uitbesteding van een locatieonderzoek naar de ligging van ecologische verbindingszones door een ecologisch adviesbureau. Het gaat hierbij vooral om een verkennend onderzoek dat vooraf gaat aan de aanleg van en inrichtingseisen voor de verbindingszones.

4. Het college zal op woensdag 30 juni a.s. de leden van de statencommissie Welzijn, zorg en cultuur in een speciale zitting informeren over de financiele problemen van het Groninger Museum.
5. GS hebben besloten een bijdrage van f 105.250,-- te verstrekken uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds aan de gemeente Menterwolde voor het perceel Hoofdstaat 2 te Noordbroek.
6. GS hebben besloten de Regionale Indicatie Organen (RIO's) een bijdrage van f 40.000,-- per Centraal Meldpunt Zorg toe te kennen voor een uniform en onderling uitwisselbaar automatiseringspakket. Het gaat hierbij om de RIO's Noord Groningen, Veendam/Winschoten, Stadskanaal/Vlagtwedde en Regio-Centraal Groningen.
7. In een brief aan de Verening De Eendracht delen GS mee een aanvraag voor een subsidie voor een door de Vereniging ingediend waterproject als reserveproject mee te nemen in het uitvoeringsproject Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid.
8. GS hebben de combinatie Loerakker opdracht verleend voor het opstellen van een algemene beeldvisie (masterplan) vaarweg Lemmer-Delfzijl. Dit is een uitvloeisel van een door het college in 1996 goedgekeurd Plan van aanpak investeringen Fries-Groningse kanalen. Dit project biedt de mogelijkheid deze belangrijke vaarweg meer herkenbaar te maken door zorgvuldig aandacht te besteden aan de vormgeving van de vaarweg, waarbij gekeken moet worden naar de samenhang tussen de diverse kunstwerken (bruggen) en de relatie met het kanaal en het omliggend landschap. Om die samenhang in beeld te brengen heeft de Coordinatiegroep, waarin o.a. zitting hebben de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat en de vakgedeputeerden van de provincies Friesland en Groningen besloten een algemene beeldvisie te laten ontwikkelen.
9. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Provinciale Brassband Groningen voor het vervangen van instrumenten af te wijzen op grond van de cultuurnota. Het Anjerfonds heeft besloten de aanvraag over te nemen.

10. Overeenkomstig het advies van de Groninger Adviescommissie Cultuur hebben GS besloten een subsidieverzoek van dhr. F. Vermeulen voor een concertserie van de muziekgroep Cousin X af te wijzen.
11. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Stichting Kunstgaang Kampke voor het organiseren van een tentoonstelling van het werk van Eldert Amelingen af te wijzen, Het college ziet op basis van de provinciale cultuurnota geen mogelijkheid een subsidie te verstrekken. Het verzoek is niet in te passen in de bestaande subsidieregelingen.

12. GS hebben besloten de gemeente Veendam een bijdrage van f
26.200,-- te verlenen voor het opstellen van het Lokaal Waterplan. Het Lokaal Waterplan Veendam is een plan waarin het beleid van de (water)beheerders op het vlak van samenwerking en taakverdeling wordt afgestemd en een breed gedragen visie op het watersysteem wordt uitgewerkt.

13. Het college heeft besloten een aanvullende subsidie van f
50.000,-- te verlenen voor de Fotomanifestatie Noorderlicht. Tegenvallende sponsoropbrengsten brengen de realisatie van deze fotomanifestatie in gevaar. De aanvullende subsidie wordt verleend vanwege het belang van de manifestatie en de goede toekomstperspectieven.

14. GS hebben besloten f 117.500,-- van het budget Grote Evenementen
1999 te besteden aan de jubileumexpositie van het Groninger Museum. Naast de expositie die ontwikkeld wordt door Frans Haks en Mark Wilson, wordt er een serie jubileumseminars georganiseerd.
15. In een brief aan o.a. de Stichting Recreatietoervaart Nederland reageren GS op een brief van de Stichting over de (nieuwe) Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) 2000. De gezamenlijke provincies, ministeries, Unie van Waterschappen, VNG en relevante belangenorganisaties werken samen aan de vorming, handhaving en uitvoering van het beleid voor de recreatietoervaart in Nederland in het kader van de BRTN. Deze BRTN-partners bereiden nu een actualisering en vernieuwing van de Beleidsvisie voor. In de brief van het college wordt nader ingegaan op o.m. de verkeerskundige consequenties van een dergelijke vernieuwing.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 5707 '
Lees ook