Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 26 januari 1999

nr. 3/1999

1. In een brief aan de statencommissie Milieu en Waterstaat doen GS voorstellen over het Ontwerp Tweede Wijziging Tienjarenprogramma Afval 1995-2005. Hierin zijn een toetsingskader voor thermische verwerking en de nieuwe thermische verwerkingsinrichtingen opgenomen. De tweede wijziging is door het Afvaloverlegorgaan (AOO) voorgelegd aan de provincie.

2. GS hebben de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 10 februari 1999 vastgesteld. Deze luidt als volgt:
+ Notulen vergadering 16,17 december 1998
+ Ingekomen stukken

+ Regeling van werkzaamheden

+ Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met EDON voor het uitvoeren van energieprojecten

+ Evaluatie rechtstreekse advisering door de Adviescommissie bezwaar- en beroepschriften aan PS

+ Organisatieverordening provincie Groningen
+ Verordening tot instelling van een paritaire commissie bij de provincie Groningen 1999

+ Wijziging PBTV-regeling 1998 en de Wachtgeld- en uitkeringsverordening provincie Groningen 1995
+ Aanleg wegomlegging provinciale weg N996 ten zuiden van het dorp Middelstum

+ Uitvoeringsprogramma 1999 bundel Veendam-Hoogezand-Groningen
+ Millenniumproblematiek ZPG

3. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 35.000,- toe te kennen aan Landschapsbeheer Groningen voor de uitvoering van het project weidevogels in 1999. Het project is een vervolg op het in 1994 gestarte project weidevogels. Aan de statencommissie Ruimte en Groen wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit.

4. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 150.000,- te verlenen aan de Stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen voor het project "Kerken in het Groen". Het project past in het provinciaal beleid op het gebied van cultuurtoerisme en het behoud van belangrijke landschapskenmerken.
5. GS hebben besloten een gedoogbeschikking af te geven aan Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG) te Groningen voor het lozen van ongezuiverd percolatie-water op de gemeentelijke riolering, totdat een nieuwe zuiveringsinstallatie gereed zal zijn in het eerste halfjaar van 1999.
6. GS hebben besloten een convenant te tekenen, waarin wordt afgesproken dat de Ondernemeningsraad na het afsluiten van een nieuwe CAO de gesprekspartner van de werkgever zal zijn.
7. GS hebben besloten voor 1998 een extra bijdrage van ƒ
12.481,- te verlenen aan het project regionale watersysteemrapportage (RWSR) van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

8. GS hebben besloten de nota Bedenkingen en Commentaar herinrichting Midden-Groningen definitief vast te stellen. De nota wordt vastgesteld overeenkomstig het ontwerp en de indieners van de schriftelijke bedenkingen worden hiervan in kennis gesteld. De definitieve vaststelling van het herinrichtingsplan Midden-Groningen zal plaatsvinden zodra het Interprovinciaal Meerjarenprogramma 1999 is vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

9. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- te verlenen aan het ondersteuningsinstituut voor welzijn en zorg, SPRONG, voor een kadertraining voor autonome (vrijwillige en alternatieve) vrouwenhulpverlening. De training is gericht op verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening en maatschappelijk ondernemerschap en past in het provinciaal beleid zoals geformuleerd in het beleidsplan welzijn en zorg 1996-2000.

10. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 10.000,- te verlenen aan de Stichting Stiel en de Stichting GGZ voor het project "Samenwerk". Het doel van het project is om mensen met een psychiatrische achtergrond te begeleiden naar vrijwilligerswerk d.m.v. mentoren. De provinciale bijdrage wordt besteed aan de uitgave van een hand-/werkboek voor (aanstaande) mentoren en voor de productie van een videofilm over het project voor potentiële deelnemers en werkgevers.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 4.000,- te verlenen aan Theatergroep WAARK. WAARK wil met deze subsidie extra voorstellingen geven van bewerkingen van Tsjechov in bejaarden- en verpleegtehuizen. Het initiatief past binnen het beleid van de cultuurnota om senioren meer te betrekken bij culturele activiteiten.

12. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 7.500,- te verlenen aan het project De Kunstbende. Voor meer informatie, zie persbericht nr.12, d.d. 26-1-99.

13. GS hebben besloten het bestemmingsplan Kop Peizerweg van de gemeente Groningen goed te keuren. Dit plan beoogt de functieverandering naar woninginrichting (meubeldetailhandel) vast te leggen en enigszins uit te breiden (meubelplein).
14. 14 - GS hebben besloten een bedrag van ƒ 350.000,- uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds beschikbaar te stellen aan de gemeente Zuidhorn, ten behoeve van planontwikkeling aan de Brilweg en omstreken.

15. In een brief aan de gemeente Stadskanaal geven GS de gemeente een reactie geven op het vastgestelde structuurplan "de gemeente van straks: Stadskanaal in 2010". GS gaan in deze brief in op nieuwbouw, woningen en herstructurering, wonen in het landelijk gebied en uitbreiding en ontsluiting van het bedrijventerrein Veenstraat/Vleddermond. GS hebben hierin het advies van de commissie bestemmingsplannen opgevolgd.

16. GS hebben het bestemmingsplan "Hoendiep" van de gemeente Groningen grotendeels goedgekeurd.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 5846 '
Lees ook