Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 6 juli 1999

nr.25/1999

1. In een brief aan de Statencommissies Economische Zaken en Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de stand van zaken van het project "Duurzaam Groningen". Dit project is onlangs opgestart met als doel MKB-ondernemingen aan te zetten tot het invoeren van innovatieve ontwikkelingen, zoals milieutechnologie, milieugerichte productontwikkeling, etc.

2. GS hebben de evaluatienotitie "herzonering openbaar vervoer" vastgesteld en aangeboden aan de Statencommissie Milieu, Verkeer en vervoer. Voor meer informatie, zie persbericht nr.158, d.d.
6-7-99.

3. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een subsidie van ƒ 908.300,- aan de Stichting Groninger Landschap te verlenen voor het jaar 2000.

4. In verband met uitputting van het krediet Groningana 1999 hebben GS besloten een subsidiestop af te kondigen, die per 10 juli 1999 in zal gaan. Het krediet Groningana stimuleert instellingen of publicaties die de Groninger cultuur versterken.
5. In een brief aan de Statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS hen over de stand van zaken van de uitvoering van het "witte-gebieden-beleid". Via een zestal uitvoeringsgerichte projecten wordt vorm gegeven aan het behoud en herstel van karakteristieke natuur- en landschapswaarden buiten de ecologische hoofdstructuur.

6. GS hebben het jaarverslag jeugdhulpverlening 1998 vastgesteld. In het kader van planning & control jeugdhulpverlening wordt jaarlijks een inhoudelijk en financieel verslag gemaakt over de uitvoering van de jeugdhulpverlening in het voorgaande jaar. Dit verslag wordt toegezonden aan de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie ter verwerking in het rijksjaarverslag jeugdhulpverlening 1998.

7. GS hebben besloten subsidies te verlenen in het kader van het project "Duurzaam Stedelijk Waterbeheer. Voor meer informatie, zie persbericht nr.159, d.d. 6-7-99.

8. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van het Keuning Instituut voor het project "Gezien worden door je zichtbaar te maken" af te wijzen.

9. GS hebben besloten een eenmalige waarderingssubsidie van ƒ
1.000,- beschikbaar te stellen aan Rene Wessels Video Produkties ten behoeve van de produktie en verspreiding van de videofilm "Varen door Groningen".

10. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Doe een Wens Stichting voor een TV-donateurswervingsactie af te wijzen. Het werk van de stichting heeft geen relatie met het werk van provinciale instellingen of organisaties en dient niet direct een provinciaal belang.

11. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Zorggroep Stad Groningen voor de projecten: "geestelijke verzorging en scholing in verzorgingshuizen" en "vervangingskosten wegens scholing" af te wijzen. Voor beide projecten geldt dat een bijdrage niet mogelijk is, omdat verzorgingshuizen dergelijke kosten binnen het eigen zorgbudget moeten bekostigen.

12. GS hebben besloten een projectsubsidie voor de tentoonstelling van de Friese graficus Jan Hofman af te wijzen. Het verzoek voldoet niet aan de algemene subsidievoorwaarden en criteria.
13. GS hebben besloten een subsidieverzoek van LIGA 68 voor een eenmalige bijdrage ten behoeve van de organisatie het Rotterdams Filmfestival 1999 af te wijzen. Aangezien de organisatie van het festival een reguliere taak is van LIGA, waarvoor de provincie jaarlijks geld ter beschikking stelt ligt het niet in de rede nog een aanvullend bedrag te verlenen. In principe draagt de provincie niet bij in tekorten van door hen gesubsidieerde instellingen.
14. GS hebben vandaag besloten ƒ 12.500,-- subsidie te verlenen aan enkele artotheken en kunstuitlenen in de provincie Groningen voor de aankoop en/of huur van werk van beeldend kunstenaars. (Hiervan dient ten minste 60% uit Gronings werk te bestaan.) Het betreft de Stichting Frontaal te Appingedam, de Kunstuitleen Eemsmond, ARTOS/Culturele Commissie Slochteren, de Kunstuitleen Artoleek te Leek en de Artotheek te Veendam. Zij ontvangen allen respectievelijk ƒ 2.500,--.

15. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 20.000,- toe te kennen aan de Provinciale Bibliotheek Centrale Groningen voor projecten op het gebied van leesbevordering voor senioren en anderstaligen. Tevens wordt een bijdrage van ƒ 25.000,- verleend als eerste bijdrage in het fusietraject tussen de PBCG en de Openbare Bibliotheek Groningen.

16. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 100.000,- aan Semslinie Kunstlijn te verlenen. Semslinie Kunstlijn is een grootschalig kunstproject in het grensgebied van de Semslinie.
17. GS hebben besloten de activiteiten in het kader van het regionaal cultuurplan Westerkwartier vast te stellen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.160, d.d. 6-7-99.

18. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Financiële Beurs Noord-Nederland ten behoeve van een in Drachten te houden financiële beurs voor het Noorden af te wijzen. Deze beurs is geen specifiek Groninger project, maar een commerciële activiteit en zou daarom zichzelf moeten financieren.

19. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 17.600,- toe te kennen aan de agrarische natuur- en milieuvereniging "De Eendracht" voor het projectvoorstel "Mozaikbeheer". Dit project is gericht op optimalisatie van het weidevogelbeheer in het werkgebied de Eendracht.

20. GS hebben besloten het bestemmingsplan Ruskenveen van de gemeente Groningen in zijn geheel goed te keuren.

21. GS hebben besloten hun oorspronkelijke besluit van januari inzake het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van twee pluimveestallen aan de Midhalmerweg te Vierhuizen te handhaven. Tegen dit besluit heeft de aanvrager bezwaar ingediend. Op advies van de commissie bezwaar en beroepschriften hebben GS besloten de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit te handhaven.

22. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Warffum - de Pollen" van de gemeente Eemsmond geheel goed te keuren.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 6451 '
Lees ook