Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 9 februari 1999

nr. 5/1999

1. GS hebben het Uitvoeringsprogramma Verdrogingsbestrijding
1999-2000 voorlopig vastgesteld. Dit programma is tot stand gekomen op initiatief van de provincie en de waterschappen en met inbreng van de terreinbeherende instanties en de Dienst Landelijk Gebied. In het uitvoeringsprogramma is aangegeven hoe het herstel van verdroogde natuurterreinen kan worden versneld.
2. GS stemmen in met het plan van aanpak van het project "Hoog water: een visie op waterhuishouding in de 21e eeuw". Voor meer informatie, zie persbericht nr.24, d.d. 9-2-99.
3. In een brief aan de statencommissie Milieu en Waterstaat delen GS mee dat AKZO bereid is een bedrag van ƒ 900.000,- aan de provincie te betalen voor de bekostiging van in 1987 verricht baggerwerk. Voor meer informatie, zie persbericht nr.25, d.d.
9-2-99.

4. In een brief aan de statencommissie Milieu en Waterstaat geven GS hun zienswijze op het aanbieden van gratis openbaar vervoer in Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.26, d.d.
9-2-99.

5. GS hebben het concept actieprogramma Regiovisie Jeugdzorg voor
1999 vastgesteld. Dit actieprogramma is opgesteld door de regiegroep Regiovisie Jeugdzorg en bouwt voor een groot deel voort op het actieprogramma voor 1998, omdat een aantal vernieuwingen in de jeugdzorg niet binnen een tijdsbestek van één jaar tot een afronding kan komen. Nieuw in 1999 is de hoge prioriteit voor de verdere samenwerking met het onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Daarnaast zullen er nieuwe initiatieven worden genomen om de aansluiting tussen de jeugdzorg en zorg voor de licht verstandelijk gehandicapten te verbeteren. Voor de doelgroep van jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap wil de regiegroep een intersectoraal zorgprogramma (jeugdzorg en de sector van de licht verstandelijk gehandicaptenzorg) invoeren. Nieuw is ook het ontwikkelen van meer samenwerking tussen jeugdzorg en justitie instellingen.
6. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma
1999/2000 van de Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg. Het uitvoeringsprogramma is een jaarlijks programma opgesteld door de stuurgroep Regiovisie Geestelijk Gezondheidszorg met daarin de concretisering van het beleid, zoals op hoofdlijnen verwoord in de Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999 - 2002
7. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 80.000,- te verlenen aan het Trainingscentrum Bloembollenteelt in de gemeente De Marne. De subsidie is bestemd om een tekort in de begroting voor 1999 en
2000 te dichten en wordt verleend omdat het centrum van groot belang is voor de Noordelijke land- en tuinbouw en voor de regionale werkgelegenheid.

8. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 30.000,- te verlenen aan het project "Energiebesparing in de landbouw" van het Milieu-samenwerkingsverband Westerkwartier. Binnen dit project vindt een "energiescan" plaats op veehouderijbedrijven. Het uiteindelijke doel van het project is energiebesparing.
9. GS hebben ingestemd met het project "omschakelen naar biologische landbouw". Dit project wordt opgezet in de
milieubeschermingsgebieden van de provincie. Fase I van het project is reeds in 1998 afgerond en betrof o.a. het werven van deelnemers. De 11 geworven deelnemers zullen zich in fase II voorbereiden op daadwerkelijke omschakeling. Het project wordt uitgevoerd door bureau Nieuwland.
10. In een brief aan de statencommissie Economische Zaken delen GS de voortgang mee van het experiment Nieuwe Sociale Markteconomie. Voor de dekking van de begroting van het experiment hebben GS besloten garant te staan voor een bedrag van ƒ 300.000,-. Een bijdrage van de EU is nog niet vastgesteld.
11. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma
1999/2000 van de Regiovisie Gehandicaptenbeleid. Het uitvoeringsprogramma is een jaarlijks programma opgesteld door de stuurgroep Regiovisie Gehandicaptenbeleid met daarin de concretisering van het beleid, zoals op hoofdlijnen verwoord in de Regiovisie Gehandicaptenbeleid 1999 - 2002.
12. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 26.000,- beschikbaar te stellen aan het LEADER II (lokale plattelandsontwikkeling) project "Deskundigheidsbevordering Den Andel" van de gemeente Winsum.
13. GS hebben besloten het bestemmingsplan "buitengebied" van de gemeente Ten Boer grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de voorschriften en delen van de plankaart.

14. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Boven Oosterdiep-Boven Westerdiep" van de gemeente Veendam grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van voorschriften en delen van de plankaart.

15. GS hebben besloten om een extra subsidie van f 65.000 toe te kennen aan het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord in Leek. Deze subsidie is bestemd om aanpassingen te doen aan het interieur van het museum. De provincie geeft jaarlijks een vaste subsidie aan het museum van f 200.000 voor de exploitatie van het museum. De extra subsidie wordt gebruikt om noodzakelijk aanpassingen te verrichten. De inrichting van de Ridderzaal en de Tuinzaal worden gereconstrueerd, er wordt een nieuw hekwerk geplaatst, zodat voor bezoekers de looproute naar het museum beter wordt aangegeven. De Balzaal en het secretariaat worden opnieuw ingericht. De aanpassingen worden nog dit jaar uitgevoerd, voor het zomerseizoen. Het museum werkt aan modernisering en verbetering om een breder publiek te kunnen bereiken.

16. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 50.000,- beschikbaar te stellen aan het LEADER II (lokale plattelandsontwikkeling) project "Deskundigheidsbevordering Lauwersland.

17. GS hebben besloten de volgende bijdragen te verlenen aan de gemeente Grootegast, als bijdrage in de meerkosten van rioleringswerken in 1996:

+ project Opende-oost: 50% van de meerkosten, met als maximum ƒ 195.000,-

+ project Kornhorn: 10,95% van de meerkosten, met als maximum: ƒ 63.000,-

+ project Doezum: 14,19% van de meerkosten, met als maximum: ƒ 82.000,-

+ project Lutjegast: 23,08% van de meerkosten, met als maximum: ƒ 180.000,-

18. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 31.500,- beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar knelpunten in kanoroutes in de provincie Groningen.

19. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- beschikbaar te stellen aan Produktiehuis Synchron voor het grensoverschrijdende videoclipfestival Synchron '99. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 28, d.d. 9-2-99.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 7083 '
Lees ook