Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 11 mei 1999

nr.17/1999

1. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 137.500,- beschikbaar te stellen aan Ocean Desert Enterprises BV voor het project "Halofyten-Kassenteelt Eemsmond". Het project betreft een voorbereidend onderzoek en daarmee samenhangende activiteiten ten behoeve van het opzetten van een pilot voor het telen van zoutwaterminnende gewassen (halofyten) rond de Eemshaven. De totale kosten van het project bedragen ƒ 587.500,-.
2. GS hebben de tweede voortgangsrapportage regiovisie Ouderenzorg
1997-2001 vastgesteld. De uitvoering van de projecten verloopt volgens schema met goede resultaten.

3. GS hebben de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van
25 mei 1999 a.s. vastgesteld. Deze luidt als volgt:
+ Verkiezing van leden van de Eerste Kamer
+ Notulen vergadering 30 maart en 13 april 1999
+ Ingekomen Stukken

+ Regeling van Werkzaamheden

+ Bestuursaccoord-nieuwe-stijl

+ Jaarverslag 1998 Adviescommissie bezwaar- en beroepschriften en Balans vijf jaren bezwaarschriften-procedure AwB.
+ Toekomstige verwerking huishoudelijk afvalwater rwzi'n Vlagtwedde, Vriescheloo en Bourtange

+ Versnellen buslijn Grijpskerk-Zuidhorn-Groningen
+ Voorjaarsnota 1999

4. GS hebben het verslag van de financiële positie van de gemeente Scheemda vastgesteld. Op grond van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet dienen GS een verslag te maken bij elk verzoek van een gemeente om een aanvullende bijdrage uit het Gemeentefonds. De gemeente Scheemda heeft voor het begrotingsjaar 1999, evenals voor het jaar 1998, een verzoek ingediend voor een aanvullende bijdrage , i.v.m. de financiële positie van de gemeente. Met de Inspectie Financiën Lagere en provinciale overheden (IFLO) is afgesproken om aan de gemeente Scheemda voor 1998 en 1999 een aanvullende bijdrage van ƒ 2.650.000,- te verstrekken. Tevens is geconstateerd dat de gemeente voldoet aan de formele voorschriften en dat het bijzonder voorschrift voor wat betreft het samenstellen van een sluitende meerjarensaneringsbegroting is nageleefd. Tevens hebben GS besloten de begroting van de gemeente Scheemda voor het jaar 1999 goed te keuren. In verband met de artikel
12-status is de gemeente onder het preventieve toezichtsregime geplaatst.

5. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 24.000,- te verlenen aan de stichting VOC (Vakopleiding Carrosseriebedrijf), voor het scholingsproject Autoreconditionering. Aan de statencommissie Economische Zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principe-besluit.

6. GS hebben de leden van de overgangsbesturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's benoemd. Voor meer informatie, zie persbericht nr.106, d.d. 11-5-99.

7. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS hen over de voortgang van het plattelandsbeleid. Tevens wordt instemming gevraagd met de financieringsvoorstellen in de werkprogramma's 1999.

8. In een brief aan de statencommissie Economische Zaken brengen GS hen op de hoogte van de resultaten van de sectordoorlichtingen Noordelijk technologiebeleid. De methodiek van de sectordoorlichting is succesvol gebleken, uit de doorlichting zijn een groot aantal projectideeën naar voren gekomen. De bevindingen van de doorlichting worden meegenomen in het REONN traject (Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Noord-Nederland).
9. GS hebben de brochure " Groningen werkt aan de natuur, een tussenstand" vastgesteld. Deze brochure is een samenvatting van de belangrijkste provinciale activiteiten van de afgelopen jaren op het gebied van natuur, in hun onderlinge samenhang.
10. GS hebben de voortgangsrapportage Welzijn en Zorg 1998 vastgesteld. Deze voortgangsrapportage wordt jaarlijks door GS uitgebracht met een stand van zaken ten aanzien van de projecten welzijn, zoals die staan vermeld in de beleidsprogramma's.
11. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS hen over de bijdrage onderhoud primaire waterkeringen. De middelen voor het onderhoud van waterkeringen zijn per 1 januari 1994 toegevoegd aan het Provinciefonds. De lengte van primaire waterkeringen is met ongeveer 1000 km toegenomen, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de waterkering. De Rijksbijdrage is per 1 januari 1998 met ƒ 2.5 miljoen verhoogd. Conform de afspraak in het IPO is voor de verdeling over de provincies een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld.

