Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 7 maart 2000

nr.8/2000

1. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 38.500,- toe te kennen aan Landschapsbeheer Groningen voor de uitvoering van het project vrijwillig weidevogelbeheer in 2000. Aan de statencommissie Ruimte, water en Groen wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit.

2. GS geven in een brief aan BV Veendam aan dat GS aan PS vragen het subsidieverzoek te mogen afdoen. Ook schetsen GS de overwegingen die hebben geleid tot het besluit van financiële ondersteuning voor het Europapark. Als laatste nodigen GS, BV Veendam uit om op korte termijn een bestuurlijk overleg te voeren.
3. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer bieden GS het projectenoverzicht vervoermanagement 2000 en het jaarbericht 1999 van het Vervoer Coördinatie Centrum Noord-Nederland aan.

4. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 40.000,- toe te kennen aan het project "HACCP in de vollegrondsgroenteteelt". HACCP is een kwaliteitszorgsysteem. Het doel van het project is om 50 vollegrondgroenteteelt bedrijven in Noord-Nederland HACCPwaardig te maken, deze zullen een uitstralingseffect krijgen naar andere bedrijven in de provincie. Aan de Statencommissie Ruimte, Water en Groen wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit.

5. GS hebben het Provinciaal Meerjarenprogramma (PMP) voor het landelijk gebied 2000 voorlopig vastgesteld. Het PMP biedt een overzicht van rijksmiddelen die de provincie Groningen op het gebied van inrichting, beheer en grondverwerving in het landelijk gebied wil inzetten in het jaar 2000. Het PMP bevat de programmering van geld voor achtereenvolgens landinrichting, waterbeheersing, kavelruil, grondverwerving en natuur.
6. GS hebben het werkplan 2000 van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Groningen vastgesteld. Tevens hebben GS de Meerjarenvisie van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Groningen 1999-2004 goedgekeurd. Deze meerjarenvisie is een herijking na vier jaar gedecentraliseerd regionaal verkeersveiligheidsbeleid, taakuitbreiding als gevolg van het convenant Duurzaam Veilig en de wens van ene actievere betrokkenheid van de gemeenten.

7. GS hebben in principe besloten een bijdrage van ƒ 206.188,- te verlenen aan het project "Cultuurtoeristisch groen Nienoord". Het plan is in opdracht van de gemeente Leek opgesteld en heeft tot doel het landgoed Nienoord aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Het plan beoogt het optimaliseren van het cultuurhistorische karakter en het vergroten van de toeristisch recreatieve waarden van de lanen, borgtuinen en bossen van het landgoed.

8. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer geven GS een overzicht van de uitgevoerde kleinschalige maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid in 1999.
9. GS hebben besloten dit jaar een bedrag van in totaal f 400.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanpak van de verkeersonveiligheid op een viertal gevaarlijke provinciale 80 km-wegen. Dit bedrag wordt verdeeld over veiligheidsprojecten op de Friesestraatweg, de weg Groningen - Lauwersoog, de weg tussen Winschoten en Pekela en de weg tussen Nietap en de A7. In deze projecten werkt de provincie samen met de gemeenten, de politie, het OM en VVN aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De provinciale bijdrage, die voortvloeit uit het actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen, zal met name worden gebruikt om aanpassingen aan de weg door te voeren

10. GS stemmen in met het programma uitvoering groot onderhoud aan wegen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.36, d.d. 7-3-2000.
11. GS stemmen in met het beleidskader "Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief". Voor meer informatie, zie persbericht nr.37, d.d. 7-3-2000.

12. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van mevr. Wildevuur voor het project "Tulips in Gaza 3" af te wijzen. De subsidie wordt afgewezen omdat de aanvraag voorafgaand aan de activiteit moet worden ingediend en het betreffende project reeds in januari 2000 heeft plaatsgevonden.

13. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Stichting Jazz "Chez Bateau" voor het Zomertijd Jazz Workshop Festival af te wijzen omdat de aanvraag niet voldoet aan de subsidiecriteria.
14. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Humanitas voor de ondersteuning van kinderkampen af te wijzen. Vorig jaar is een verzoek van Humanitas om een structurele ondersteuning afgewezen en een eenmalige subsidie toegekend. Omdat gene nieuwe feiten aan de orde zijn gekomen wordt het eerder genomen GS-besluit gehandhaafd en de subsidieaanvraag afgewezen.
15. GS hebben besloten een bedrag van ƒ25.850,- beschikbaar te stellen aan de RUG, voor het maken van de Arbeidsmarktschets 2000. Jaarlijks brengt de RUG, in opdracht van de provincie en Arbeidsvoorziening, een Arbeidsmarktschets uit.
16. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- toe te kennen aan de Stichting "Laagland op een voetstuk" voor de totstandkoming van het kunstwerk "Laagland op een voetstuk" van de kunstenaar Hilferink. Het betreft een beeldprojectie op de Grote Markt te Groningen van het Oude Groninger Landschap. GS zijn van mening dat het project een hoge promotionele waarde vertegenwoordigt voor bevolking en toeristen.

17. GS hebben besloten een bedrag van ƒ 2.500,- beschikbaar te stellen aan het Kunstencentrum Groningen voor de organisatie en realisatie van het dansproject Interculturele Dansen. In 1999 heeft een cultuurdebat plaatsgevonden, waaraan een prijsvraag was verbonden. Het winnende project was deze presentatie van Interculturele Dansen.

18. GS hebben heeft een aantal aanvragen gehonoreerd voor incidentele culturele activiteiten. Voor meer informatie, zie persbericht nr.38, d.d. 7-3-2000.

19. GS hebben besloten een waarderingssubsidie van ƒ 5.000,- toe te kennen aan Acquarius Compass, voor de organisatie van het symposium "duurzaam ondernemen". Het initiatief past binnen het provinciaal beleid t.a.v. economie & milieu.
20. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- toe te kennen aan BioMed City voor deelname aan een beurs/symposium BIO 2000 in Boston. Het initiatief past in het provinciaal beleid ter stimulering van het Midden en Kleinbedrijf.
21. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 850, 35 toe te kennen aan de Katholieke Vrouwengilde Groningen voor de organisatie van een provinciale ledendag met als thema "veranderde normen en waarden. De dag krijgt een multicultureel karakter doordat ook normen en waarden uit andere culturen aandacht krijgen.
22. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 2.500,-0 toe te kennen aan Tafeltennisvereniging Ankerstars voor de aanschaf van rolstoelplateau's t.b.v. lichamelijk gehandicapte spelers.
23. GS hebben besloten ƒ 20.000,-- te verlenen aan een overzichtstentoonstelling over Ede Staal van 1 april tot en met 26 november 2000 in de museumboerderij van de borg Verhildersum. Het college is ervan overtuigd, dat de tentoonstelling "een ode aan Ede Staal", door mensen uit alle lagen van de Groningse bevolking bezocht zal worden. Op de tentoonstelling is veel uniek beeld- en geluidsmateriaal te zien en te horen, professionele tentoonstellingsbouwers en vormgevers staan garant voor een professionele tentoonstelling. De kunstfotograaf Hans Sas zal foto's maken bij enkele gedichten van Ede Staal.
24. In een voordracht aan Provinciale Staten gaan GS dieper in op de relatie provincie-Stadion NV. Voor meer informatie, zie persbericht nr.39, d.d.7-3-2000.

25. GS hebben het ontwerp vastgesteld voor de partiële herziening van het streekplan t.a.v. "plaatsing windturbines". Concreet gaat het om de volgende beleidslijnen:
- Een verbod op de plaatsing van windturbines buiten de windmolenparken Eemshaven en Delfzijl.
- Het loslaten van de hoogtebeperking van 40 meter voor windmolens.
Deze wettelijke herziening van het streekplan vloeit voort uit het interimbeleid t.a.v. windturbines dat door GS is vastgesteld op
12-5-1999.

26. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de beleidsnota welzijn & zorg "Werken aan Sociale Duurzaamheid" voor de periode 2000-2004 vast te stellen.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 8752 '
Lees ook