Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 4 mei 1999

nr.16/1999

1. GS hebben besloten ruim 22 hectare landbouwgrond, inclusief een schuur aan te kopen voor de Blauwe Stad. Hiermee is een totaalbedrag van ƒ 1.595.000 (inclusief kosten koper) gemoeid.

2. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de toezending van de 8e nieuwsbrief van de bundel Veendam-Hoogezand-Groningen, de algemene folder en de rapportage 1998 monitoring.

3. GS hebben besloten het onderzoek naar het gewenste museale concept, de exploitatie en de organisatie van het Museum Klooster in de kloosterenclave Ter Apel voor te financieren. Het gaat om een bedrag van f 45.000,-. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Cukier Organisatie-adviseurs in opdracht van de gemeente Vlagtwedde. Op 25 februari jl. werd al overeenstemming bereikt tussen de provincie Groningen, de gemeente Vlagtwedde, waterschap Dollardzijlvest, Staatsbosbeheer en Stichting Museum Klooster over een plan van aanpak om de kloosterenclave aantrekkelijker te maken voor toeristen. Dit onderzoek is onderdeel van het plan van aanpak.

4. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Buitengebied Eemsmond" van de gemeente Eemsmond grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan onderdelen van de voorschriften en onderdelen van de plankaart. Voor meer informatie zie persberichtnr. 103, d.d. 4 mei
1999.

5. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de voortgangsrapportage van het eerste kwartaal 1999, inzake de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan hoofdwegen, vaarwegen en ten gevolge van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen.
6. In een brief aan de statencommissie Bestuur en Financiën bieden GS hen de concept-begroting 2000 en de concept-rekening en balans
1998 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan. De begroting en de rekening en balans worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het SNN.

7. GS hebben de subsidie aan de Provinciale Organisatie Zorg (POZ) voor mensen met een verstandelijke handicap, met drie jaren verlengd. Het gaat hierbij om maximale bedragen van ƒ
239.500,- voor 1998, ƒ 248.800,- voor 1999 en ƒ
257.500,- voor 2000. De bedragen van 1998 en 1999 waren al gereserveerd en dat voor 2000 al voorgedragen voor de begroting. De uiteindelijke subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de jaarrekening van de POZ. Het regionale samenwerkingsverband POZ bekijkt welke zorg mensen met een verstandelijke handicap nodig hebben en beheert de wachtlijsten hiervoor. Het Rijk is van plan een landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicapten op te richten met regionale uitvoeringscentra. Hiermee zal waarschijnlijk ook de financiering van de organisatie veranderen. Daarom is de voorwaarde gesteld dat de provinciale subsidie wordt beëindigd op het moment dat deze financiering rond is.
8. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.150,- beschikbaar te stellen aan de Wadvogelwerkgroep voor 1999. De subsidie wordt gebruikt voor een vijftal hoogwatertellingen tussen Lauwersoog en de Punt van Reide, die van belang zijn om de aantalsontwikkelingen van ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns in het Waddengebied te volgen en daarmee het belang van de Groninger kust aan te geven.

9. GS hebben besloten een drietal subsidies te verlenen aan Avifauna. Een bedrag van ƒ 4000,- is beschikbaar gesteld aan de werkgroep Knobbelzwanen. Deze werkgroep doet onderzoek naar de Groninger knobbelzwaanpopulatie en verricht tellingen van doortrekkende en pleisterende zwanen. De werkgroep Grauwe Kiekendief ontvangt een bedrag van ƒ 4.600,- voor haar activiteiten in 1999. Dit houdt o.a. in dat het onderzoek naar aantallen, verspreiding, voedsel, jongerenproductie en sterfte wordt voortgezet. Een bedrag van ƒ 850,- is beschikbaar gesteld aan het project broedvogelinventarisatie van de Dollard in
1999. Het gaat hierbij om een integrale telling van doortrekkende, pleisterende en overwinterende vogels, alsmede broedvogels.
10. GS hebben besloten het subsidieverzoek van het Koninklijk Mannenkoor Gruno voor een studieweekend af te wijzen, omdat het niet voldoet aan de subsidiecriteria.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 2.000,- toe te kennen aan de Stichting Nelli Cooman Games voor het organiseren van het gelijknamige atletiekevenement op 3 en 4 juli 1999 in Stadskanaal. De Nelli Cooman Games zijn erop gericht verschillende sportende groepen samen te brengen. De 600 deelnemers zijn dan ook zowel jeugdigen, als gehandicapten, als nationale topatleten. Er worden over twee dagen ongeveer 5.000 bezoekers verwacht.
12. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.000,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Internationaal Golftoernooi Noord-Nederland voor de organisatie van het Top of Holland Golf
1999. Het toernooi vindt plaats van 8 t/m 13 augustus 1999 in de drie noordelijke provincies. Er wordt o.a. gespeeld in Glimmen en Veendam.

13. GS hebben besloten het bestemmingsplan Compagniesterpark van de gemeente Hoogezand-Sappemeer geheel goed te keuren.
14. In een brief aan de Stichting Landelijk Fietsplatform geven GS aan, in te stemmen met het werkprogramma 1999 van de stichting. Daarnaast geven GS aan dat de besluitvorming over de aangevraagde provinciale bijdrage in IPO-verband moet plaatsvinden.
15. GS hebben besloten dhr. J. Van Dijk te benoemen tot overgangsvoorzitter van de nieuwe waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Voor meer informatie, zie persbericht nr.100, d.d.
4-5-99.

16. GS hebben besloten de begroting van de gemeente Winsum voor het begrotingsjaar 1999 goed te keuren. De gemeente Winsum is voor het begrotingsjaar 1999 onder het preventieve toezichtsregime geplaatst. Dit betekent dat de begroting de goedkeuring van het college van GS nodig heeft.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 6305 '
Lees ook