12. GS hebben het beleidsprogramma Welzijn en Zorg 2000 vastgesteld. De statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur wordt over de inhoud geïnformeerd.

13. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur informeren GS hen over de aangepaste planning en de voortgang van het Beleidsplan Welzijn en Zorg 2000-2004.

14. GS hebben in verband met de "Kaderregeling investeringspremies landbouw Groningen 1996" (KIL-regeling) de financiële plafonds voor de diverse speerpunten voor het begrotingsjaar 1999 vastgesteld. In het gebied Noord-Oost Groningen (de gemeenten Bedum, Ten Boer, Loppersum, Eemsmond, Delfzijl en Appingedam) wordt het plafond vastgesteld op ƒ 140.000,-en voor het zogenaamde "LEADER-gebied" (de gemeenten Zuidhorn, De Marne en Winsum) op ƒ 118.733,-. De speerpunten van stimulering bij deze regeling zijn: "hygienemaatregelen melkveehouderij 1999", "bollenplantgoed", "investeringen in beroepsuitoefening landbouw
1999" en "individuele behandeling van afvalwater 1999". Het Noordelijk Agrarisch Innovatiecentrum (Katalysator-NAI) is belast met de uitvoering van de regeling.

15. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Avifauna ten behoeve van de werkgroep Kleine Zwaan voor werkzaamheden in 1999 af te wijzen. De subsidie wordt afgewezen omdat is gebleken dat er in
1999 geen activiteiten van de werkgroep plaats zullen vinden. Tevens hebben GS het verslag van de onderzoeksresultaten van 1998 nog niet ontvangen.

16. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- toe te kennen aan de stichting regioproject voor een publicatie over bouw, geschiedenis en huidige restauratie van het Groninger Hoofdstation.

17. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- toe te kennen aan de Stichting Oude Groninger Kerken voor de restauratie van het orgel van de kerk te Wirdum.

18. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 8.500,- toe te kennen aan de Stichting Kleurrijk Groningen voor de organisatie van het Kleurrijk Festival 1999.

19. GS hebben in het kader van de tweede subsidieronde GAC (Groninger Adviescommissie Cultuur) 1999, besloten een drietal aanvragen te honoreren. Voor meer informatie, zie persbericht nr.107, d.d.
11-5-99.

20. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Stichting Barokmuziek Noord-Nederland voor de organisatie van het Handelfest mede op advies van de Groninger Adviescommissie Cultuur niet te honoreren.

21. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van het Grand Theatre Groningen voor het internationale muziekfestival Les Trois Jours
1999 af te wijzen. De aanvraag voldoet niet aan de algemene subsidievoorwaarden.

22. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 500,- toe te kennen aan de Stichting Gehandicapten Sportclub "Groningen" voor de Open Noordelijke Rolstoeldanskampioenschappen.

23. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.000,- toe te kennen aan het Overleg en Samenwerkingsverband voor de organisatie van de provinciale Manifestatie in het kader van het VN-jaar voor ouderen. De manifestatie wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Op Roakeldais te Warffum.

24. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Faculteitsvereniging Bedrijfskunde Groningen (BIG) voor de organisatie van de 7e International Week 1999 af te wijzen. De aanvraag is getoetst aan de criteria voor bewustwording en welzijn. De redenen voor afwijzing zijn dat buitenlandse studenten niet vallen onder de mensen die zich in een zwakkere positie bevinden, niet uit de provincie Groningen komen en dat de activiteit zich niet richt op de Groninger bevolking.
25. GS hebben het budget Grote Evenementen 1999 verdeeld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.108, d.d. 11-5-99.
26. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 55.000,- toe te kennen aan de Stichting HS-Maritiem voor de organisatie van het evenement HS-Maritiem '99 en het boek "nieuw van de bijl", dat voorafgaand aan het evenement wordt uitgegeven. Het evenement speelt zich af op verschillende locaties. Het evenement heeft een bovenregionale betekenis en geeft breed aandacht voor de Groninger Scheepsbouw.

Deel: ' Besluitenlijst GS Groningen - 9241 '
Lees ook